Årsredovisning 2013

(För fullständig årsredovisning, se bifogad fil)

 

Finansiellt

• Nettoomsättningen för helåret förbättrades med 674 TSEK och uppgick till 8 287 TSEK (7 613)

• Rörelseresultatet för helåret förbättrades med 1 422 TSEK och uppgick till -8 832 TSEK (-10 254)

• Resultatet före skatt förbättrades för helåret med 1 388 TSEK och uppgick till -8 692 TSEK (-10 080)

• Resultat per aktie för året uppgick till -0,06 kr (-0,10) och efter utspädning -0,06 kr (-0,10)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten för året förbättrades med 2 107 TSEK och uppgick till -8 360 TSEK (-10 467).

Operativt

• Bolaget har sålt fler utrustningar under 2013 än något år tidigare

• Animalmarknaden står för merparten av försälj­ningen vilket föranlett ökad fokusering på denna marknad

• Bolaget har under hösten 2013 genomfört en revidering av affärsplanen. Denna innebär en indelning i fyra affärsområden: Equine, Veterinary, Athlete och Estetics. Av dessa är Athlete och Estetics att beteckna som helt nya

• Biolights varumärke har förstärkts och metoden är idag ett begrepp inom hästsporten

• Animalmarknaden väntas växa genom satsning på veterinärkliniker och utökning inom hästsporten med egen säljkår

• Bolaget har erhållit godkännande från FDA genom ett 510(k) inom ramen för fysioterapi.

• Studie på diabetiska fotsår visar på goda resultat. Resultaten är entydigt positiva och väntas på längre sikt stärka bolagets möjligheter till ökad försäljning.

 

Koncernen (TSEK)

2013

2012

2011

2010

2009

Avkastning på eget kapital, %

neg.

neg.

neg.

neg.

neg.

Avkastning på sysselsatt kapital, %

neg.

neg.

neg.

neg.

neg.

Rörelsekapital

3 195

13 447

5 435

2 646

2 780

Balanslikviditet (ggr)

2

4

3

2

2

Soliditet, %

61,0

75,6

62,4

50,5

48,2

Investeringar i anläggningstillgångar

1 221

56

92

51

Medelantal medarbetare

5

6

7

8

7

 

 

 

 

 

 

Aktiedata

2013

2012

2011

2010

2009

Årets resultat per aktie före utspädning (SEK)

-0,06

-0,10

-0,36

-0,41

-0,67

Årets resultat per aktie efter utspädning (SEK)

-0,06

-0,10

-0,36

-0,41

-0,67

Eget kapital per aktie (SEK)

0,03

0,10

0,09

0,10

0,16

Börskurs vid årets slut (SEK)

0,30

0,14

0,50

1,00

2,34

Genomsnittligt antal aktier (tusental)

137 019

99 872

36 108

22 337

15 492

Antal aktier vid periodens slut (tusental)

137 028

137 006

61 480

27 922

19 146

 

 

Detta är Biolight

Biolight är ett medicintekniskt företag som säljer en egenutvecklad metod och utrustning för avancerad ljusbehandling. Metoden har utvecklats utifrån att läknings- och återhämtningsprocesser i levande vävnad stimuleras av pulserande ljus. Effekten blir dämpad inflammation, ökad cirkulation, ökad syretill­gång och regenerering av vävnad. Metoden används vid läkning av sår och andra inflammatoriska tillstånd, samt för snabbare återhämtning efter kraftiga muskel­ansträngningar. Behandlingen utförs utvärtes och är ett icke-farmakologiskt komplement till traditionella behandlingsmetoder.

I stort sett hela kroppen kan drabbas av inflamma­tioner som en följd av sjukdomsförlopp, kirurgiska ingrepp, överbelastning, förslitning eller andra typer av skador. Således är metoden användbar inom ett stort antal specialistområden, inom både humanvården och veterinärmedicinen. Biolight® används av veterinärer som tar snabb läkning och effektiv smärtlindring på mycket stort allvar.

Att förse ett skadat område med ljusenergi under kontrollerade former, som Biolight® gör, påskyndar kroppens läkningsprocess på ett naturligt och skon­samt sätt.

 

 

För ytterligare information kontakta:

Pär Olausson Lidö, VD, 0702-150111, E-post: par.olausson@biolight.se

 

 

 

Om oss

LightAir AB (publ) förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lightair.com.