LightLab Sweden AB (publ) genomför företrädesemission om 31,8 MSEK samt riktad emission där betalning sker genom kvittning av fordran

Styrelsen i LightLab Sweden AB (publ) (”LightLab” eller ”Bolaget”) har den 19 november, med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämma den 7 maj 2015, beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 92 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

I samband med företrädesemissionen kommer konvertibla lån erhållna i juli 2015 från Östersjöstiftelsen om cirka 4 MSEK och från Gålöstiftelsen om cirka 1 MSEK, totalt cirka 5,2 MSEK inklusive ränta att kvittas som en del av emissionslikviden. Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 26,6 MSEK (i kontanta medel) före emissionskostnader.

Det huvudsakliga motivet till företrädesemissionen är att tillvarata de kommersiella möjligheter som skapats i Bolagets två samarbetsprojekt fokuserade på UV-rening enligt den senaste tidens strategiomläggning av verksamheten. Som en del av detta skall emissionslikviden bidra till att uppnå målet att under andra halvåret 2016 medverka till Wallenius Waters lansering av en ny produkt inom UVC-rening som inkluderar LightLabs EEE Light® teknologi. Förhoppningen är att Bolaget, genom denna produktlansering, även skall börja generera löpande försäljningsintäkter. Vidare skall emissionen möjliggöra för LightLab att genom samarbetet med NTU utveckla ett nytt kostnadseffektivt koncept för UV-rening baserat på UV-chip, där en första prototyp beräknas vara färdig under första halvåret 2016.

Bakgrund

LightLabs historiska utvecklingsarbete har resulterat i att en unik teknologiplattform har skapats för framställning av ljus på ett effektivt och miljövänligt sätt, där kärnan i teknologiplattformen utgörs av en nanoteknik-baserad katod. Bolagets verksamhetsfokus har fram till och med år 2014 varit att via egen teknologiutveckling kommersialisera användningen av katoden i färdiga produkter för allmänbelysningsbranschen. Trots teknologins unika egenskaper och potential har det visat sig vara en utmaning för LightLab att utveckla och kommersialisera en färdig produkt med den prestanda som krävs inom allmänbelysning. I takt med externa intressenters ökade intresse att använda teknologin för UV-ljusbaserade reningstillämpningar tecknade Bolaget under slutet av 2014 och början av 2015 två samarbetsavtal som idag är fokuserade mot detta område.

Mot bakgrund av ovanstående genomförde Bolaget i början av 2015 en väsentlig förändring av sin organisation och sitt verksamhetfokus. Förändringen har även inneburit att Bolagets organisation har effektiviserats. Kvarvarande resurser har i all väsentlighet koncentrerats till de två nämnda samarbetsprojekten fokuserade på UV-rening med Wallenius Water AB (”Wallenius Water”) och Nanyang Technological University (”NTU”). Ändrat verksamhetsfokus från allmänbelysning till UV-rening bedöms av LightLab, både utifrån ett teknologiskt och kommersiellt perspektiv, förbättra Bolagets möjligheter att på kort sikt medverka till att produkter lanseras på marknaden och genererar löpande intäkter. Marknaden för UV-rening bedöms ha en större potential för ett bolag av LightLabs karaktär jämfört med allmänbelysningsbranschen. UV-marknaden kännetecknas bland annat av att ha en mer fragmenterad struktur där de större aktörerna har ett stort behov att utveckla nya produkter i samarbete med teknologiorienterade bolag som LightLab, samtidigt som den uppskattas ha en hög tillväxttakt och bedöms nå en marknadsstorlek om cirka 2 miljarder USD år 2018.

LightLabs strategiska fokus

Bolaget ser sina två nuvarande samarbetsavtal med Wallenius Water och NTU som en bekräftelse på att även två externa parter med mycket god branschkunskap inom UV-rening respektive ljusteknologi har bedömt den kommersiella potentialen hos teknologiplattformen som mycket positiv för produkter inom UV-marknaden.

Genom att fokusera på och bevisa den kommersiella potentialen hos dessa projekt har Bolaget som målsättning att skapa nya avtal och kommersiella möjligheter under de kommande åren och därmed lägga grunden för finansiell stabilitet och lönsamhet under perioden 2017 till 2018.

Samarbetet med Wallenius Water har under det första projektet, som genomförts under första halvåret 2015, genererat framgångsrika resultat i en prestandautvärdering av LightLabs EEE Light® teknologi för UVC-området. Sammantaget visar redan det första projektet på ett kvicksilverfritt och miljövänligt alternativ som är överlägset UVC-lampor baserade på LED-teknik, både avseende energieffektivitet kopplat till förmågan att döda bakterier, livslängd och maximal uteffekt. Dessutom bedöms nya produkter för UVC-rening baserade på LightLabs teknologi via sina unika egenskaper kunna öppna upp för fler användningsområden jämfört med dagens kvicksilverbaserade och mindre miljövänliga produkter. En händelse av stor betydelse för LightLab var när parterna nyligen kom överens om att fortsätta samarbetet med mål att ta fram en UVC-lampa avsedd för en specifik vattenreningsprodukt under 2016. Avtalet innebär även att LightLab kommer att erhålla sina första kommersiella intäkter från projektets start i form av delfinansiering av Bolagets utvecklingskostnader under projektets löptid, vilka bedöms överstiga 5 MSEK om projektet fullföljs. Avtalet stipulerar också löpande intäkter per såld enhet för LightLabs del, efter en marknadslansering.

