Sammanläggning av aktier i LifeAssays AB

I enlighet med beslut vid extra bolagsstämma i LifeAssays AB (LIFE B) den 4 maj 2018 verkställs beslut om sammanläggning av LifeAssays aktier varigenom tusen (1000) befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie. Första dag för handel efter sammanläggningen är den 14 maj 2018. Från och med idag handlas således aktien i en kurs som reflekterar sammanläggningen. En stängningskurs om 0,5 öre fredagen den 11 maj 2018 innebär teoretiskt en kurs om 5 kronor måndag den 14 maj 2018. Utbyte av aktier samt tillskjutande av aktier till jämnt delbart tusental sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg utan att ytterligare åtgärd behöver vidtas av bolagets aktieägare. Observera att aktien kommer att handlas med en ny ISIN-kod från och med den 14 maj 2018.

Sammanläggningen av aktier kommer att innebära en ändring av villkoren för utgivna teckningsoptioner (LIFE TO6B) innebärandes att det för rätt till teckning av en ny aktie av serie B fordras 1 000 teckningsoptioner i stället för som tidigare 1 teckningsoption. Vänligen notera att någon omräkning av kursen inte sker utan att sammanläggningen av aktier istället märks genom att ett högre antal teckningsoptioner krävs för teckning av en ny aktie. Optionsinnehavare med ett antal teckningsoptioner som inte är jämnt delbart med tusen erhåller ingen ersättning för överskjutande teckningsoptioner utan måste själva sälja eller förvärva optioner för att uppnå ett sådant antal teckningsoptioner.

Information om berört instrument:
Listningsnamn: LifeAssays B
Kortnamn: LIFE B
ISIN-nummer: SE0000819054
Ny ISIN-kod från och med den 14 maj 2018: SE0011205459
FISN-kod: LIFEASSAYS/SH B
CFI-kod: ESVUFR
Instrument-ID: 3M
Tick size table/liquidity band: 2
Antal instrument före den 14 maj 2018: 2 539 844 000
Nytt antal instrument från och med 14 maj 2018: 2 539 844
Marknad: XNGM
Segment: EQST

   

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

    

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Prenumerera

Dokument & länkar