LightLab Sweden AB kallar till årsstämma 16 maj

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL)

Aktieägarna i LightLab Sweden AB, org nr 556585-8981, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2013 klockan 16.00 i Erik Penser Bankaktiebolags lokaler på Biblioteksgatan 9 i Stockholm.

Rätt att delta
För att få delta på årsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 10 maj 2013. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd den 10 maj 2013. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare ska aktieägare för att få delta på årsstämman anmäla sin avsikt att närvara senast kl. 16.00 måndagen den 13 maj 2013. Anmälan sker skriftligen med post till LightLab Sweden AB, Att: Jan-Erik Lennefalk, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm eller per e-post på e-postadress info@lightlab.se. I anmälan uppges namn, personnummer alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Bolaget ser gärna att eventuella ombud eller biträden också anmäls.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning
1.   Stämmans öppnande.

2.   Val av ordförande vid stämman.

3.   Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.   Val av en eller två justeringsmän.

5.   Godkännande av dagordning.

6.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.   Anförande av verkställande direktören.

8.   Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

9.   Beslut om

      a)     fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

      b)     dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen,

      c)      ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

10. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.

11. Val av styrelse och revisor.

12. Beslut om valberedning.

13. Beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen.

14. Avslutande av årsstämman.

Beslut om arvoden och val av styrelse (punkterna 10-11 ovan)
Valberedningens förslag beträffande arvodesnivåer och val av styrelse samt revisor kommer att offentliggöras när de föreligger.

Beslut om valberedning (punkt 12 ovan)
Valberedningen föreslår att en valberedning inrättas inför årsstämman 2014 enligt följande principer:

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter vilka ska utses enligt följande. Två av ledamöterna i valberedningen ska representera de två största aktieägarna vid utgången av augusti månad. Därutöver ska i valberedningen ingå en i förhållande till bolaget och dess större aktieägare oberoende representant för de mindre aktieägarna samt att styrelsens ordförande ska ingå i valberedningen.

Styrelsens ordförande ska kontakta en aktieägare som är oberoende i förhållande till bolaget och dess större aktieägare och som äger utse en representant för de mindre aktieägarna samt att de två största aktieägarna i bolaget ska kontaktas, vilka vardera äger utse en ledamot till valberedningen. Om någon av de två största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen, ska nästa aktieägare i storleksordning ges tillfälle att utse en ledamot till valberedningen. Om flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver inte fler än de åtta största aktieägarna tillfrågas, om så ej krävs för att valberedningen ska bestå av minst två ledamöter (inklusive styrelsens ordförande). Om ägarförhållandena förändrats per utgången av fjärde kvartalet ska valberedningens sammansättning, om möjligt, anpassas till de nya ägarförhållandena. Inga förändringar ska dock ske i valberedningens sammansättning om inte särskilda skäl föreligger eller om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen. För det fall aktieägares ledamot lämnar valberedningen, och aktieägaren inte utser ny ledamot, ska nästa aktieägare i storleksordningen beredas tillfälle att utse en ledamot till valberedningen i enlighet med ovan.

Valberedningens ordförande ska utses av och inom valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Sammansättningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Informationen ska omfatta ledamöternas namn samt de ägare de representerar. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen ska inför årsstämman 2014 arbeta fram förslag till beslut vad avser ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt av revisor, styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, ersättning till revisorn samt principer för utseende av valberedning.

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får dock belasta bolaget med skäliga kostnader som uppstår i nomineringsprocessen.

Emissionsbemyndigande (punkt 13 ovan)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission på marknadsmässiga villkor av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen ska kunna besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen ska dock inte kunna fatta beslut som innebär att sammanlagt mer än 900 000 B-aktier tillkommer.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 3 606 559, varav 150 A-aktier och 3 606 409 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 3 607 909. Hänsyn har inte tagits till aktier som tillkommit till följd av nyteckning med stöd av teckningsoptioner med sista dag för nyteckning den 16 april 2013.

Rätt till upplysningar samt handlingar inför stämman
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2012 och styrelsens fullständiga förslag avseende punkterna 10 och 12 -13 ovan samt fullmaktsformulär kommer senast den 25 april 2013 att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.lightlab.se, samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Valberedningens förslag beträffande arvodesnivåer och val av styrelse samt revisor kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.lightlab.se, när de föreligger.

Stockholm i april 2013

Styrelsen för LightLab Sweden AB (publ)

För frågor hänvisas till:

Jan-Erik Lennefalk
Tel: 46 (0) 702 51 91 92

Per Olsson, IR-ansvarig
Tel: 46 (0)730 80 49 59
E-post: per.olsson@lightlab.se

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar en ny miljövänlig ljusteknologi. Tekniken innebär att ljus kan framställas på ett energisnålt sätt helt utan användning av kvicksilver eller andra miljöfarliga ämnen och med mycket goda ljusegenskaper. Forskningen är förlagd till ett dotterbolag i Taiwan, LightLab Asia. LightLabs teknologi är tillämpbar i flera andra applikationer, som var och en representerar en betydande potential. LightLab har över 4000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

Om oss

LightLab Sweden AB utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och hållbar framställning av ljus med fokus på tillämpningar inom UV-rening av vatten, luft och ytor. Kärnan i Bolagets teknologi, vilken marknadsförs under namnet EEE Light®, utgörs av material- och processteknik för kostnadseffektiv tillverkning av nanostrukturer kombinerad med innovativa elektroniklösningar.