Teckningskurs för teckningsoptioner av serie 2016/2017 som emitterades vid unitemission beslutad av extra bolagsstämman den 17 mars 2016

Den 17 mars 2016 beslutade extra bolagsstämman om företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie 2016/2017. Antalet B-aktier som 1 teckningsoption av serie 2016/2017 berättigar till teckning av är 1 B-aktie. Enligt optionsvillkoren ska teckningskursen för teckning av varje ny B-aktie som optionen berättigar till motsvara 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen, beräknad som ett genomsnitt av den för aktien av serie B i bolaget på NGM Equitys officiella kurslista noterade dagliga volymviktade betalkursen under 20 handelsdagar med början den dag bolaget offentliggör sin bokslutskommuniké (Q4) för 2016 (”Beräkningsperioden”). Beräkningsperioden löpte ut den 14 mars 2017. Teckningskursen har beräknats till 3 öre per B-aktie.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie 2016/2017 är den 7 april 2017. Sista dag för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2016/2017 är den 11 april 2017, varefter teckningsoptionen förfaller i sin helhet.

Anmälan om teckning ska ske till Aqurat Fondkommission AB via anmälningssedel som finns att hämta på www.aqurat.se. Aqurat kommer skicka anmälningssedlar till samtliga direktregistrerade teckningsoptionsinnehavare. Likvid ska erläggas i samband med anmälan, i enlighet med anvisningar på anmälningssedeln.

Leverans av aktier som tecknas med stöd av teckningsoptioner 2016/2017 sker så snart omvandlingen av teckningsoptioner 2016/2017 har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 16.

Villkor för teckningsoption av serie 2016/2017 i sammandrag

Teckningskurs: Innehavare av teckningsoption äger rätt att för 1 teckningsoption, teckna 1 ny B-aktie i bolaget till en kurs om 3 öre per aktie.

Teckningstid: Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2016/2017 kan äga rum under perioden 21 mars 2017 – 11 april 2017. Detta ska ske genom anmälan på anmälningssedel som finns tillgänglig på www.aqurat.se.

Sista dag för handel: Sista dag för handel i teckningsoptionen är fredagen den 7 april 2017.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Prenumerera

Dokument & länkar