Samarbetet med NTU spelar en viktig roll för Bolagets framtida möjligheter att ytterligare utveckla, förbättra och bredda den kommersiella potentialen för Bolagets teknologiplattform. Målet med projektet är att utveckla ett nytt koncept för framställning av UV-ljus, som i korthet innebär utveckling av en ljuskälla i form av ett chip som i olika antal, beroende på önskad effekt, monteras direkt i exempelvis vatten- eller luft-reningsutrustningen. Det nya konceptet kommer att möjliggöra förbättrad prestanda och effektivitet för UVC-rening genom möjlighet till optimering av formen på ljuskällan efter kravet för respektive användningsområde. Konceptet möjliggör också automatiserad, kostnadseffektiv volymtillverkning via s.k. wafer-scale tillverkning, där många ljuskällor tillverkas samtidigt. Kombinationen av LightLabs EEE Light® teknikplattform med NTUs världsledande kunskap inom bl.a. ljusextraktion ger en unik möjlighet att lyckas i ovanstående projekt, med målet att utveckla ett nytt koncept för UVC-rening. En första milstolpe i detta projekt är att ta fram en första prototyp av ett UV-chip under första halvåret 2016. I förlängningen är det även parternas förhoppning att den nya produkten skall kunna breddas till fler användningsområden förutom vattenrening, som t.ex. luftrening och hälsovård. Det långsiktiga målet är att konceptet skall bli ett viktigt bidrag i att hantera framtidens accelererade miljö-och hälsoproblem.

Motiv

Även om endast en kort tid har förlöpt sedan förändringen av Bolagets organisation och verksamhetfokus genomfördes har den redan givit frukt. Den senaste positiva händelseutvecklingen i Bolaget med erkännande från två externa partner via samarbetsavtal samt målet att under 2016 utveckla och lansera en första produkt baserad på Bolagets teknologi gör att styrelsen ser mycket positivt på Bolagets framtida utsikter och potential. Avtalet med Wallenius Water innebär att det viktiga målet för 2015 att skapa intäkter från en kommersiell part har infriats. Att även ha möjligheten att tillsammans med NTU, ett av världens främsta tekniska universitet, kunna utveckla ett nytt UV-ljuskoncept ger LightLab goda utsikter att vidare bygga långsiktiga värden för sina aktieägare.

I syfte att ta tillvara ovanstående kommersiella möjligheter för Bolaget både på lång- och kort sikt har styrelsen därför beslutat att genomföra en företrädesemission med stöd av bemyndigande från årsstämma den 7 maj 2015. Vid full teckning av företrädesemissionen, som är garanterad upp till 92 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier, tillförs LightLab cirka 26,6 MSEK (i kontanta medel) före emissionskostnader. Den senaste tidens positiva händelseutveckling i LightLab har även medfört att Bolagets största ägare Östersjöstiftelsen och Gålöstiftelen har beslutat att i samband med företrädesemissionen kvitta sina konvertibla fordringar om cirka 5 MSEK som uppkom vid finansieringen av Bolaget i juni 2015. Detta gäller även Kåre Gilstrings konvertibla fordran om cirka 1 MSEK från samma tillfälle som kommer att kvittas i en riktad emission till en kurs motsvarande teckningskursen i företrädesemissionen (för mer information, se nedan). Då ovanstående parter även via teckningsförbindelser och garantier visat intresse att nu teckna ytterligare aktier i Bolaget är det av vikt att erbjuda övriga aktieägare möjlighet att teckna aktier.

Det huvudsakliga motivet till företrädesemissionen är att tillvarata de kommersiella möjligheter som skapats i Bolagets två samarbetsprojekt fokuserade på UV-rening. Förutom finansiering av Bolagets löpande drift skall emissionslikviden bidra till att uppnå målet att under andra halvåret 2016 medverka till Wallenius Waters lansering av en ny produkt inom UVC-rening som inkluderar LightLabs EEE Light® teknologi. Förhoppningen är att Bolaget, genom denna produktlansering, även skall börja generera löpande försäljningsintäkter. Delar av emissionslikviden syftar även till att underlätta för Bolaget att skapa alternativa finansieringslösningar för LightLabs åtagande att erlägga cirka 9 MSEK i februari 2016 inom ramen för Bolagets samarbetsprojekt med NTU. Även detta projekt har huvudfokus på UV-rening.

