Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2011

Styrelsen och verkställande direktören för Biolight AB (publ) avger härmed delårsrapport för första kvartalet 2011.

  • Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 1 843 TSEK (1 787)
  • Rörelseresultatet under första kvartalet uppgick till –2 099  TSEK (-2 007)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,08 kr (-0,11) och efter full utspädning
  • -0,08 kr (-0,11)
  • Under årets tre första månader visar försäljningen inom hästsporten en ökning med ca 35 % fler sålda utrustningar jämfört med samma period föregående år.
  • Under mars och april genomfördes nyemission, som tillförde bolaget ca 10 MSEK före emissionskostnader. Emissionen, som fulltecknades, slutfördes efter rapportperiodens utgång.

VERKSAMHET

Biolight är ett medicintekniskt företag med produkter baserade på biologiska effekter av dynamiskt, monokromatiskt ljus. Biolight tillhandahåller ett patenterat system för effektiv, smärtfri och säker behandling av främst sår och andra inflammatoriska tillstånd. Metoden påskyndar kroppens läkningsprocess och kompletterar traditionell behandling. Behandlingen är icke-farmakologisk och utförs utvärtes. Den förebygger inflammatoriska skador, bidrar till ökad livskvalitet, minskar återhämtningstiden efter fysisk ansträngning samt minskar läkningstider och behandlingskostnader.

Patienter och vårdgivare inom human- och veterinärmedicin erbjuds en lättanvänd handhållen behandlingsutrustning för att utöva metoden. Bolagets intäkter genereras från hyra eller försäljning av behandlingsutrustningar samt från försäljning av behandlingar, vilka nedladdas i utrustningen.

Biolight fokuserar huvudsakligen på två områden, behandling av svårläkta sår inom sjuk- och äldrevården och skador inom hästsporten. Biolightaktien är noterad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB).

 

Marknad

Inom marknaden för sårvård har marknadsbearbetningen inletts mot flera större aktörer inom äldrevården samt mot vårdcentraler, distriktssköterskor och andra aktörer inom primärvården.

Under första kvartalet 2011 har försäljningen inom hästsporten uppvisat en god tillväxt jämfört med första kvartalet 2010. Antalet nöjda användare ökar kontinuerligt och utsikterna är goda för en fortsatt stadig tillväxt under året.

 

 

jan – mar

jan –mar

 

 

Jan – dec

 

2011

2010

 

 

2010

Nettoomsättning

1 843

1 787

 

 

7 861

Rörelseresultat

-2 099

-2 007

 

 

-9 075

Genomsnittligt antal aktier (tusen)

27 922

19 146

 

 

22 337

Resultat per aktie, SEK

-0,08

-0,11

 

 

-0,41

 

 

 

 

 

 

 

2011-03-31

2010-03-31

 

 

2010-12-31

Likvida medel

1 252

5 222

 

 

2 106

Balansomslutning

3 747

8 823

 

 

5 542

Antal aktier vid periodens slut (tusen)

27 922

19 146

 

 

27 922

Soliditet

18,5%

57,7%

 

 

50,5%

Eget kapital per aktie, SEK

0,02

0,27

 

 

0,10

 

Kommentarer till resultat, kassaflöde och likviditet

Försäljningen under kvartalet uppgick till 1 843 TSEK (1 787). I kvartalets försäljning ingår intäkter från Carema Care AB med 405 TSEK, enligt det avtal som tecknades under hösten 2009. Inom marknaden för hästsport uppgick försäljningen till 1 307 TSEK under kvartalet.

Rörelsens kostnader uppgick till 3 942 TSEK (3 794) varav ökningen huvudsakligen består av försäljningskostnader. Periodens rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -2 087 TSEK (-1 991) och periodens resultat uppgick till -2 106TSK (-2 011).

Investeringarna under perioden uppgick till 0 TSEK (0).

Likvida medel uppgick per 2011-03-31 till 1 252 TSEK (5 222).

