Kvartalsrapport, 1 januari - 31 mars 2013

  • Nettoomsättningen för första kvartalet var 1 919 TSEK (1 987)
  • Rörelseresultatet för första kvartalet förbättrades med 632 TSEK till -1 790 TSEK (-2 422)
  • Resultatet före skatt för första kvartalet förbättrades med 667 TSEK till -1 738 TSEK (-2 405)
  • Resultat per aktie för första kvartalet uppgick till -0,01 kr (-0,04) och efter utspädning -0,01 kr (-0,04)
  • Kassaflödet för den löpande verksamheten för första kvartalet förbättrades med 925 TSEK och uppgick till -1 645 TSEK (-2 570)

 

Nyckeltal

 

jan - mars

   

jan - dec

Koncernen (TSEK)

2013

2012

 

 

2012

           

Nettoomsättning

1 919

1 987

   

7 613

Rörelseresultat

-1 790

-2 422

   

-10 254

Rörelsemarginal, %

neg.

neg.

   

neg.

Resultat före skatt

-1 738

-2 405

   

-10 080

Periodens resultat

-1 738

-2 405

   

-10 080

Resultat per aktie, SEK

-0,01

-0,04

   

-0,10

Eget kapital per aktie (SEK)

0,09

0,05

   

0,10

Avkastning på eget kapital, %

neg.

neg.

   

neg.

Soliditet, %

77,9

52,9

   

75,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-1 645

-2 570

   

-10 467

Medelantalet medarbetare

6

7

 

 

6

 

Kommentarer från Biolights VD Pär Olausson Lidö

2012 var ett händelserikt år för Biolight och präglades av omfattande strukturella förändringar i styrelse, organisation och strategi. Trenden visade en avsevärd ökning av antal sålda utrustningar, bättre resultat jämfört med föregående perioder och efterfrågan av produkten ökar kontinuerligt. Bolaget är inne i en fas med hög arbetsintensitet och många olika projekt är igång och 2013 ser ut att bli ett spännande år.

Under 2013 är fokus på att skapa förutsättningar för en långvarig och stabil försäljning på den internationella marknaden. Strategin är att kontraktera återförsäljare på strategiskt väl valda marknader.

I månadsskiftet januari-februari gick den medicintekniska mässan Arab Health i Dubai. Mässan visade att det finns ett intresse för en produkt som Biodynam® (human) i regionen. Det finns finansiella resurser och det finns ett behov av effektiv läkning av sår. Behovet av effektiv sårläkning spås dessutom öka i takt med den ökade diabetesutbredningen i regionen.

I USA fortsätter marknadsförberedande aktiviteter för Biodynam® (human) och målet är att hitta distributionspartners inom marknaden för rehabilitering och ”Sports Medicine”. Ny FDA-ansökan har inlämnats för bolagets nyutvecklade produkt och svar väntas under det andra kvartalet.

På den svenska Humanmarknaden bearbetas segment som bedöms ha snabbare beslutsvägar än den traditionella vården. Biodynam® utvärderas för närvarande av idrottsklubbar, naprapater och hos företag.

Försäljningen av Biolight® på den svenska hästsportmarknaden fortsätter att generera försäljning, men året inleddes svagare än sista kvartalet föregående år. Början av året är en mindre intensiv tävlingsperiod för hästsporten och intresset att investera i produkter likt Biolight är därför något lägre. Försäljningen började återhämta sig mot slutet av kvartalet och bolaget genomför nu aktiva försäljningsaktiviteter på travbanor och ridanläggningar runt om i Sverige. Aktiviteterna har resulterat i god försäljning. Bolaget kommer därför att fortsätta synas och höras i dessa kretsar och har som mål att bearbeta åtminstone 25 av landets 33 travbanor under året.

 

Övriga händelser:

- Nya utrustningen är CE-märkt och klar för Humanmarkanden.

- Nytt patent erhölls i Sverige och en internationell PCT-ansökan[1] har lämnats in i syfte att söka patent i andra delar av världen under de kommande 18 månaderna.

- I februari började en ny medarbetare med lång erfarenhet av företagshälsovård.

 

[1] Patent Cooperation Treaty (PCT) är ett internationellt patent fördrag. Det ger ett enhetligt förfarande för att lämna in patentansökningar för att skydda uppfinningar i alla de fördragsslutande staterna. En patentansökan inlämnad enligt PCT kallas en internationell ansökan eller PCT-ansökan.

 

Verksamhet

Biolight AB är ett medicintekniskt företag som utvecklat och kommersialiserat idén kring biologiska effekter av pulserat ljus. Biolight kortar läkningstiden för sår, inflammationer och smärta samt bidrar till ökad cirkulation i kroppen.

Biolight tillhandahåller ett patenterat system bestående av utrustning och unika ljusbehandlingsprogram. Behandlingen är icke-farmakologisk och utförs utvärtes. Bolagets intäkter genereras från hyra eller försäljning av behandlingsutrustningar och behandlingsprogram.

Förutom den rena försäljningsverksamheten fokuserar bolaget på utveckling av teknologin och applikationsområden, samt på att klinisk verifiera metoden och dess effekter.

Bolaget är certifierat enligt den medicintekniska standarden ISO13485, vilket är en standard för kvalitetsledningssystem för medicintekniska produkter.

Biolightaktien är noterad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB).

