Offentliggörande av emissionsprospekt

Bifogat finns prospektet för den emission som LifeAssays AB (publ):s extra bolagsstämma beslutade om den 22 februari 2013.

 

Lund den 20 augusti

Styrelsen

 

Om LifeAssays®. NGM-noterade LifeAssays® AB’s affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserat på företagets patenterade teknologiplattform “MagnetoImmunoAssay”. Företagets mål är att erbjuda säkra och robusta system för att erhåll snabba och korrekta testsvar inom human och veterinär medicin

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson på telefon 046-286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LifeAsays AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 februari 2013 kl. 9:15.