Aktien

Bolaget har nu kommit in i en kommersiell fas med stadig försäljningstillväxt och en kontinuerlig ökning av antalet kunder. För att finansiera fortsatta marknadssatsningar samt för att genomföra två strategiska projekt beslutade styrelsen den 10 februari att med stöd av bemyndigande från bolagsstämman genomföra en nyemission av högst 11 168 713 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen var 0,90 kr och teckningstiden löpte från den 25 mars till den 8 april 2011. Emissionen fulltecknades.

Kommentarer till utveckling

Under årets tre första månader har försäljningen inom hästsportmarknaden ökat med ca 35 % fler sålda utrustningar jämfört med samma period föregående år. Denna ökning uppvägs dock av en minskad försäljning inom sårvårdsmarknaden, varför Bolagets totala omsättning och rörelseresultat är likvärdiga mellan perioderna under 2010 och 2011. Minskningen inom sårvårdsmarknaden beror på förändringar som gjordes i avtalet med Carema Care fr.o.m. fjärde kvartalet 2010. Antalet utrustningar har minskats för att anpassas  efter Caremas reella behov, vilket dock har kompenserats genom en förlängning fram till Juli 2013. Avtalets totala omfattning har därmed ökat från 5,0 MSEK till 7,2 MSEK.

Förutom den rena försäljningsverksamheten fokuserar Bolaget på två viktiga områden, genomförandet av en omfattande vetenskaplig studie över användningen av Biolight vid behandling av diabetiska fotsår samt utvecklingen av nästa generations utrustning.

Båda dessa satsningar kommer att ta väsentliga resurser i anspråk under 2011. Målsättningen är att genomföra och avsluta båda projekten under året.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Efter rapporteringsperiodens utgång har nyemissionen slutförts. Totalt tecknades 11 168 713 aktier vilket innebar att emissionen fulltecknandes. Teckning med stöd av företrädesrätt uppgick till 6 640 086 aktier, dvs ca 59%. Teckning utan företrädesrätt uppgick till 4 528 627 aktier.

Genom nyemissionen ökade aktiekapitalet i bolaget med 670 122,78 kr och uppgår därefter till 2 345 429,76 kr. Antalet aktier uppgår efter nyemissionen till 39 090 496. Genom nyemissionen tillfördes bolaget ca 10 MSEK före emissionskostnader.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Biolight är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. Inom bolaget pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker och för att kunna bedöma hur dessa skall hanteras. Då Bolaget är i en tidig kommersiell fas ligger en väsentlig risk i att försäljningsutvecklingen är svår att prognostisera.

För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa, hänvisas till avsnittet ”Riskfaktorer och särskilda överväganden” i årsredovisningen för 2010.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner med närstående har genomförts.

Redovisningsprinciper

Vid upprättandet av denna delårsrapport har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisningen. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, delårsrapporter och enligt RR31, delårsrapport koncerner. Bolaget tillämpar, i koncernredovisningen, de redovisningsregler som gäller enligt International Financial Reporting Standards (IFRS tidigare benämnt IAS).

Koncernredovisning

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och de helägda dotterbolagen Biolight Patent Holding AB samt Biodynam AB. Ingen försäljning mellan koncernbolagen har ägt rum.

Årsstämma

Årsstämma för verksamhetsåret 2010 kommer att hållas idag den 14 april 2011.

Styrelsen har beslutat att inte trycka och distribuera årsredovisningen för år 2010. En elektronisk version finns tillgänglig på bolaget och distribueras till dem som önskar. Därutöver finns årsredovisningen även tillgänglig på bolagets hemsida: www.biolight.se

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport januari – juni 2011

den 26 augusti 2011

Delårsrapport januari – september 2011

den 28 oktober 2011

(För komplett delårsrapport se bifogad fil)

Ytterligare information

För mer information kontakta Pär Olausson Lidö, verkställande direktör, tel 08 - 753 70 89 eller 0702 - 15 01 11.

Om oss

LightAir AB (publ) förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lightair.com.

Prenumerera