Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 1999, januari - december

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 1999, LIMT AB (publ), januari - december 1999 * Nettoomsättningen uppgick till 26.9 MSEK (53.5 MSEK föreg år) * Nettoresultatet, före minoritetsposter, förbättrades något och uppgick till -53.4 MSEK (-69.7 MSEK) * Ramavtal omfattande 30 MSEK tecknat med TV-mediaföretaget Q-cast i USA, med ytterligare potential, varav 2 MSEK levererats under 1999 * Distributionsavtal avseende Limt's produkter tecknat med Deutsche Telekom för den tyska marknaden * Ny generation av videoservrar (LVS 400A samt LVS400D) lanserades på IBC mässan i Amsterdam * Dotterbolaget Channelmatic Inc. reorganiserades under Chapter 11 och är nu 100% ägt av LIMT AB från tidigare 67% * Två nyemissioner fulltecknades om sammanlagt 120.7 MSEK Finansiellt resultat Koncernens fakturering var 26.9 miljoner kronor under 1999 (53,5MSEK). Nettoresultatet efter minoritetsandelar uppgick till - 53.4 miljoner kronor (- 69.9 MSEK). Orderingången under året uppgick till 27.7 miljoner kronor, med en orderstock per den 31 december på 15.1 miljoner kronor. Nettoresultatet har påverkats starkt negativt till följd av försäljningsnedgång i Channelmatic Inc. samt Limt Inc. på den amerikanska marknaden som en konsekvens av att Channelmatic Inc. reorganiserats under Chapter 11. Marknaden i USA har avvaktat eller avböjt inköp av koncernens produkter intill dess processen blev avslutad. En slutfakturering i Channelmatic Inc. har förskjutits till år 2000, på grund av förseningar i produktutvecklingen. I årets resultat har reserven för rekonstruktionen av Channelmatic Inc. utökats med drygt 2 miljoner kronor. Försäljning Under andra halvåret träffades ett ramavtal omfattande 30 miljoner kronor, med Q-cast ett amerikanskt TV-mediabolag. Avtalet, som har en ytterligare potential, omfattar leverans av utrustning för infogning av lokala reklaminslag i mindre kabelnät. Leveranser har under 1999 skett till ett värde av ca 2.0 miljoner kronor. Ett distributörsavtal tecknades med Deutsche Telekom avseende den tyska marknaden vilket resulterade i ett flertal leveranser till kabeloperatörer. Avtalet är tvåårigt och förväntas ge en volymökning under år 2000. Channelmatic Inc. slutför för närvarande ett stort projekt i Israel uppgående till drygt 25,0 miljoner kronor. Projektet är ett av världens mest avancerade system inom broadcast automation, och innefattar digital TV-teknik lösningar. Slutleveransen av systemen, har till följd av försenad mjukvaruutveckling, fördröjts och beräknas äga rum under första halvåret 2000. Under året har ett flertal order tecknats avseende produktfamiljen DMM, bland annat med USA bolaget Satellite Adnet samt med koncernens Koreanska distributör. Under 1999 har Limt dominerat den Koreanska marknaden med en 90% marknadsandel och totalt 57 installationer. I Europa har genombrottsorder tecknats med InfoVital A/S inom ett nytt marknadsområde, privata informationsbaserade videonät. För sjukhus bygger InfoVital, med Limts teknik, upp interna TV-kanaler där patienter och sjukhuspersonal kan informeras och utbildas inför t.ex. kommande behandlingar. I Sverige har TV4 fortsatt en utbyggnad av lokal TV-nätet och i Finland har TV4 fortsatt sin utbyggnad. Marknad Världsmarknaden för TV-reklaminslag uppgick 1998 till ca 80 miljarder USD i Europa, Japan och USA, enligt Institutet för reklam- och mediestatistik, IRM. TV-reklam investeringarna ökade därmed med ca 7% från året innan, och svarade för totalt 36% av alla reklaminvesteringar. TV-reklamen har på samma marknader från och med 1998 uppnått samma storlek som dagspressen. I takt med att antalet TV-kanaler ökar blir det svårare för annonsörer att nå utvalda målgrupper via nationella reklaminslag. Distribution till avgränsade geografiska områden och därigenom demografiska grupper gör det möjligt att effektivt använda sig av lokala reklaminslag för annonsörer vilka tidigare inte haft ekonomiskt utbyte av annonsering i en nationell sändning. Marknaden för lokal TV-reklam är väl utvecklad i Nordamerika och förväntas utvecklas mer generellt även i Europa. Möjligheterna att nå önskade målgrupper till lägre kostnad än via nationella reklaminslag bidrar till att utveckla denna marknad. Marknaden för TV-Automation är ny för Limt. Kunderna utgörs i första hand av TV-stationer. Det finns ca 6.000 TV-stationer i världen, varav ca 3.000 i USA. En övergång till digital teknik de närmaste åren, med en mångdubbling av antalet kanaler och tjänster, kommer att kräva investeringar i TV-Automations system, motsvarande "Multi-Caster". Limt avser att bearbeta denna marknad i Europa och USA, med system som vänder sig till första hand små och medelstora TV-stationer, med ett förväntat ordervärde av 50.000-100.000 USD per