Bokslutskommuniké, 1 januari - 31 dec 2012

(för fullständig rapport, se bifogad fil)

Biolight fortsätter visa stark försäljning

”Biolights fjärde kvartal 2012 har försäljningsmässigt varit mycket bra. Bolagets aktiva försäljningsarbete har fortsatt ge resultat. Den nivå av försäljningsvolym och omsättning som uppnåddes under det tredje kvartalet behölls även under kvartal fyra. Planen för 2013 är att fortsätta marknadsbearbetningen men med högre intensitet och fler återförsäljare”, säger Pär Olausson Lidö, VD i Biolight.

Biolight AB (publ)

Bokslutskommuniké, 1 januari – 31 dec 2012

(NGM: BIOL MTF)

 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet ökade med 72 % till 2 159 TSEK (1 258) och helåret ökade med 26 % till 7 613 TSEK (6 035)
 • Rörelseresultatet för fjärde kvartalet förbättrades med 168 TSEK till -4 020 TSEK (-4 188)
 • Resultatet före skatt för fjärde kvartalet förbättrades med 187 TSEK till -3 953 TSEK (-4 140)
 • Bolaget hade under fjärde kvartalet betydande kostnader av engångsnatur, cirka 1 200 TSEK, vilka inte förväntas uppstå under 2013
 • Resultat per aktie för fjärde kvartalet uppgick till -0,03 kr (-0,09) och efter utspädning -0,03 kr (-0,09)
 • Kassaflödet för den löpande verksamheten för fjärde kvartalet förbättrades med 1 248 TSEK och uppgick till -2 889 TSEK (-4 137)

 

Nyckeltal

TSEK

okt – dec

okt – dec

jan – dec

jan – dec

 

2012

2011

2012

2011

Nettoomsättning

2 159

1 258

7 613

6 035

Rörelseresultat

-4 020

-4 188

-10 254

-13 147

Rörelsemarginal, %

neg

neg

neg

neg

Resultat före skatt

-3 953

-4 140

-10 080

-13 117

Periodens resultat

-3 953

-4 140

-10 080

-13 117

Resultat per aktie, SEK

-0,03

-0,09

-0,10

-0,36

Eget kapital per aktie, SEK

0,10

0,09

0,10

0,09

Avkastning på eget kapital, %

 

neg

 

neg

 

neg

 

neg

Soliditet, %

75,6

62,4

75,6

62,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten

 

-2 889

 

-4 137

 

-10 467

 

-12 498

Medelantalet medarbetare

 

5

 

9

 

6

 

7

 

Kommentarer från Biolights VD Pär Olausson Lidö

Bolaget har genomfört omfattande strukturella förändringar och som nu börjar ge positiva resultat. Bolaget är inne i en trend med avsevärd ökning av omsättning och resultat jämfört med föregående perioder.

Den internationella satsningen inleddes i november genom att tillsammans med Niva Medical delta på Europas största medicintekniska mässa, Medica i Düsseldorf. En ny strategisk inriktning påbörjades under 2012 och implementeringen kommer att fortsätta under 2013.

Implementeringen av bolagets övergripande strategi har fortgått enligt plan. Statusen på några av huvudpunkterna är:

- Verksamheten har samlats i nya lokaler i Stockholm och Göteborgskontoret har avvecklats.

- Ny marknadschef började den 1 september

- Ny ekonomiansvarig började den 1 december

- Rekrytering av nya säljare och återförsäljare påbörjades under andra halvåret och kommer att fortsätta under 2013

- Försäljning av den nya produkten på animalmarknaden har börjat mycket bra

- Den nya produkten är i det närmaste klar för CE märkning som human medicinteknisk produkt

- Diskussioner gällande samarbete förs med nya distributörer

 

Verksamhet

Biolight AB är ett medicintekniskt företag som utvecklat och kommersialiserat idén kring biologiska effekter av pulserat ljus. Biolight kortar läkningstiden för sår, inflammationer och smärta samt bidrar till ökad cirkulation i kroppen.

Biolight tillhandahåller ett patenterat system bestående av utrustning och unika ljusbehandlingsprogram. Behandlingen är icke-farmakologisk och utförs utvärtes. Bolagets intäkter genereras från hyra eller försäljning av behandlingsutrustningar och behandlingsprogram.

Förutom den rena försäljningsverksamheten fokuserar bolaget på utveckling av teknologin och applikationsområden, samt på att klinisk verifiera metoden och dess effekter.

Bolaget är certifierat enligt den medicintekniska standarden ISO13485, vilket är en standard för kvalitetsledningssystem för medicintekniska produkter.

Biolightaktien är noterad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB).