Villkor och utförligare information

Styrelsen i LightLab beslutade den 19 november 2015, med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämma den 7 maj 2015, om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. LightLabs befintliga aktieägare kommer att erhålla teckningsrätter för teckning av aktier i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 26 november 2015.

Varje befintlig aktie i Bolaget, oavsett aktieslag, berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt berättigar innehavaren till teckning av en (1) aktie av serie B till teckningskursen 0,75 SEK per aktie. Vid full teckning tillförs Bolaget, efter kvittning av konvertibla skulder till Östersjöstiftelsen och Gålöstiftelsen, cirka 26,6 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är garanterad upp till cirka 92 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier (för mer information, se nedan).

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning skall i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, samt i den mån detta inte kan ske, genom lottning. För aktier som inte tecknats med stöd av företrädesrätt eller utan företrädesrätt enligt ovan, skall tilldelningen ske till garanter av emissionen pro rata i förhållande till garanterat belopp.

Villkoren för företrädesemissionen i korthet:

  • För varje aktie i LightLab som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie av serie B.
  • Teckningskursen uppgår till 0,75 SEK per aktie. 
  • Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter är den 26 november 2015.
  • Sista dag för handel med LightLab-aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 24 november 2015; aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter från och med den 25 november 2015.
  • Teckningstiden är 30 november – 14 december 2015.
  • Handel med teckningsrätter kommer att ske på NASDAQ OMX First North under perioden 30 november – 10 december 2015.
  • Handel med BTA kommer att ske på NASDAQ OMX First North från och med den 30 november 2015 fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen.

Företrädesemissionen innebär en ökning av aktiekapitalet med högst 4 242 771,50 SEK genom nyemission av högst 42 427 715 aktier av serie B, envar med ett kvotvärde om 0,1 SEK.

Prospekt med anledning av företrädesemissionen beräknas offentliggöras omkring den 27 november 2015.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 14,6 MSEK, motsvarande cirka 46 procent av företrädesemissionen från ett antal aktieägare, däribland från Bolagets huvudägare Östersjöstiftelsen och Gålöstiftelsen samt från den nya aktieägaren Kåre Gilstring som blir aktieägare genom den riktade emission som styrelsen också beslutade om den 19 november (för mer information, se nedan).

Utöver erhållna teckningsförbindelser har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om totalt cirka 14,6 MSEK, motsvarande cirka 46 procent av företrädesemissionen. Därmed är företrädesemissionen säkerställd upp till ett belopp om cirka 29,2 MSEK, motsvarande 92 procent av emissionsbeloppet. Majoriteten av medlemmarna i styrelsen samt VD och övriga personer i ledningsgruppen och Bolaget har åtagit sig att teckna aktier i företrädesemissionen och/eller ingått avtal om emissionsgaranti.

Riktad emission där betalning skall ske genom kvittning av fordran

I samband med beslutet om företrädesemission fattade styrelsen i LightLab också beslut om en riktad emission där betalning skall ske genom kvittning av fordran som den teckningsberättigade har på Bolaget. Även detta beslut fattades med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämma den 7 maj 2015. Teckningsberättigad i emissionen är Kåre Gilstring, som i enlighet med ett styrelsebeslut om emission av konvertibler av den 22 juni 2015 tecknade konvertibler om cirka 1 MSEK. Kåre Gilstring ges i den riktade emissionen möjlighet att teckna högst 1 382 962 nya aktier av serie B till en teckningskurs om 0,75 SEK per aktie (samma kurs som i företrädesemissionen). Teckningskursen överensstämmer med den i konvertibelvillkoren angivna konverteringskursen. Betalning i emissionen sker genom kvittning av den ovan nämnda konvertibla fordran inklusive ränta per den 19 november, totalt cirka 1 037 222 SEK.

Rådgivare

Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med företrädesemissionen är Avanza, som även agerar emissionsinstitut. Legal rådgivare till Bolaget är Advokatfirman Lindahl KB.

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen kontakta:

Johan Tingsborg, VD
Tel: 46 (0)8 442 0550
E-post: info@lightlab.se

Jan Rynning, Ordförande LightLab Sweden AB (publ) 
Tel: 46 (0)703 51 00 05

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, är ett utvecklingsföretag som utvecklar teknologi för kostnadseffektiv och miljövänlig framställning av ljus med fokus på UV-rening, EEE Light® Technology. LightLab har cirka 3 600 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

Taggar:

Om oss

LightLab Sweden AB utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och hållbar framställning av ljus med fokus på tillämpningar inom UV-rening av vatten, luft och ytor. Kärnan i Bolagets teknologi, vilken marknadsförs under namnet EEE Light®, utgörs av material- och processteknik för kostnadseffektiv tillverkning av nanostrukturer kombinerad med innovativa elektroniklösningar.