Årsredovisning 2012

Biolight 2012

Finansiellt

 • Nettoomsättningen för året ökade med 26 % till 7 613 TSEK (6 035)
 • Rörelseresultatet för året förbättrades med 2 893 TSEK till -10 254 TSEK (-13 147)
 • Resultatet före skatt för året förbättrades med 3 037 TSEK till -10 080 TSEK (-13 117)
 • Bolaget hade under året kostnader av engångsnatur till följd av omstrukturering och andra orsaker, cirka 1 600 TSEK
 • Resultat per aktie för året uppgick till -0,10 kr (-0,36) och efter utspädning -0,10 kr (-0,36)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för året förbättrades med 2 031 TSEK och uppgick till -10 467 TSEK (-12 498)

Operativt

 • Två nya styrelseledamöter
 • Ny strategi och organisation
 • Nytt varumärke, ny hemsida och ny kommunikationsplattform
 • Certifierad enligt ISO 13485

 

Koncernen (TSEK)

2012

2011

2010

2009

2008

           

Avkastning på eget kapital, %

neg.

neg.

neg.

neg.

neg.

Avkastning på sysselsatt kapital, %

neg.

neg.

neg.

neg.

neg.

Rörelsekapital

13 447

5 435

2 646

2 780

8 005

Balanslikviditet (ggr)

4

3

2

2

5

Soliditet, %

75,6

62,4

50,5

48,2

77,4

Investeringar i anläggningstillgångar

0

56

92

51

101

Antal årsanställda

6

7

8

7

6

 

Aktiedata

2012 2011 2010 2009 2008

Årets resultat per aktie före utspädning (SEK)

-0,10

-0,36

-0,41

-0,67

-1,09

Årets resultat per aktie efter utspädning (SEK)

-0,10

-0,36

-0,41

-0,67

-1,09

Eget kapital per aktie (SEK)

0,10

0,09

0,10

0,16

0,86

Börskurs vid årets slut (SEK)

0,14

0,50

1,00

2,34

1,21

Genomsnittligt antal aktier (tusental)

99 872

36 108

22 337

15 492

9 573

Antal aktier vid periodens slut (tusental)

137 006

61 480

27 922

19 146

9 573

 

Detta är Biolight

Biolight är ett medicintekniskt företag som säljer en egenutvecklad metod och utrustning för avancerad ljusbehandling. Metoden har utvecklats utifrån att läknings- och återhämtningsprocesser i levande vävnad stimuleras av pulserande ljus. Effekten blir dämpad inflammation, ökad cirkulation, ökad syretillgång och regenerering av vävnad. Metoden används vid läkning av sår och andra inflammatoriska tillstånd, samt för snabbare återhämtning efter kraftiga muskelansträngningar. Behandlingen utförs utvärtes och är ett icke-farmakologiskt komplement till traditionella behandlingsmetoder. Biolight marknadsför sina produkter under två varumärken, Biodynam och Biolight. Biodynam säljs till människor och Biolight säljs till djur. Differentieringen kommer att tydliggöras under 2013 genom olika hemsidor och marknadsföringsmaterial. Produkterna baseras på bolagets patenterade metod Biolight®.

I stort sett hela kroppen kan drabbas av inflammationer som en följd av sjukdomsförlopp, kirurgiska ingrepp, överbelastning, förslitning eller andra typer av skador. Således är metoden användbar inom ett stort antal specialistområden, inom både humanvården och veterinärmedicinen. Några exempel på vanliga skador/inflammatoriska tillstånd för vilka det är motiverat att använda Biodynam för att korta ner läkningstiden är:

 • Svårläkta sår som trycksår, bensår, etc.
 • Diabetiska sår och framförallt de som riskerar att leda till amputationer
 • Störande defekter i huden, exempelvis akne
 • Tandköttsinflammation och tandlossning
 • Inflammationer som en följd av ogynnsamma arbetsställningar, överbelastning eller förslitningsskador
 • Skador på hästar, hundar, katter, kor, etc.

 

I samtliga dessa fall kan läkningen påskyndas och därmed öka livskvaliteten för den drabbade och minskar kostnaderna för sjukvården. Eftersom ovanstående skador/sjukdomar hanteras av olika vårdenheter, där de olika enheterna har olika ansvar för olika delar i rehabiliteringen, så kallade brutna vårdkedjor, är försäljningsprocessen i många fall långsam. Bolaget koncenterar därför sina resurser på områden där det går att visa på tydliga fördelar för användarna (vårdgivare, patienter, kunder), där acceptans kan erhållas snabbare och där bolaget snabbare kan få intäkter.

Att förse ett skadat område med ljusenergi under kontrollerade former, som Biolight® gör, påskyndar kroppens läkningsprocess på ett naturligt och skonsamt sätt.

 

(För fullständig årsredovisning, se bifogad fil)

Om oss

LightAir AB (publ) förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lightair.com.