LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2017

HELÅRET 2017

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK 54 (4 343).
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -17 091 (-9 973). Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -7 855 (-1 937). 
 • Periodens resultat uppgick till TSEK -17 366 (-10 208).
 • Eget kapital uppgick till TSEK 72 282 (78 648) och soliditeten till 84 (92) %. 
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,18 (-0,12) sek. 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -6 958 (-2 687). Likvida medel uppgick vid periodens slut till TSEK 4 923 (10 364).

OKTOBER – DECEMBER 2017

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK 5 (-).
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -4 509 (-3 699). Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -2 158 (-1 664). 
 • Periodens resultat uppgick till TSEK -4 626 (-3 749).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,05 (-0,04) sek. 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -1 394 (815). 
 • Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore), och LightLab kom överens om att förlänga existerande avtal kring forskningssamarbete fram till 31 mars 2018. Denna förlängning kräver ingen ytterligare finansiering från NTU eller LightLab.
 • LightLab erhöll en kreditram av Bolagets huvudägare Östersjöstiftelsen om 10 miljoner kronor. Kreditramen är en del av en större finansieringslösning, där den i januari 2018 föreslagna företrädesemissionen ingår.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • I januari föreslår styrelsen i LightLab en till 90% säkerställd företrädesemission om 74,7 MSEK.
 • I februari tecknar LightLab en avsiktsförklaring med en vitvarudivision inom Midea kring användning av LightLabs UV-teknik för desinfektion av vatten, luft och livsmedel i produkter från den världsledande tillverkaren av bl a konsumentprodukter.

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen kontakta:

Johan Tingsborg, VD
Tel: 46 (0)8 442 05 50
E-post: info@lightlab.se

Denna information är sådan information som LightLab Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 februari 2018 kl. 07:30 CET.

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar och erbjuder teknik för hållbar framställning av UV-ljus, EEE Light®, för desinfektion av vatten, luft, livsmedel och ytor. LightLab har cirka 4 000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Taggar:

Om oss

LightLab Sweden AB utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och hållbar framställning av ljus med fokus på tillämpningar inom UV-rening av vatten, luft och ytor. Kärnan i Bolagets teknologi, vilken marknadsförs under namnet EEE Light®, utgörs av material- och processteknik för kostnadseffektiv tillverkning av nanostrukturer kombinerad med innovativa elektroniklösningar.