Årsstämma i Biolight AB

(NGM: BIOL MTF)

Vid årsstämman i Biolight AB i Stockholm den 17 april 2012 fattades följande beslut:

Resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern samt föreslagen resultatdisposition fastställdes.

Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Omval skedde av styrelseledamöterna Rolf Börjesson, Sören Gyll och Lars Andersson. Nyval skedde av Hans Brindfors och Anders Härfstrand.

Rolf Börjesson omvaldes som styrelseordförande.

Deloitte AB valdes som revisionsbyrå med Tommy Mårtensson som huvudansvarig revisor.

Styrelsearvodet fastställdes till 300.000 kronor, varav ordföranden skall erhålla 100.000 kronor och var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget skall erhålla 50.000 kronor. Revisorerna skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Beslutades att ändra bolagsordningen avseende högsta och lägsta aktiekapital samt högsta och lägsta antal utestående aktier. Beslutet innebär att aktiekapitalet skall uppgå till lägst 3.660.000 och högst 14.640.000 kronor samt att antalet utestående aktier skall uppgå till lägst 61.000.000 och högst 244.000.000 aktier.

Beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, före nästa årsstämma och med eller utan företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev. Betalning skall ske kontakt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall kunna resa rörelsekapitalet. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall kunna ske är att underlätta erforderlig kapitalanskaffning. Om nyemissionen sker mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall emissionsvillkoren vara marknadsmässiga.

 

Biolight AB (publ)

Styrelsen

 

För ytterligare information kontakta:

Pär Olausson Lidö, VD Biolight AB, 08-622 52 70, 0702-150111,

E-post: par.olausson@biolight.se    

 

Biolight AB (publ) är ett medicintekniskt företag som erbjuder lösningar som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromatiskt ljus. Företagets metod kortar ner läkningstider och  minskar behandlingskostnader. Under de senaste åren har Biolight fokuserat på ett fåtal applikationsområden, som behandling av svårläkta sår och skador en. Biolightaktien är noterad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB).

Om oss

LightAir AB (publ) förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lightair.com.