Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2011

Styrelsen och verkställande direktören för Biolight AB (publ) avger härmed delårsrapport för första halvåret 2011.

  • Nettoomsättningen under första halvåret uppgick till 3 278 TSEK (4 059)
  • Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 1 435 TSEK (2 272)
  • Rörelseresultatet under första halvåret uppgick till -5 729  TSEK (-4 015)
  • Rörelseresultatet under andra kvartalet uppgick till -3 629 TSEK (-2 008)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,19 kr (-0,20) och efter full utspädning -0,19 kr (-0,20)
  • Under mars/april genomfördes nyemission, som tillförde bolaget ca 10 MSEK före emissionskostnader. Emissionen, som fulltecknades, registrerades i maj
  • Försäljning och resultat under första halvåret har varit sämre än förväntat
  • Ett åtgärdsprogram för att kraftfullt reducera bolagets fasta kostnader har initierats
  • En förstärkning och fokusering av bolagets marknadsbearbetning har påbörjats
  • Förberedelser för ytterligare kapitalanskaffning har inletts

 

VERKSAMHET

Biolight är ett medicintekniskt företag med produkter baserade på biologiska effekter av dynamiskt, monokromatiskt ljus. Biolight tillhandahåller ett patenterat system för effektiv, smärtfri och säker behandling av främst sår och andra inflammatoriska tillstånd. Metoden påskyndar kroppens läkningsprocess och kompletterar traditionell behandling. Behandlingen är icke-farmakologisk och utförs utvärtes. Den förebygger inflammatoriska skador, bidrar till ökad livskvalitet, minskar återhämtningstiden efter fysisk ansträngning samt minskar läkningstider och behandlingskostnader.

Patienter och vårdgivare inom human- och veterinärmedicin erbjuds en lättanvänd handhållen behandlingsutrustning för att utöva metoden. Bolagets intäkter genereras från hyra eller försäljning av behandlingsutrustningar samt från försäljning av behandlingar, vilka nedladdas i utrustningen.

Biolight fokuserar huvudsakligen på två områden, behandling av svårläkta sår inom sjuk- och äldrevården och skador inom hästsporten. Biolightaktien är noterad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB).

 

Marknad

Inom marknaden för sårvård har marknadsbearbetningen inletts mot flera större aktörer inom äldrevården samt mot vårdcentraler, distriktssköterskor och andra aktörer inom primärvården. Förankringsarbetet fortgår enligt plan och viss försäljning bör kunna ske under resterande del av året.

Inom hästsportsmarknaden är bolagets säljorganisation under omstrukturering från egen säljkår till agenter/återförsäljare. Förändringen väntas leda till ökade marknadsaktiviteter till lägre fasta kostnader. Omställningen har dock inneburit att försäljningen är sämre än för motsvarande period 2010. Samarbete har inletts med ett antal agenter/återförsäljare och förhandlingar pågår med fler som beräknas komma igång under hösten.

(För komplett delårsrapport inklusive tabeller se bifogad fil)

 

Kommentarer till resultat, kassaflöde och likviditet

Försäljningen under första halvåret uppgick till 3 278 TSEK (4 059). Rörelsens kostnader uppgick till 9 007 TSEK

(8 074) ökningen består huvudsakligen försäljnings och produktutvecklingskostnader. Periodens rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -5 702 TSEK (-3 982) och periodens resultat uppgick till -5 744TSEK (-4 024).

Investeringarna under perioden uppgick till 56 TSEK (72).

Likvida medel uppgick per 2011-06-30 till 7 315 TSEK (2 604).

 

Aktien

Styrelsen beslutade den 10 februari med stöd av bemyndigande från bolagsstämman genomföra en nyemission av högst 11 168 713 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen var 0,90 kr och teckningstiden löpte från den 25 mars till den 8 april 2011. Emissionen fulltecknades.

Genom nyemissionen ökade aktiekapitalet i bolaget med 670 122,78 kr och uppgår därefter till 2 345 429,76 kr. Antalet aktier uppgår efter nyemissionen till 39 090 496. Genom nyemissionen tillfördes bolaget ca 10 MSEK före emissionskostnader.

 

Kommentarer till utvecklingen

Förutom den rena försäljningsverksamheten fokuserar Bolaget på utveckling av nästa generations utrustning samt genomförandet av en klinisk studie avseende behandling av diabetiska fotsår. Tillsammans med klinikerna undersöker vi möjligheterna att genomföra studien snabbare.

 

Händelser efter rapportperiodens utgång

Med anledning av att försäljningsutvecklingen inte följer plan har styrelsen beslutat om ett åtgärdsprogram för att kraftfullt reducera bolagets fasta kostnader. Vidare ökar nu bolaget satsningarna på marknadsföring och marknadskommunikation, främst genom digitala media, för att effektivisera marknadsbearbetningen och stödja den nya säljorganisationen med agenter/återförsäljare.

För att möjliggöra fortsatta satsningar och få resurser till ökade marknadsaktiviteter har Bolaget inlett förberedelser för kapitalanskaffning.

 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Biolight är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. Inom bolaget pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker och för att kunna bedöma hur dessa skall hanteras. Då Bolaget är i en tidig kommersiell fas ligger en väsentlig risk i att försäljningsutvecklingen är svår att prognostisera.

För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa, hänvisas till avsnittet ”Riskfaktorer och särskilda överväganden” i årsredovisningen för 2010.

 

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner med närstående har genomförts.

 

Redovisningsprinciper

Vid upprättandet av denna delårsrapport har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisningen. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, delårsrapporter och enligt RR31, delårsrapport koncerner. Bolaget tillämpar, i koncernredovisningen, de redovisningsregler som gäller enligt International Financial Reporting Standards (IFRS tidigare benämnt IAS).

 

Koncernredovisning

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och de helägda dotterbolagen Biolight Patent Holding AB samt Biodynam AB. Ingen försäljning mellan koncernbolagen har ägt rum.

 

Årsstämma

Årsstämma för verksamhetsåret 2010 hölls den 14 april 2011.

Styrelsen har beslutat att inte trycka och distribuera årsredovisningen för år 2010. En elektronisk version finns tillgänglig på bolaget och distribueras till dem som önskar. Därutöver finns årsredovisningen även tillgänglig på bolagets hemsida: www.biolight.se

 

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport januari – september 2011 den 28 oktober 2011

 

Ytterligare information

För mer information kontakta Pär Olausson Lidö, verkställande direktör, tel 08 - 753 70 89 eller 0702 - 15 01 11.

 

Biolight AB (publ) är ett medicintekniskt företag som erbjuder lösningar som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromatiskt ljus. Företagets metod kortar ner läkningstider och minskar behandlingskostnader. Under de senaste åren har Biolight fokuserat på ett fåtal applikationsområden, som behandling av svårläkta sår och skador. Biolightaktien är noterad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB).

Om oss

LightAir AB (publ) förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lightair.com.

Prenumerera