Årsstämman i LifeAir AB (publ)

Vid årsstämman i LifeAir AB (publ) i Stockholm den 29 juni 2018 fattades följande beslut:

Resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern samt föreslagen resultatdisposition fastställdes.

Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Val av styrelse och revisorer

Omval skedde av Paul Fischbein, Per Hedebäck, Magnus Khysing, Peter Holmberg och Bengt Holmqvist.

Paul Fischbein omvaldes som styrelseordförande. Tommy Mårtensson omvaldes som revisor.

Arvoden åt styrelsen och revisorerna

Styrelsearvodet fastställdes till sammantaget 550 000 SEK, varav ordföranden skall erhålla 150 000 SEK och övriga styrelseledamöter 100 000 SEK vardera.

Revisorn skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Bolagsordningsändring

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens 1 § så att bolagets firma är LightAir AB (publ).

Emission av teckningsoptioner till verkställande direktören

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av högst 400 000 teckningsoptioner till verkställande direktören. Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att det bedöms vara till fördel för bolaget att verkställande direktören i bolaget, genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska beredas möjlighet att bygga upp ett betydande långsiktigt aktieägande i bolaget och att likrikta verkställande direktörens intresse med aktieägarnas. Genom emissionen kan aktiekapitalet komma att ökas med högst 600 000 kr. För teckningsoptionerna ska betalas ett belopp om preliminärt 0,40 kr per teckningsoption. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 4 kr.

Valberedning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta en valberedning och om ordning för valberedning inför nästa årsstämma. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter utsedda av de tre aktieägare som röstmässigt har de största innehaven i bolaget per den 30 september 2018.


För ytterligare information kontakta:

Joakim Hansson
VD, LifeAir AB (publ)
070-961 56 10
joakim.hansson@lifeair.com

Offentliggörande:

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2018 kl. 13:00 CET.


Om LifeAir

LifeAir AB (publ) förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lifeair.com.

Om oss

LightAir AB (publ) förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lightair.com.

Prenumerera

Dokument & länkar