LightLab genomför riktad emission för fortsatt utveckling av affärer

  • LightLab tillförs ca 11 MSEK
  • Syftet är att tillvarata existerande affärsmöjligheter och skapa nya
  • Kapitalet ska bl.a. användas till tekniskt kundstöd, produktmarknadsföring och inledande kommersialisering av Bolagets UV-chip

Styrelsen för LightLab Sweden AB (publ) beslutade den 8 april 2017, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 12 maj 2016, att genomföra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Totalt tecknas 11.702.124 B-aktier till en kurs om 0,94 SEK per aktie. Genom emissionen tillförs LightLab ca 11 MSEK. Efter emissionen kommer antalet aktier i LightLab att uppgå till 101.697.740 varav de nyemitterade aktierna då utgör cirka 11,5 procent. Bolagets aktiekapital ökas med 1.170.212,40 SEK, från 8.999.561,60 SEK till 10.169.774 SEK.

Det kapital som nu tillförs Bolaget via nyemissionen ska användas för att ta tillvara existerande affärsmöjligheter och skapa nya. Konkret innefattar detta bland annat ytterligare ökat fokus på tekniskt kundstöd och på marknadsföring av Bolagets teknik och produkter. Det innefattar även inledande kommersialisering av Bolagets nya UV-chip som är under utveckling.

Emissionens begränsade storlek och de höga kostnader en företrädesemission medför, har gjort att styrelsen valt att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Teckningskursen har räknats fram utifrån den volymviktade snittkursen tio handelsdagar innan styrelsebeslutet, med avdrag för marknadsmässig rabatt, vilken har fastställts till 5 procent. Emissionen genomförs till Gunnar Dellner, Kåre Gilstring, Gålöstiftelsen, Peter Fäldt och Lars F Förvaltning AB. Övriga större ägare är informerade och stöder emissionen.

”Det växande intresset för LightLabs UV-reningsteknik och det ökande antalet kundprojekt, idag tio projekt med sex olika kunder, ökar också kraven på oss att på bästa sätt kunna ta hand om de kunder som utvärderar, testar och etablerar LightLabs teknik och att kunna ta dessa kundprojekt hela vägen till långsiktiga affärsavtal. Det kapital som tillförs genom emissionen kommer att väsentligt bidra till att vi under 2017 kan hantera detta på ett för alla parter positivt sätt.”, säger Johan Tingsborg, VD LightLab Sweden AB.

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen kontakta:

Johan Tingsborg, VD
Tel: 46 (0)8 442 05 50
E-post: info@lightlab.se

Denna information är sådan information som LightLab Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 april 2017 kl.07:30 CET.

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och miljövänlig framställning av ljus med fokus på UV-rening, EEE Light® Technology. LightLab har cirka 4 400 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Taggar:

Om oss

LightLab Sweden AB utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och hållbar framställning av ljus med fokus på tillämpningar inom UV-rening av vatten, luft och ytor. Kärnan i Bolagets teknologi, vilken marknadsförs under namnet EEE Light®, utgörs av material- och processteknik för kostnadseffektiv tillverkning av nanostrukturer kombinerad med innovativa elektroniklösningar.