levererat system. Produktutveckling Limts system och produkter innefattar tillämpningarna lokal TV-reklam och TV-automation . Inom lokal TV-reklam har Limt utvecklat och lanserat en ny familj av digitala videoservers som marknadsförs tillsammans med central utrustning och programvara för distribution och hantering av lokal TV-reklam. Limts försäljning av den digitala videoservern DMM , för kabel operatörerhar utvecklats positivt, med många nya installationer. Inom TV-Automation har företaget under året arbetat med att färdigställa produkten "Multi-Caster". "Multi-Caster" utgörs av en programvara för styrning av upp till 100 kanaler, inklusive program, reklam och NVOD (Near Video On Demand). TV-automation för digital TV har en stor marknadspotential. Limtkoncernens system har av kunderna klassats som ett av det mest avancerade systemet i världen. Personal Antalet anställda uppgick per den 31 december 1999 till 64 anställda, varav 30 i Sverige. Finansiering och likviditet Koncernens likvida medel per den 31 december 1999 uppgick till 24,5 miljoner kronor. Under året har två nyemissioner, riktade till alla aktieägare, fulltecknats vilket har tillfört Limt AB sammantaget 120.7 miljoner kronor, före nyemissionskostnader. Framtidsutsikter Limtkoncernen befinner sig fortfarande i en etableringsfas, med stora investeringar i marknads- och produktutveckling, villken väntas fortgå även under en stor del av år 2000. Marknadsefterfrågan och lönsamheten förutses bli god från år 2001 och framåt inom gjorda investeringar. Framväxandet av en infrastruktur med bredband, kopplat med Internet/Intranet, öppnar möjligheter för att distribuera video/audio och annan media från nya avsändare och till nya mottagare. Ett exempel på detta utgör samgåendet av AOL (America on Line) och Time Warner. AOL har en infrastruktur med möjligheter för distribution av "content" från Time Warner, utan att nyttja de traditionella TV-medierna. Limt avser att utnyttja koncernens befintliga kompetens och mjukvarulösningar för att utveckla media-managementlösningar för den framtida snabbväxande marknad, speciellt utanför den traditionella TV- industrin (TV-kanaler och kabeloperatörer). Limt benämner denna nya marknad "Information Provider/ Private Networks". "Streaming" av video kommer växa kraftigt framöver, och Limt ser möjligheter att förse marknaden med unika lösningar baserade på vår erfarenhet från TV-industrin, med krav på hög kvalité och förmågan att med stor precision styra en stor mängd information på ett effektivt sätt. Styrelsen avser att låta officiellt notera Limtaktien så snart verksamheten utvisar en bättre resultatmässig stabilitet. Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret. Händelser efter periodens slut En riktad nyemission genomfördes i Limt AB under mars omfattande 2.500.000 aktier till en kurs av 12 kronor. Teckningen har skett av i huvudsak institutionella placerare. Tidpunkt för ekonomisk information Kvartalsrapporten för första kvartalet 2000 beräknas utkomma i samband med ordinarie bolagsstämma. Bolagsstämman kommer att avhållas vecka 18, 2000 enligt separat kallelse. Limt aktien Aktiehandeln i Limt AB, har sedan 1997 administrerats av D. Carnegie AB. Totala antalet aktieägare uppgick vid årsskiftet till 1385. Limt i korthet LIMT utvecklar, producerar, marknadsför och installerar produkter och tjänster inom TV-teknik området bland annat för automatisering av TV stationer och infogning av lokala reklaminslag i en nationell eller regional TV-sändning. Bolaget säljer kompletta systemlösningar med egenutvecklad hård- och mjukvara. Limt bearbetar marknaden för kabel- och TV-bolag samt informationslämnare med en fokusering på i första hand USA och utvalda länder i Europa. Resultaträkningar Belopp i miljoner kronor 1999 1998 Nettomsättning 26,9 53.5 Rörelsens kostnader -78,3 -97.0 Jämförelsestörande -2,3 -24.8 poster Rörelseresultat -53,7 -68.3 Finansiellt netto 0,3 -1.4 Minoritet 0 -0.2 Redovisat resultat -53,4 -69.9 Balansräkningar Belopp i miljoner kronor Tillgångar 991231 981231 Immateriella anläggningstillgångar 0,8 1.0 Materiella anläggningstillgångar 7,6 10,0 Finansiella anläggningstillgångar 1,9 1,9 Omsättningstillgångar 69,7 52,4 Summa tillgångar 80,0 65,3 Eget kapital och skulder Bundet eget kapital 300,4 181,4 Fritt eget kapital -278,0 -223,7 Minoritet 0,4 0,4 Räntebärande skulder 13,7 55,3 Icke räntebärande skulder 43,5 51,9 Summa eget kapital och skulder 80,0 65,3 Stockholm den 21 mars 2000 LIMT AB (publ) Styrelsen För mer information kontakta: Kaj Björkman , Verkställande Direktör, 08-562 110 00 Björn Bengtsson, CFO, 08-562 110 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/21/20000321BIT00820/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/21/20000321BIT00820/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar