TECKNINGSRÄTTER AVSKILJS FRÅN AKTIEN I LIFEASSAYS AB (PUBL)

Vad det innebär att teckningsrätter avskiljs den 27 februari 2013

Den 27 februari 2013 är första dag som aktien i LifeAssays AB (publ) handlas utan de teckningsrätter som aktien ger rätt till i företrädesemissionen beslutad av extra bolagsstämma den 22 februari 2013. Något förenklat kan sägas att värdet på aktien den 27 februari 2013 delas upp i två delar, dels aktiens värde, dels värdet av de teckningsrätter som aktien berättigar till.

Villkoren för företrädesemissionen i sammandrag

  • Varje aktie berättigar till två teckningsrätter och en teckningsrätt till teckning av en ny aktie. Varje aktie ger alltså rätt att teckna två nya aktier i emissionen.
  • Teckningskursen i emissionen är 75 öre.

 

Vad händer om aktieägare inte deltar i emissionen eller säljer teckningsrätter?

Teckningsrätter har generellt ett ekonomiskt värde när aktiekursen i LifeAssays AB (publ) överstiger teckningskursen i emissionen. Eftersom aktien den 27 februari 2013 inte längre handlas med teckningsrätterna finns en uppenbar risk för att värdet på aktien är lägre än vad som var fallet den 26 februari 2013, då aktien alltså inkluderade teckningsrätter.

För att inte förlora värdet av teckningsrätterna måste innehavaren antingen teckna nya aktier med stöd av teckningsrätterna eller senast den 15 mars 2013 sälja dem.

För aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen innebär emissionsvillkoren en utspädning om högst cirka 67 procent. Företrädesemissionen innebär inte någon utspädning för aktieägare som deltar i nyemissionen genom att utnyttja sina teckningsrätter.

 

När sker handel med teckningsrätter?

Handel med teckningsrätter sker på Nordic Growth Market i Stockholm mellan den 6 och den 15 mars 2013.

 

Var finns information om emissionen?

All information kring emissionen finns publicerad på LifeAssays AB (publ) hemsida (www.lifeassays.com). Prospektet kommer att skickas till samtliga aktieägare under vecka 10.

 

Tidplan för emissionen

Datum (2013)                        Händelse

27 februari                            Första dag för handel exklusive teckningsrätter, dvs. efter avskiljande av teckningsrätter.

1 mars                                  Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen.

6 – 15 mars                          Handel med teckningsrätter.

6 – 20 mars                          Teckningsperiod.

6 mars till dess att                Handel i betald tecknad aktie (BTA). emissionen registrerats hos Bolagsverket

 

 

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson +46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

 

NGM-noterade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja utrustning som bygger på den patenterade teknologiplattformen MagnetoImmunoAssay. Företaget har utvecklat tester för diagnostiska applikationer inom veterinär- och humanmedicin.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LifeAsays AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 februari 2013 kl. 07:20.

Prenumerera