Biolight genomför nyemission

(NGM: BIOL MTF)

Styrelsen i Biolight AB har den 20 april 2012, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 17 april, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen tillför vid full teckning bolaget ca 25,8 miljoner SEK före emissionskostnader. Nyemissionen är partiellt säkerställd genom emissionsgarantier och teckningsförbindelser till ett belopp av 20,6 miljoner SEK (87,7 %).

"Under 2012 har styrelsen tagit fram en ny och utvecklad affärsplan. Denna innebär en utökning av antalet affärsområden, samt en satsning på nya marknader. Samtidigt har styrelsen successivt förstärkts genom inval av nya ledamöter med gedigna erfarenheter från olika discipliner. Det har beslutats att genomföra en uppskalning av verksamheten”, säger Biolights VD Pär Olausson Lidö.

”Styrelsen har beslutat att genomföra denna nyemission i syfte att förstärka Biolights rörelsekapital samt att tillföra medel för att finansiera och genomföra den utökning av verksamheten som den nya styrelsen har beslutat. 

Jag ser med stor optimism på de kommande åren och jag är övertygad om att Biolight står inför ett genombrott på bred front med flera nya marknader inför framtiden.", säger Pär Olausson Lidö avslutningsvis.

 

Villkor för emissionen 

 • De nya aktierna emitteras i en unit, varje unit innehåller en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie 1
 • Fem (5) gamla aktier berättigar till teckning av sju (7) units
 • Emissionskursen är 0,30 SEK per unit
 • Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie för 0,32 SEK från 1 nov 2012 till 31 mars 2013
 • Nyemissionen omfattar högst 86 071 966 aktier samt högst 86 071 966 teckningsoptioner
 • Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt vid teckning av units

 

Tidplan för nyemissionen

 • Sista dagen för handel i aktien inklusive teckningsrätt är måndagen den 24 april 2012
 • Teckningsrätterna avskiljs tisdagen den 25 april 2012
 • Avstämningsdag är den 27 april 2012
 • Teckning med företrädesrätt sker genom betalning 2 – 16 maj 2012. Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
 • Handel med teckningsrätter sker 2 – 11 maj 2012.
 • Prospekt kommer att presenteras under vecka 17

 

BIOLIGHT AB (publ)

Styrelsen

 

För ytterligare information kontakta:

Pär Olausson Lidö, VD Biolight AB, 08-622 52 70, 0702-150111, E-post: par.olausson@biolight.se   

 

Biolight AB (publ) är ett medicintekniskt företag som erbjuder lösningar som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromatiskt ljus. Företagets metod kortar ner läkningstider och  minskar behandlingskostnader. Under de senaste åren har Biolight fokuserat på ett fåtal applikationsområden, som behandling av svårläkta sår och skador en. Biolightaktien är noterad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB).

Om oss

LightAir AB (publ) förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lightair.com.