LightLab Sweden AB (publ) senarelägger teckningstiden i pågående företrädesemission

Styrelsen i LightLab Sweden AB (publ) (”LightLab” eller ”Bolaget”) har, som tidigare meddelats, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Teckningstiden skulle ha inletts idag, den 30 november 2015.

Till skillnad från vad som tidigare meddelats kommer teckningstiden i företrädesemissionen att inledas den 2 december 2015 och avslutas den 16 december 2015. Bakgrunden till förändringen är att det på grund av den höga aktiviteten på transaktionsmarknaden har tagit längre tid än beräknat att erhålla Finansinspektionens godkännande av det prospekt som upprättats med anledning av företrädesemissionen. Därmed har offentliggörande av prospektet heller inte kunnat ske enligt tidigare plan. Offentliggörande av prospektet beräknas istället kunna ske senast den 1 december 2015.

Villkor för företrädesemissionen i korthet:

  • För varje på avstämningsdagen innehavd aktie i LightLab erhölls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie av serie B. 
  • Teckningskursen uppgår till 0,75 SEK per aktie. 
  • Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter var den 26 november 2015.
  • Sista dag för handel med LightLab-aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 24 november 2015; aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter från och med den 25 november 2015.

Justerad tidplan för företrädesemissionen:

  • Teckningstiden är 2 december – 16 december 2015.
  • Handel med teckningsrätter kommer att ske på NASDAQ OMX First North under perioden 2 december – 14 december 2015.
  • Handel med BTA kommer att ske på NASDAQ OMX First North från och med den 2 december 2015 fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen.

Företrädesemissionen innebär en ökning av aktiekapitalet med högst 4 242 771,50 SEK genom nyemission av högst 42 427 715 aktier av serie B, envar med ett kvotvärde om 0,1 SEK. Prospekt med anledning av företrädesemissionen beräknas kunna offentliggöras senast den 1 december 2015.

Rådgivare

Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med företrädesemissionen är Avanza, som även agerar emissionsinstitut. Legal rådgivare till Bolaget är Advokatfirman Lindahl KB.

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen kontakta:

Johan Tingsborg, VD
Tel: 46 (0)8 442 0550
E-post: info@lightlab.se

Jan Rynning, Ordförande LightLab Sweden AB (publ) 
Tel: 46 (0)703 51 00 05

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, är ett utvecklingsföretag som utvecklar teknologi för kostnadseffektiv och miljövänlig framställning av ljus med fokus på UV-rening, EEE Light® Technology. LightLab har cirka 3 600 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

Taggar:

Om oss

LightLab Sweden AB utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och hållbar framställning av ljus med fokus på tillämpningar inom UV-rening av vatten, luft och ytor. Kärnan i Bolagets teknologi, vilken marknadsförs under namnet EEE Light®, utgörs av material- och processteknik för kostnadseffektiv tillverkning av nanostrukturer kombinerad med innovativa elektroniklösningar.