Sista dagen för handel med rätt att deltaga i företrädesemission - Rättelse

(NGM: BIOL MTF)

Styrelsen i Biolight AB har den 20 april 2012, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 17 april, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen tillför vid full teckning bolaget ca 25,8 miljoner SEK före emissionskostnader. Nyemissionen är partiellt säkerställd genom emissionsgarantier och teckningsförbindelser till ett belopp av 20,6 miljoner SEK (87,7 %).

Sista dag för handel i Biolights aktie inklusive rätt att deltaga i företrädesemissionen är tisdagen den 24 april 2012. Teckningsrätterna avskiljs således onsdagen den 25 april 2012. Avstämningsdag är fredagen den 27 april 2012.

 

Villkor och teckningstid för emissionen 

  • De nya aktierna emitteras i en unit, varje unit innehåller en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie 1
  • Fem (5) gamla aktier berättigar till teckning av sju (7) units
  • För varje aktie erhålls sju (7) uniträtter. Det krävs fem (5) uniträtter för att teckna en (1) unit.
  • Emissionskursen är 0,30 SEK per unit
  • Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie för 0,32 SEK från 1 nov 2012 till 31 mars 2013
  • Nyemissionen omfattar högst 86 071 966 aktier samt högst 86 071 966 teckningsoptioner
  • Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt vid teckning av units
  • Teckning med företrädesrätt sker genom betalning 2 – 16 maj 2012. Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
  • Handel med uniträtter sker 2 – 11 maj 2012.
  • Prospekt kommer att presenteras under vecka 17

 

BIOLIGHT AB (publ)

Styrelsen

 

För ytterligare information kontakta:

Pär Olausson Lidö, VD Biolight AB, 08-622 52 70, 0702-150111, E-post: par.olausson@biolight.se   

 

Biolight AB (publ) är ett medicintekniskt företag som erbjuder lösningar som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromatiskt ljus. Företagets metod kortar ner läkningstider och  minskar behandlingskostnader. Under de senaste åren har Biolight fokuserat på ett fåtal applikationsområden, som behandling av svårläkta sår och skador en. Biolightaktien är noterad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB).

Om oss

LightAir AB (publ) förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lightair.com.