Information om utfallet av teckningsoption TO 7 B i LightLab Sweden AB

LightLab Sweden AB (”LightLab” eller ”Bolaget”), som utvecklar en ny energi- och kostnadseffektiv belysningsteknologi utan kvicksilver och andra miljöfarliga ämnen, genomförde under hösten 2013 en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Företrädesemissionen genomfördes genom utgivande av units, varigenom en (1) unit utgjordes av tre (3) nyemitterade aktier av serie B och en (1) teckningsoption av serie 2013/2014 (”TO 7 B”)

Teckningsperioden för anmälan om nyteckning av aktier av serie B i LightLab med stöd av TO 7 B löpte under perioden 3 – 14 mars 2014. Totalt tecknades 2 773 029 aktier med stöd av TO 7 B, motsvarande en utnyttjandegrad om cirka 88 procent, vilket tillför Bolaget cirka 9,7 MSEK före emissionskostnader.

Genom nyteckningen emitteras 2 773 029 aktier av serie B och antalet aktier i LightLab ökar till 18 508 449.

För frågor hänvisas till:

Jan-Erik Lennefalk
Tel: 46 (0) 702 51 91 92

Per Olsson, IR-ansvarig
Tel: 46 (0)730 80 49 59
E-post: per.olsson@lightlab.se

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar en ny miljövänlig belysningsteknologi. LightLabs unika EEE Light™ Technology har fördelar som gör den till ett utmärkt alternativ på storvolymsmarknaden för belysning. Teknologin erbjuder ett alternativ som är energisnålt, kostnadseffektivt och kvicksilverfritt på en och samma gång. Lamporna har behagliga ljusegenskaper, tänds direkt och fungerar tillsammans med smart elektronikstyrning. Verksamheten bedrivs i Sverige och i ett helägt dotterbolag i Taiwan, LightLab Asia. LightLab har över 4 000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

Om oss

LightLab Sweden AB utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och hållbar framställning av ljus med fokus på tillämpningar inom UV-rening av vatten, luft och ytor. Kärnan i Bolagets teknologi, vilken marknadsförs under namnet EEE Light®, utgörs av material- och processteknik för kostnadseffektiv tillverkning av nanostrukturer kombinerad med innovativa elektroniklösningar.