Förbättringen av landsväg 148 påbörjas i juni i Kervo

Projektet för att förbättra landsväg 148 i Kervo inleds nästa sommar. Målet är att få bort trafikstockningarna på den hårt belastade landsvägen och anslutningarna till den. Man kan följa med hur byggarbetet framskrider och hur det inverkar på trafikregleringarna i området på förbättringsprojektets webb- och Facebook-sidor.

För närvarande är förbättringsprojektet i det skede då det görs entreprenadförfrågningar och det egentliga byggarbetet påbörjas efter att entreprenören valts i juni. Enligt planerna påbörjas arbetet i korsningen vid Alikeravantie.

Byggarbetet kommer att orsaka ändringar i trafikregleringarna i projektområdet. Eftersom landsväg 148 är livligt trafikerad är det oundvikligt att använda omvägar och ställvis sänka hastighetsbegränsningarna under byggarbetet.  

Trafikregleringarna under arbetsskedet ordnas så att de orsakar så lite olägenheter för trafiken som möjligt. Trafikanterna uppmanas att ta ändringarna med ro och följa de sänkta hastighetsbegränsningarna för att trafiken ska löpa smidigt och säkert trots regleringarna. Det är av största vikt att man följer de sänkta hastighetsbegränsningarna också med tanke på byggarnas säkerhet.

Det informeras regelbundet om trafikregleringarna och hur arbetet framskrider på projektets webbsidor på adressen www.liikennevirasto.fi/mt148 och på projektets Facebook-sida, www.facebook.com/mt148.

Nya extra körfält samt underfarter för gång- och cykeltrafik

I projektet landsväg 148 som nu dras igång förbättras vägsträckan mellan Savio planskilda anslutning och Lahtisvägen genom att bygga extra körfält på landsvägen och på anslutningarna till den. Vid Alikeravanties anslutning byggs underfarter för gång- och cykeltrafiken. Därtill byggs bullerskydd. Belysningen på vägsträckan och trafikljusen i alla anslutningar ska också förnyas.

Dessa åtgärder kommer inte bara att minska trafikstockningarna utan också att förbättra trafiksäkerheten särskilt för gång- och cykeltrafikens del. Det faktum att gång- och cykeltrafiken flyttas till en annan nivå än fordonstrafiken med hjälp av två underfarter höjer säkerhetsnivån.

Projektet i siffror:

  • Avsnittet som förbättras är cirka 2,5 kilometer långt
  • Tre broar, varav två underfarter och en bro över vattendrag
  • Bullerskydd, cirka 1,2 km
  • Projektet samfinansieras av Kervo stad, Sibbo kommun och staten, kostnadsberäkningen uppgår till 18,5 miljoner euro
  • Byggarbetet påbörjas i juni 2015
  • Projektet står klart hösten 2016

Ytterligare uppgifter:
projektchef Riitta Parviainen, Trafikverket, tfn 0295 34 3034, riitta.parviainen(at)trafikverket.fi

I förbättringsprojektet landsvägen 148 förbättras landsvägen som leder från Tusby via Kervo till Sibbo genom att bygga extra körfält på landsvägen i Kervo samt på anslutningarna till den. Projektet genomförs som ett samfinansieringsprojekt mellan Trafikverket, Kervo stad och Sibbo.  www.liikennevirasto.fi/mt148, www.facebook.com/mt148

Prenumerera