LightAir AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

Aktieägarna i LightAir AB (publ), org. nr 556724-7373 (”LightAir” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 12 oktober 2018 kl. 09.00 i Redeye ABs lokaler, Mäster Samuelsgatan 42, i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

dels vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB lördagen den 6 oktober 2018,

dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till LightAir senast måndagen den 8 oktober 2018. Anmälan kan göras:

per e-post till bolagsstamma@lightair.com, eller
per post till Mariehällsvägen 37 F, 168 65 Bromma (märk kuvertet "LightAir AB, bolagsstämma 2018").

Eftersom avstämningsdagen infaller på en lördag måste aktieägare se till att vara införda i aktieboken fredagen den 5 oktober 2018.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller organisationsnummer samt eventuella ombud och biträden som ska delta.

Ombud, fullmakt m.m.

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara LightAir tillhanda i god tid före bolagsstämman. Eventuell fullmakt ska tas med i original till bolagsstämman.

Fullmaktsformulär finns att ladda ner på www.lightair.com. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma adress som för anmälan. Aktieägarna kan inte rösta eller på annat sätt delta i bolagsstämman på distans.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt omregistrera sina aktier i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan omregistrering, så kallad rösträttsregistrering, som normalt tar några dagar, måste vara verkställd senast fredagen den 5 oktober 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag bör begära rösträttsregistrering hos förvaltaren.

Förslag till dagordning

1.                   Stämmans öppnande.

2.                   Val av ordförande vid stämman.

3.                   Val av en eller två justerare.

4.                   Upprättande och godkännande av röstlängd.

5.                   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.                   Godkännande av dagordningen.

7.                   Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier.

8.                   Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstäman godkänner styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt om högst 9 886 274 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 14 829 411 kronor, till en teckningskurs om 2,50 kronor per aktie. I övrigt ska följande villkor gälla:

(a)      Emissionen ska ske med företräde för de som på avstämningsdagen är registrerade aktieägare i Bolaget. Varje aktieägare erhåller fyra (4) teckningsrätter för varje (1) innehavd aktie. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.

(b)     Tilldelning av teckningsrätter sker enligt det för varje aktieägare registrerade innehav hos Euroclear Sweden AB per den 19 oktober 2018 (”Avstämningsdagen”). Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 17 oktober 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 18 oktober 2018.

(c)    Teckning av aktierna ska ske genom kontant betalning under perioden från och med 24 oktober 2018 till och med den 7 november 2018. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.

(d)    Handel med teckningsrätter äger rum på NGM Nordic MTF under perioden från och med den 24 oktober 2018 till och med den 5 november 2018.

(e)    Handel med betald tecknad aktie (BTA) äger rum på NGM Nordic MTF från och med den 24 oktober 2018 intill dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket, sista handelsdag kommer att meddelas en vecka i förväg.

(f)     De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB:s förda aktiebok.

(g)    För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske enligt följande:

  1. I första hand ska tilldelning ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
  2. I andra hand ska tilldelning ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
  3. I tredje och sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas de garanter som ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Styrelsen får vid beslut om tilldelning besluta om att tilldelning enligt föregående endast sker av ett visst minsta antal aktier.

(h)    Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i styrelsens beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av emissionen vid Bolagsverket samt vid Euroclear Sweden AB.

ÖVRIG INFORMATION

Bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan komma att erfordras vid registrering hos Bolagsverket.

Antal aktier

I LightAir finns totalt 12 357 843 aktier med en röst vardera, således totalt 12 357 843 röster.

Handlingar inför stämman

Förslagen till beslut, fullmaktsformulär samt redogörelser och yttranden av styrelsen och revisorn kommer att finnas tillgängliga på Bolagets kontor (se adress ovan) samt på Bolagets hemsida (www.lightair.com).

Aktieägares frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt aktiebolagslagen att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Stockholm i september 2018

LightAir AB (publ)
Styrelsen


För ytterligare information kontakta:

Joakim Hansson
VD, LightAir AB (publ)
070-961 56 10
joakim.hansson@lightair.com


Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 september 2018 kl. 08:00 CET.


Om LightAir

LightAir AB (publ) förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lightair.com.

Taggar:

Om oss

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lightair.com.

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Aktieägarna i LightAir AB (publ), org. nr 556724-7373, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 12 oktober 2018 kl. 09.00 i Redeye ABs lokaler, Mäster Samuelsgatan 42, i Stockholm.
Twittra det här