Omräknade teckningsvillkor för TO1

Styrelsen i Biolight AB beslutade den 8 januari att 2104 att förlänga löptiden för existerande teckningsoptioner (TO1) kopplade till nyemissionen våren 2012 fram till och med 31 mars 2015. Under januari-februari 2014 genomfördes därefter en företrädesemission om 15,6 Mkr (samt övertilldelning om 4 Mkr) vilket föranlett en omräkning av teckningsvillkoren för dessa teckningsoptioner. Den omräknade teckningskursen har fastställts till 0,26 kr per aktie (tidigare 0,32 kr) där varje option ger rätt att teckna 0,61 aktie (tidigare 0,50 aktie).

För aktieägare som väljer att konvertera optionerna under löptiden registreras de som interimsaktier i Euroclear och omvandling till aktier sker vid två tillfällen under året, eller om särskild anledning föreligger. Möjlighet till konvertering av teckningsoptioner till aktier ges vid teckning och betalning senast klockan 15.00 den 16 maj 2014 samt vid teckning och betalning senast klockan 15.00 den 24 oktober 2014, samt vid slutförfallodagen. Aktier bokas ut tidigast 15 dagar därefter.

 

För ytterligare information kontakta:

Pär Olausson Lidö, VD, 0702-150111, E-post: par.olausson@biolight.se

 

Biolight AB (publ) är ett medicintekniskt företag som erbjuder lösningar som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromatiskt ljus. Företagets metod påskyndar kroppens egen förmåga att läka sig själv. Skador som svårläkta sår, inflammationer och smärttillstånd på människor och djur, behandlas effektivt med metoden. Biolightaktien är noterad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB).

Om oss

LightAir AB (publ) förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lightair.com.