LightLab kompetensförstärker med internationellt erkänd expertis

LightLab som utvecklar en teknikplattform för belysning baserad på fältemission är inne i en intensiv period avseende utveckling av en helintegrerad klotlampa. I november kommunicerade LightLab att bolaget har för avsikt att täcka en större bredd av de nödvändiga vetenskapliga disciplinerna för att kunna hålla ett högre tempo i utvecklingsarbetet.

-          ”Det är mycket glädjande att vi nu kan knyta två mycket välrenommerade namn till vår verksamhet”, säger Jan-Erik Lennefalk, VD LightLab.

Jan-Otto Carlsson, är professor i oorganisk kemi vid Uppsala universitet, samt har varit gästprofessor vid Univ. of Illinois, Urbana-Champaign, och vid Stanford University i Palo Alto. Jan-Otto Carlssons huvudsakliga forskningsområden är att växa och tillverka olika material, särskit från gasfasen (CVD och ALD). Hans forskningsintresse inkluderar många olika material som oxider, nitrider, karbider och metaller och han har publicerat nära 400 artiklar i internationella tidskrifter.

Jan-Otto Carlsson har varit ledamot av styrelsen för det Naturvetenskapliga Forskningsrådet och genomfört ett stort antal utvärderingar av forskning inom och utom landet. Åren 1997 till 2008 ansvarade han också som vicerektor för forskningen och utbildningen vid den tekniska-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala Universitet. Tillsammans med professorerna Sören Berg och Jan-Åke Schweitz är Jan-Otto Carlsson upphovsman till Ångströmlaboratoriet och var dess styrelseordförande åren 1996-2000.

Jan-Otto Carlsson är ledamot av Kungliga Svenska Vetenskapsakademien (KVA) och Kungliga Svenska Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) samt Kungliga Vetenskapssocieteten i Uppsala. Han har också fått planeten ”Jan-Otto” uppkallad efter sig efter sina insatser för TN-fakulteten vid Uppsala Universitet.

Claes Hammar blev efter civilingenjörsexamen 1966 anställd som forskare vid Institutet för Mikrovågsteknik vid KTH och var verksam där fram till 1987. Arbetsuppgifterna spände över ett brett område från grundläggande halvledarfysik och fältteori till simulering av halvledarkomponenter och utveckling av mikrovågskretsar. Vidare ledde Claes Hammar flera samarbetsprojekt med Ericsson där modeller och konstruktionssystem för integrerade kretsar utvecklades och som fick stor betydelse för Ericssons senare framgångar inom digital mobiltelefoni. Claes Hammar var under perioden också verksam som gästforskare vid University of Colorado i Boulder och Danmarks Tekniske Universitet i Köpenhamn.

Från 1987 var Claes Hammar anställd vid Ericsson som teknisk expert inom området systemkonstruktion på kisel. Han ledde framtagningen av integrerade signalbehandlingskretsar till första generationen av GSM-telefoner och arbetade senare med utvecklingen av en plattform för signalbehandling i infrastrukturutrustning, främst radiobasstationer. Detta arbete ledde fram till en för Ericsson unik lösning baserad på integrerad multiprocessorteknik som varit av stor ekonomisk betydelse för företaget.

Claes Hammar är idag verksam som konsult inom eget företag med inriktning mot analys och simulering inom problemområdet fysikalisk elektronik.

-          ”Såväl Jan-Otto Carlsson som Claes Hammar är internationellt erkända inom sina discipliner. Dom bidrar med unika kunskaper och industriella erfarenheter som är mycket värdefulla för oss i den nuvarande utvecklingsfasen av tillverkningsprocesser samt systemutvecklingen av vår unika belysningslösning”, säger Jan-Erik Lennefalk.

För frågor hänvisas till:

Jan-Erik Lennefalk
Tel: 46 (0) 702 51 91 92

Per Olsson, IR-ansvarig
Tel: 46 (0)730 80 49 59
E-post: per.olsson@lightlab.se

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar en ny miljövänlig ljusteknologi. Tekniken innebär att ljus kan framställas på ett energisnålt sätt helt utan användning av kvicksilver eller andra miljöfarliga ämnen och med mycket goda ljusegenskaper. Forskningen är förlagd till ett dotterbolag i Taiwan, LightLab Asia. LightLabs teknologi är tillämpbar i flera andra applikationer, som var och en representerar en betydande potential. LightLab har över 4000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

Om oss

LightLab Sweden AB utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och hållbar framställning av ljus med fokus på tillämpningar inom UV-rening av vatten, luft och ytor. Kärnan i Bolagets teknologi, vilken marknadsförs under namnet EEE Light®, utgörs av material- och processteknik för kostnadseffektiv tillverkning av nanostrukturer kombinerad med innovativa elektroniklösningar.