STYRELSEN I LIFEASSAYS HAR BESLUTAT OM RIKTAD EMISSION AV AKTIER

LifeAssays förvärv av samtliga aktier i det finska bolaget Magnasense Technologies Oy som meddelades den 5 november 2015 har nu fullbordats genom att styrelsen fattat beslut om nyemission av 80 312 216 B-aktier riktad till de tidigare ägarna av Magnasense Technologies Oy. Nyemissionen ryms inom det emissionsbemyndigande som LifeAssays styrelse gavs vid årsstämman den 13 maj 2015.

Aktiekapitalet kommer att öka med 4 015 610,80 kronor genom nyemissionen. Teckningskursen har fastställts till 5 öre per ny B-aktie. Rätten att teckna de nya B-aktierna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, de tidigare aktieägarna i Magnasense Technologies Oy. Samtliga nya B-aktier har tecknats och betalats genom kvittning av aktieägarnas fordringar med anledning av det nämnda förvärvet.

Det totala antalet utestående aktier i LifeAssays kommer efter registrering av nyemissionen att öka till 482 970 502 aktier.

Bolaget kommer med anledning av upptagandet till handel av de nya aktierna upprätta ett prospekt som beräknas offentliggöras under december månad 2015. Prospektet kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.lifeassays.com.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson +46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LifeAssays AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 november kl. 16:30.

 

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Prenumerera