Biolight AB kallar till extra bolagsstämma

(NGM: BIOL MTF)

Aktieägarna i Biolight AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 11 december 2013, kl. 11.00 på Kilpatrick Townsend Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5 B, 5 tr, i Stockholm.

 

Anmälan

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 5 december 2013, dels anmäla sig hos bolaget senast den 5 december 2013 per post under adress: Warfvinges väg 26, 112 51 Stockholm, tfn 08-622 52 70 eller genom e-post bolagsstamma@biolight.se. Vid anmälan skall uppges namn, aktieinnehav, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden. För att äga rätt att deltaga på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 5 december 2013, då sådan omregistrering måste vara verkställd.

 

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringsmän
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om nyemission
  8. Beslut om ändringar i bolagsordningen
  9. Beslut om bemyndiganden för styrelsen att besluta om nyemission
  10. Stämmans avslutande

 

Förslag till beslut

Beslut om nyemission (§ 7)

Styrelsen i Biolight AB föreslår att stämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 4 933 021 kronor genom en nyemission av högst 82 217 029 aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Avstämningsdag för rätt att deltaga i nyemissionen skall vara den 14 januari 2014. Emissionskursen för varje aktie skall vara 0,19 kronor. Varje femtal existerande aktier skall ge rätt att teckna tre nya aktier. Teckning av aktier med företrädesrätt skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 20 januari till och med den 5 februari 2014.  Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske på särskild teckningslista under samma tid. Betalning för aktier tecknade utan företrädesrätt skall ske enligt särskild instruktion på avräkningsnota som utsänds till dem som erhållit tilldelning. Styrelsens förslag är villkorat av att stämman beslutar om ändringar i bolagsordningen i enlighet med vad som framgår nedan under p. 8.

 

Beslut om ändringar i bolagsordningen (§ 8)

Styrelsen i Biolight AB föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens bestämmelser om gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier. Förslaget innebär att aktiekapitalet skall vara lägst 7.800.000 SEK och högst 31.200.000 SEK. Antalet aktier skall i enlighet därmed vara lägst 130 miljoner och högst 520 miljoner. Antalet utestående aktier i Biolight AB uppgår för närvarande till 137 028 383.

 

Beslut om bemyndiganden för styrelsen att besluta om nyemission (§ 9)

Styrelsen i Biolight AB föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om (i) nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna samt (ii) nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med detta bemyndigande är att möjliggöra för bolaget att i samband med företrädesemission erlägga ersättning till emissionsgaranter i form av en rätt att teckna aktier i stället för kontant arvode samt att möjliggöra genomförande av övertilldelningsmoment i händelse av att planerad företrädesemission blir övertecknad

Styrelsens fullständiga förslag avseende ovan angivna punkter kommer från och med den 27 november 2013 att hållas tillgängliga på bolagets kontor (se adress ovan) samt på bolagets hemsida (www.biolightab.se).

 

Stockholm i november 2013

BIOLIGHT AB (publ)

Styrelsen

 

Om oss

LightAir AB (publ) förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lightair.com.