KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I LIGHTLAB SWEDEN AB (publ)

Aktieägarna i LightLab Sweden AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 8 augusti 2013 kl. 16.00 i Erik Penser Bankaktiebolags lokaler på Biblioteksgatan 9 i Stockholm. Inregistrering påbörjas kl. 15.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

dels      vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 2 augusti 2013,

dels      senast måndagen den 5 augusti 2013 kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande, antingen skriftligen till LightLab Sweden AB, Att: Jan-Erik Lennefalk, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm; per e-post info@lightlab.se; per telefon +46 (0)8 442 05 50 eller per fax +46 (0)8 5025 65 00, med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt aktieinnehav. I förekommande fall önskas även uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.

För att underlätta registrering vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakt, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.lightlab.se och kan skickas till aktieägare som så begär.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltare om detta i god tid före fredagen den 2 augusti 2013, då sådan införing senast måste vara verkställd.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Framläggande och godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om ändring av bolagsordningen
  8. Beslut om emissionsbemyndigande
  9. Stämmans avslutande

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7: Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår en ändring av gränserna avseende aktiekapitalet och det antal aktier som kan emitteras enligt bolagsordningen för att möjliggöra en nyemission.

Om stämman antar förslaget får bolagsordningens punkter 4 och 5 följande lydelse:

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

§5 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 5.000.000 och högst 20.000.000.

Punkt 8: Emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission på marknadsmässiga villkor av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen ska kunna besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor.

UPPGIFT OM TOTALA ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för kallelsen finns totalt 6 294 168 aktier varav 150 aktier av serie A och 6 294 018 aktier av serie B. Det finns totalt 6 295 518 röster i bolaget.

RÄTT TILL UPPLYSNINGAR SAMT HANDLINGAR INFÖR STÄMMAN

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som avser bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Fullständigt förslag till beslut, fullmaktsformulär, liksom övriga handlingar inför stämman, hålls tillgängliga på bolagets kontor, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm samt på bolagets hemsida, www.lightlab.se, fr.o.m. den 25 juli 2013 och skickas ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i juli 2013

Styrelsen

För frågor hänvisas till:

Jan-Erik Lennefalk
Tel: 46 (0) 702 51 91 92

Per Olsson, IR-ansvarig
Tel: 46 (0)730 80 49 59
E-post: per.olsson@lightlab.se

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar en ny miljövänlig belysningsteknologi. Tekniken innebär att ljus kan skapas på ett energisnålt sätt helt utan användning av kvicksilver eller andra miljöfarliga ämnen och med mycket goda ljusegenskaper. Utvecklingsverksamheten bedrivs i Sverige och i ett helägt dotterbolag i Taiwan, LightLab Asia. LightLabs teknologi är tillämpbar i belysningsapplikationer samt i andra applikationer. LightLab har över 4000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

Om oss

LightLab Sweden AB utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och hållbar framställning av ljus med fokus på tillämpningar inom UV-rening av vatten, luft och ytor. Kärnan i Bolagets teknologi, vilken marknadsförs under namnet EEE Light®, utgörs av material- och processteknik för kostnadseffektiv tillverkning av nanostrukturer kombinerad med innovativa elektroniklösningar.

Prenumerera