 

Marknad och försäljning

Humanmarknaden

Försäljningsverksamheten mot humana applikationer ska allt mer fokuseras på affärsområden och marknader som har förhållandevis låga inträdeshinder, snabba beslutsvägar och tydliga incitament för att använda metoden. Det gäller både för den nationella marknaden som för den internationella. Några exempel på detta är:

  • Försäljning till elitidrottsklubbar där skador och rehabiliteringstider orsakar höga kostnader
  • Försäljning till företag med behov av Biolight för egen stillasittande eller sliten personal
  • Försäljning till medicinska fotvårdare där tidiga diabetessår upptäcks

 

Sårvårdsmarknaden som bolaget har bearbetat de senaste åren är stor världen över, men konservativ och den tar tid att bearbeta. Förankringsarbetet på sårvårdsmarknaden ska fortgå i anpassad omfattning.  Många positiva resultat når bolaget och på Högdalens Äldreboende har de använt Biolight i tre år och chefsjuksköterska Kenneth Huldén säger:

”Både våra kunder och sjuksköterskor är mycket nöjda med utfallet av Biolight. Vi ser att såren läker betydligt fortare och minskar lidandet för våra kunder. Vi har även haft kunder där amputation har varit planerad men att vi med hjälp av Biolight lyckats förhindra detta trauma för kunden.”

 

Animalmarknaden

Animalmarknaden har utvecklats mycket bra de senaste kvartalen. Årets inledning visar en svagare försäljning, men trenden visar en positiv utveckling och även efter rapporttidens utgång är försäljningsutvecklingen god. Det kan konstateras att efterfrågan av produkten på Animalmarknaden har ökat markant och allt fler kunder numera söker upp Biolight för att köpa utrustning. 

Perioden har visat att försäljningen ökas i takt med att:

  • Fler återsäljare rekryteras
  • Fler kundträffar ute på Sveriges travbanor, ridklubbar, tävlingar genomförs

 

Bolaget har även ambassadörer och nöjda användare så som Stig H Johansson, Björn Goop och Patrik Kittel. Patrik Kittel som tillhör världseliten i dressyr säger:

”När mina hästar är ömma eller stela, så märker jag att de slappnar av och njuter av Biolight behandlingen. Hästryggen blir mjuk och hästen lättriden. Jag har även märkt att behandlingen fungerar på mig själv.”

 

Nettoomsättning och resultat

Nettomsättningen i det första kvartalet var likvärdig jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Animalmarknaden är under årets första månader mindre intensiv för att dra igång igen när säsongen startar upp igen på våren.  Den något lägre omsättningen bedöms vara en följd av en naturlig säsongsvariation på Animalmarknaden. Trenden visar att försäljningen är på väg upp och försäljningen bedöms vara i paritet med prognos.

Rörelseresultatet förbättrades med 632 TSEK jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Detta till följd av effektivare marknadsföring och lägre försäljningskostnader.

 

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens egna kapital uppgick till 11 766 TSEK (3 176). Soliditeten uppgick till 77,9 % (52,9 %).

 

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten för första kvartalet uppgick till –1 645 TSEK (-2 570).  Förbättringen, 925 TSEK, förklaras av ett förbättrat nettoresultat och mindre kapitalbindning i verksamheten. Kassaflöde från investeringsverksamheten, -429 TSEK, avser utgifter för produktutveckling. Periodens kassaflöde var -2 074 TSEK (-2 570), en förbättring med 496 TSEK.

 

Förvärv och avyttringar

Inga förvärv och avyttringar har inträffat under rapportperioden.

 

Investeringar och produktutveckling

Investeringar i inventarier under första kvartalet uppgick till 0 TSEK (0). Försäljning av anläggningstillgångar uppgick till 0 TSEK (0).

Bolagets utvecklingskostnader aktiveras och skrivs av under fem år från och med den 1 januari 2013. Periodens utgifter för produktutveckling uppgick till 429 TSEK.

 

Medarbetare

Medelantalet medarbetare under första kvartalet var 6 att jämföra med motsvarande kvartal föregående år då medelantalet var 7.

 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Biolight är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. Inom bolaget pågår en kontinuerlig process att identifiera förekommande risker och bedöma hur dessa ska hanteras. Då bolaget är i en tidig kommersiell fas ligger en väsentlig risk i att försäljningsutvecklingen är svår att prognostisera. För en fullständig redogörelse av identifierade risker och bolagets arbete med att hantera dessa, hänvisas till avsnittet ”Risker och riskhantering” i årsredovisningen för 2012.

 

Moderbolaget

Koncernen omfattar moderbolaget och de helägda dotterbolagen Biolight Patent Holding AB och Biodynam AB. Någon verksamhet bedrivs inte i dotterbolagen varför koncernens och moderbolagets redovisningar i allt väsentligt överensstämmer. Information avseende koncernen gäller därför även för moderbolaget.

 

Händelser efter rapportperiodens utgång

Inga händelser att rapportera efter periodens utgång.

 

Kommande rapporttillfällen

Årsstämma                                                                       19 juni 2013

Delårsrapport januari – juni 2013                                       30 augusti 2013

Delårsrapport januari – september 2013                            30 oktober 2013

 

Biolights finansiella rapporter publiceras på Biolights webbplats www.biolight.se

 

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

 

För ytterligare information kontakta:

Pär Olausson Lidö, VD, tel. 0702 - 15 01 11

Om oss

LightAir AB (publ) förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lightair.com.