Ombyggnadsprojektet som pågår på Ring III eliminerar flaskhalsar

Det andra skedet av ombyggnadsprojektet på Ring III har kört igång.  Inom entreprenaden som startade i augusti tar man itu med ställen som orsakar trafikstockningar på Flygstationsvägens område, och inom entreprenaden som startar i januari koncentrerar man sig på att underlätta trafikflödet i den östra ändan av Ring III.

– Tack vare förbättringsåtgärderna kommer trafiken på Ring III och de parallella lederna att löpa smidigare under de följande åren samtidigt som trafikstockningarna minskar. Man har beräknat att medelhastigheten under rusningstider kan öka t.o.m. med 20 km/h som en följd av förbättringarna, berättar projektchef Antti Koski vid Trafikverket.

– Området Aviapolis är starkt beroende av Ring III. Förbättringen av Flygstationsvägens anslutning gör trafiken till arbetsplatsområdet smidigare och bostadsgatorna lugnare, konstaterar Vanda stads näringslivsdirektör Jose Valanta, och tillägger:

– Regleringarna påverkar också funktionerna vid Ringbanans kommande station Aviapolis, eftersom den blir en knutpunkt för kollektivtrafiken öster- och västerifrån.

Trafiken på Flygstationsvägens område underlättas

De viktigaste byggnadsobjekten inom Flygstationsvägens entreprenad, som startade i augusti, är den planskilda anslutningen i korsningen mellan Flygstationsvägen och Ring III samt den planskilda anslutningen i korsningen mellan Dickursbyvägen och Flygstationsvägen. De nya planskilda anslutningarna underlättar ett oavbrutet trafikflöde. Förutom de planskilda anslutningarna byggs det ett extra körfält mellan Tusbyleden och Flygstationsvägen.

– I år är de viktigaste arbetena inom entreprenaden schaktnings-, brytnings- och broarbeten. Tyngdpunkten för massaarbetena är på Dickursbyvägens område. På Ring III fokuserar vi på att bygga broarna över leden. Vi strävar efter att planera och genomföra alla arbetsskeden så att de orsakar minsta möjliga olägenhet för dem som rör sig i området, t.ex. resande till flygplatsen, beskriver Mikko Ratia, representant för entreprenören Graniittirakennus Kallio Oy.

Avvikande trafikregleringar är för närvarande i kraft i korsningen mellan Dickursbyvägen och Flygstationsvägen, där broarbeten pågår. På Ring III däremot berör ändringarna i trafikregleringarna tillsvidare endast anslutningsramperna: trafiken längs Ring III västerifrån till Flygstationsvägen dirigeras via Silvastvägen och trafiken österifrån använder den nya rampen.

– För gång- och cykeltrafiken har entreprenaden medfört och kommer också i fortsättningen att medföra ändringar i trafikarrangemangen. Vi informerar aktivt om förändringarna både i terrängen och på nätet, berättar Ratia.

Man kan följa med hur entreprenaden framskrider på de officiella projektsidorna på adressen www.trafikverket.fi/ring3 samt via Facebook, www.facebook.com/kehakolme.

Se även video här.

Ytterligare information: projektchef Antti Koski, Trafikverket, tfn 0295 34 3546, antti.koski@trafikverket.fi

Åren 2013–2016 förbättras smidigheten och säkerheten i trafiken på Ring III. Arbetena har indelats i Flygstationsvägens entreprenad och entreprenaden Lahtisleden-Borgåleden. Byggentreprenaden i området kring Flygstationsvägen inleddes i augusti 2013 och entreprenaden Lahtisleden-Borgåleden påbörjas i januari 2014. Arbetena färdigställs i sin helhet år 2016. www.trafikverket.fi/ring3

Taggar: