Kallelse till årsstämma i Biolight AB

(NGM: BIOL MTF)

Aktieägarna i Biolight AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 april 2012 kl. 14.00 på Kilpatrick Townsend & Stockton Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5 B i Stockholm.

 

Anmälan

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB  förda aktieboken onsdagen den 11 april 2012, dels anmäla sig hos bolaget senast onsdagen 11 april 2012 per post under adress: Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen, per telefon 031 - 336 91 18, per fax 031-336 82 95 eller genom e-post bolagsstamma@biolight.se. Vid anmälan skall uppges namn, aktieinnehav, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden.

Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i stämman låta omregistrera aktierna i eget namn god tid före stämman.

 

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut om a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
 10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorerna.
 11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer.
 12. Förslag till ändring av bolagsordningen.
 13. Förslag till bemyndigande att besluta om nyemission
 14. Stämmans avslutande.

 

Förslag till beslut

Förslag till resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas.

Styrelsen föreslår att årets förlust 13 117 121 SEK, skall täckas genom ianspråktagande av överkursfond i enlighet med följande;

 

Årets resultat                                                                      - 13 117 121

Summa                                                                                -13 117 121

Ianspråktagande av överkursfond för förlusttäckning         - 13 117 121

Summa                                                                                 -13 117 121

 

Förslag avseende val av styrelse revisorer och arvoden (punkt 9-11)

Ett förslag till val av styrelse och beslut om styrelsearvoden beräknas kunna offentliggöras senast två veckor före årsstämman.

Valberedningen förslår omval av Anders Windt som revisor och Morgan Eriksson som revisorssuppleant.

Det föreslås att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

 

Förslag till ändring av bolagsordningen (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras avseende högsta och lägsta aktiekapital samt högsta och lägsta antal utestående aktier. Förslaget innebär att aktiekapitalet skall uppgå till lägst 3.660.000 och högst 14.640.000 kronor samt att antalet utestående aktier skall uppgå till lägst 61.000.000 och högst 244.000.000.

 

Förslag till bemyndigande att besluta om nyemission (punkt 13)

Styrelsen föreslår stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma och med eller utan företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev. Betalning skall ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall kunna resa rörelsekapital. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall kunna ske är att underlätta erforderlig kapitalanskaffning. Om nyemission sker mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall emissionsvillkoren vara marknadsmässiga.

 

Handlingar inför stämman m m

Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2011, fullmaktsformulär och övriga handlingar inför årsstämman kommer från och med tisdagen den 3 april 2012 att hållas tillgängliga på bolagets kontor (se adress ovan) samt på bolagets hemsida (www.biolight.se). 

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt aktiebolagslagen att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

 

Övrigt

Delårsrapport för januari – mars 2012 kommer att offentliggöras fredagen den 13 april 2012.

 

Stockholm i mars 2012

Biolight AB (publ)

 

Styrelsen

 

För ytterligare information se Biolights hemsida: www.biolight.se eller kontakta Pär Olausson Lidö, VD Biolight AB, 08-622 52 70, 0702-15 01 11, E-post: par.olausson@biolight.se

 

Biolight AB (publ) är ett medicintekniskt företag som erbjuder lösningar som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromatiskt ljus. Företagets metod kortar ner läkningstider och  minskar behandlingskostnader. Under de senaste åren har Biolight fokuserat på ett fåtal applikationsområden, som behandling av svårläkta sår och skador inom hästsporten. Biolightaktien är noterad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB).

Om oss

LightAir AB (publ) förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lightair.com.