LightLab Sweden AB (publ) Kvartalsrapport 3, juli-september 2017

JULI – SEPTEMBER 2017

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK 0 (909).
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -4 102 (-2 664). Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -1 792 (-566). 
 • Periodens resultat uppgick till TSEK -4 155 (-2 717).
 • Eget kapital uppgick till TSEK 76 909 (82 397) och soliditeten till 92 (92) %. 
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,04 (-0,03) sek. 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -1 946 (-1 970). Likvida medel uppgick vid periodens slut till TSEK 4 941 (12 865). 
 • LightLab och Arklite Speciality Lamps tecknade i juli ett samarbetsavtal. Avtalet omfattar tekniklicensiering, försäljning och produktion med målet att Arklite innan årsskiftet ska ha etablerat volymproduktionskapacitet för EEE Light®-baserade kvicksilverfria UV-lampor och därefter kunna påbörja försäljning och volymleveranser.
 • LightLab inledde i juli också provserieleveranser av UV-chip för UV-desinfektion. Den första leveransen utgjordes av en mindre provserie till en större global tillverkare av vitvaror och andra apparater.

JANUARI – SEPTEMBER 2017

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK 49 (4 343).
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -12 582 (-6 274). Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -5 697 (-273). 
 • Periodens resultat uppgick till TSEK -12 740 (-6 459).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,13 (-0,07) sek. 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -5 564 (-3 502).

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore), och LightLab har kommit överens om att fortsätta samarbetet genom att förlänga det sedan 8 december 2014 existerande avtalet kring forskningssamarbete fram till 31 mars 2018. Denna förlängning kräver ingen ytterligare finansiering från NTU eller LightLab.
 • LightLab har erhållit en kreditram av Bolagets huvudägare Östersjöstiftelsen om 10 miljoner kronor. Kreditramen är en del av en större finansieringslösning som Bolaget har inlett arbetet med. Syftet är att säkerställa Bolagets rörelsekapitalbehov och kunna öka satsningen för att tillvarata de affärsmöjligheter som har uppkommit på framför allt vitvarumarknaden.

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen kontakta:

Johan Tingsborg, VD
Tel: 46 (0)8 442 05 50
E-post: info@lightlab.se

Denna information är sådan information som LightLab Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 november 2017 kl. 07:30 CET.

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar och erbjuder under varumärket EEE Light® en teknik för hållbar desinfektion av vatten, luft, livsmedel och ytor med hjälp av UV-ljus. LightLab har cirka 4 100 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Taggar:

Om oss

LightLab Sweden AB utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och hållbar framställning av ljus med fokus på tillämpningar inom UV-rening av vatten, luft och ytor. Kärnan i Bolagets teknologi, vilken marknadsförs under namnet EEE Light®, utgörs av material- och processteknik för kostnadseffektiv tillverkning av nanostrukturer kombinerad med innovativa elektroniklösningar.