Första preferensstudien med svenska män: 9 av 10 män med impotens väljer Cialis framför Viagra

Första preferensstudien med svenska män: 9 av 10 män med impotens väljer Cialis framför Viagra I dag publiceras en ny preferensstudie med huvudsakligen svenska män i tidskriften Clinical Therapeutics. Huvudprövare för studien är överläkare Peter Ströberg, Skövde. Studien visar att 9 av 10 män med impotens föredrar det långverkande läkemedlet Cialis med effekt upp till 36 timmar1 framför det kortverkande Viagra som har effekt i upp till 4-5 timmar. Männen föredrog Cialis oavsett ålder, svårighetsgrad eller orsak till erektionsproblemen eller vilken dos av Viagra de stått på innan de bytte till Cialis2. - Undersökningsresultaten tyder på att Cialis långverkande effekt för många patienter inneburit en klar fördel gentemot ett mer kortverkande impotensläkemedel. Den långa verkningstiden ökar den tidsperiod inom vilken paret kan ha sex och erbjuder en möjlighet till minskad planering och ökad spontanitet i sexlivet, säger överläkare Peter Ströberg, urolog vid ED-kliniken i Skövde och huvudprövare för studien. Över 500 000 svenska män lider av erektionsproblem i varierande grad. Tidigare impotensbehandling har haft en mer eller mindre kortvarig effekt, oftast på bara några timmar. I februari i år introducerades Cialis (tadalafil), den första långtidsverkande tablettbehandlingen. Långverkande behandling minskar tidspress I preferensstudien jämförs det långverkande Cialis (tadalafil) med det kortverkande Viagra (sildenafil). Studien är en europeisk öppen multicenter preferensstudie. Totalt ingick 155 män, över 18 år, med en medelålder på 55,2 år. För att delta i studien skulle man ha haft erektionsproblem sedan minst tre månader tillbaka. I Sverige deltog 104 patienter från fem kliniker. Innan studien påbörjades hade samtliga patienter stått på sildenafil i en för dem effektiv dos (25 mg, 50 mg eller 100 mg), i minst sex och maximalt 24 veckor. I studien behandlades man därefter initialt med sildenafil i tre veckor för att uppnå en total behandlingstid på minimum nio veckor. Efter detta behandlades man med tadalafil 20 mg i nio veckor. Båda läkemedlen tolererades väl och biverkningarna var till 98 procent milda eller måttliga. Därefter fick männen välja vilket av de två läkemedlen som de ville ha för fortsatt behandling under en sexmånadersperiod. 9 av 10 män valde tadalafil (Cialis) framför sildenafil (Viagra). Männen föredrog tadalafil oavsett ålder, svårighetsgrad på erektionsproblemen (mild, måttlig eller svår), orsak till erektionsproblemen (psykisk eller fysisk) eller initial dos av sildenafil (25 mg, 50 mg eller100 mg). Överläkare Peter Ströberg kommenterar studiens resultat: - Att så pass många väljer det långverkande tadalafil visar att det inte bara är effekt och eventuella biverkningar som är viktigt vid val av impotensläkemedel, de allra flesta vill också kunna ha ett samliv utan stressa fram kärleken och känslorna. Det är möjligt med tadalafil, säger Peter Ströberg. Kontaktpersoner Överläkare och huvudprövare Peter Ströberg, urologi, Kärnsjukhuset och ED-kliniken i Skövde. Tel: 0707- 488 480 John Ahlmark, Informationsdirektör, Eli Lilly Sverige. Tel: 08-737 88 21, mobil: 070-609 88 21 Besök gärna vårt pressrum på www.lilly.se för ytterligare information Referenser: 1. Brock et al. J Urol 2002; 168:1332-1336. "Efficacy and Safety of Tadalafil in the Treatment of Erectile Dysfunction: Results of Integrated Analyses". 2. Ströberg P, Murphy A & Costigan T. Clin Ther 2003, vol 25, nr 11, nov. "Switching From Sildenafil to Tadalafil in Patients with Erectile Dysfunction: Results of a European Multicenter Open-Label Study". ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se