 

Marknad och försäljning

Sårvårdsmarknaden är stor världen över, men konservativ och den tar tid att bearbeta. Bearbetning av sårvården har förändrats successivt och det har lett till att flera större aktörer inom äldrevården utvärderat, köpt eller ingått hyresavtal med Biolight. Förankringsarbetet på sårvårdsmarknaden skall fortgå, men försäljningsverksamheten mot humana applikationer skall fokuseras på affärsområden och marknader som har förhållandevis låga inträdeshinder, snabba beslutsvägar och tydliga incitament för att använda metoden. Några exempel på detta är:

 • Försäljning till företag med behov av Biolight för egen stillasittande eller sliten personal
 • Försäljning till medicinska fotvårdare där tidiga diabetessår upptäcks
 • Försäljning till elitidrottsklubbar där skador och rehabiliteringstider orsakar höga kostnader

Animalmarknaden har utvecklats mycket bra och trots en traditionellt sett svag december månad så kan fjärde kvartalet jämföras med tredje kvartalet i omsättning. Jämfört med samma period föregående år har bolaget i det närmaste dubblerat försäljningen. Det kan konstateras att efterfrågan av produkten på animalmarknaden har ökat markant och allt fler kunder numera söker upp Biolight för att köpa utrustning.  Bolaget har även adderat ytterligare ambassadörer och nöjda användare så som Stig H Johansson, Björn Goop och Patrik Kittel. Försäljningen ökas ytterligare genom:

 • fler återsäljare
 • fler kundträffar ute på Sveriges travbanor, ridklubbar, tävlingar
 • samarbete med veterinärkliniker

 

Nettoomsättning och resultat

Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet ökade med 72 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Jämfört med övriga kvartal under 2012 var fjärde kvartalets nettoomsättning i stort sett lika med tredje kvartalets, men betydligt bättre än första och andra kvartalets nettoomsättning. 

Rörelseresultatet förbättrades med 168 TSEK jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Dock hade koncernen under årets fjärde kvartal betydande rörelsekostnader av engångsnatur, cirka 1 200 TSEK, vilka inte förväntas uppstå under 2013. Dessa kostnader avsåg framförallt avvecklingskostnader vid nedläggning av tidigare produktmodell, utveckling av ny hemsida och andra marknadsföringskostnader, omställningskostnader för organisation och företrädesvis ekonomifunktionen, flytt av kontor och hyror, samt nedskrivning av kundfordringar. Dessa kostnader förklarar också en stor del av ökningen i rörelsens kostnader i fjärde kvartalet med 2 464 TSEK jämfört med årets tredje kvartal. Kostnaderna för kommande kvartal beräknas bli lägre än för det fjärde kvartalet men högre än för det tredje kvartalet 2012, som följd av en delvis ny organisation och ökad försäljning under 2013.

Nettoomsättningen för året ökade med 26 % och rörelseresultatet förbättrades med 2 893 TSEK jämfört med motsvarande period föregående år. En väsentligt mer kostnadseffektiv organisation i kombination med attraktivt prissatta kampanjer, ökad marknadskommunikation och ökat stöd till säljagenterna har lett till denna utveckling. Säljstrategin implementerades under juni månad och började ge effekt redan under juli.

 

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens egna kapital uppgick till 13 503 TSEK (5 581). Soliditeten uppgick till 75,6 % (62,4 %).

Koncernen har en kortfristig checkräkningskredit på 143 TSEK.

 

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten för fjärde kvartalet uppgick till -2 889 TSEK (-4 137).  Förbättringen, 1 248 TSEK, förklaras i huvudsak av minskad kapitalbindning i rörelsekapital framförallt på grund av minskat varulager och förskottsinbetalning från kund gällande 2013.

 

Förvärv och avyttringar

Inga förvärv och avyttringar har inträffat under rapportperioden.

 

Investeringar

Investeringar i inventarier under fjärde kvartalet uppgick till 0 TSEK (0). Försäljning av anläggningstillgångar uppgick till 0 TSEK (0).

 

Medarbetare

Medelantalet medarbetare under fjärde kvartalet var 5 att jämföra med samma period föregående år då medelantalet var 9.

 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Biolight är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. Inom bolaget pågår en kontinuerlig process att identifiera förekommande risker och bedöma hur dessa ska hanteras. Då bolaget är i en tidig kommersiell fas ligger en väsentlig risk i att försäljningsutvecklingen är svår att prognostisera.

För en fullständig redogörelse av identifierade risker och bolagets arbete med att hantera dessa, hänvisas till avsnittet ”Riskfaktorer och särskilda överväganden” i årsredovisningen för 2011.

 

Moderbolaget

Koncernen omfattar moderbolaget och de helägda dotterbolagen Biolight Patent Holding AB och Biodynam AB. Någon verksamhet bedrivs inte i dotterbolagen varför koncernens och moderbolagets redovisningar i allt väsentligt överensstämmer. Information avseende koncernen gäller därför även för moderbolaget.

 

Förslag på utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2012.

 

Händelser efter rapportperiodens utgång

Styrelsen beslutade den 15 februari att förlänga löptiden för existerande teckningsoptioner som är kopplade till föregående års nyemission. Löptiden förlängs från 31 mars 2013 till 31 mars 2014.

 

Kommande rapporttillfällen

   

Delårsrapport januari – mars 2013                                     23 april 2013

Årsredovisning                                                                  april 2013

Delårsrapport januari – juni 2013                                       27 augusti 2013

 

Biolights finansiella rapporter publiceras på Biolights webbplats www.biolight.se

 

För ytterligare information kontakta:

Pär Olausson Lidö, VD, tel. 08 - 753 70 89 eller 0702 - 15 01 11

Om oss

LightAir AB (publ) förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lightair.com.