Information om teckningsoption TO 4 i LightLab Sweden AB

Teckningsperioden för att teckna B-aktier i LightLab Sweden AB med stöd av teckningsoptioner av serie 2012/2013:1 TO 4 B pågår under perioden 2-16 april 2013. En (1) TO 4 B ger rätt att teckna en hundradels (0,01) nyemitterad B-aktie i LightLab. För teckning av en (1) B-aktie krävs således etthundra (100) TO 4 B.

  • Teckningskurs per aktier 5,00 SEK
  • Teckningsperiod 2-16 april 2013
  • Sista handelsdag för TO 4 B på NASDAQ OMX First North Stockholm är den 11 april 2013
  • Vid fullt utnyttjande av samtliga TO 4 B tillförs LightLab ca 13,5 MSEK.

På hemsidan www.lightlab.se finns ytterligare information samt anmälningssedel

För frågor hänvisas till:

Jan-Erik Lennefalk
Tel: 46 (0) 702 51 91 92

Per Olsson, IR-ansvarig
Tel: 46 (0)730 80 49 59
E-post: per.olsson@lightlab.se

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar en ny miljövänlig ljusteknologi. Tekniken innebär att ljus kan framställas på ett energisnålt sätt helt utan användning av kvicksilver eller andra miljöfarliga ämnen och med mycket goda ljusegenskaper. Forskningen är förlagd till ett dotterbolag i Taiwan, LightLab Asia. LightLabs teknologi är tillämpbar i flera andra applikationer, som var och en representerar en betydande potential. LightLab har över 4000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

Om oss

LightLab Sweden AB utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och hållbar framställning av ljus med fokus på tillämpningar inom UV-rening av vatten, luft och ytor. Kärnan i Bolagets teknologi, vilken marknadsförs under namnet EEE Light®, utgörs av material- och processteknik för kostnadseffektiv tillverkning av nanostrukturer kombinerad med innovativa elektroniklösningar.