Bokslutsrapport 2000/2001

BOKSLUTSRAPPORT 2000/2001 1 september 2000 - 31 augusti 2001 Rörelseresultatet för fjärde kvartalet, exklusive engångsposter, i nivå med föregående år · Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till 30 (73) Mkr och belastades med 22 (0) Mkr i strukturkostnader. Föregående års resultat inkluderade återbetalning från Alecta (fd SPP) med 20,5 Mkr. Rörelseresultatet, exklusive strukturkostnader och jämförelsestörande poster, var därmed i nivå med föregående år. · Rörelseresultatet för verksamhetsåret minskade till 86 (287) Mkr och resultatet efter finansiella poster uppgick till 100 (313) Mkr. Rörelseresultatet belastades av 39 (0) Mkr i strukturkostnader. I fjolårets resultat ingick återbetalning från Alecta (fd SPP) med 20,5 Mkr. · Under verksamhetsåret 2000/2001 steg Lindex försäljning med 14,4 procent till 4 707 (4 114) Mkr. Försäljningen i jämförbara butiker ökade med 6,7 (5,1) procent. Nyetablerade butiker bidrog med en försäljningsökning på 7,7 (8,7) procent. · Totalt öppnade Lindex 19 (34) nya butiker under verksamhetsåret, varav 6 (16) i Tyskland. · Det åtgärdsprogram som påbörjades under första kvartalet medförde positiva effekter på kassaflödet och resultatet under fjärde kvartalet. Vid utgången av av fjärde kvartalet var varulagret i nivå med motsvarande period föregående år. · Jörgen Johansson tillträdde den 1 augusti som ny VD och koncernchef. · Styrelsen har beslutat föreslå bolagsstämman att utdelningen uppgår till 3 kronor per aktie för verksamhetsåret 2000/2001. Lindex är en butikskedja med totalt 351 butiker varav 317 på den nordiska marknaden och 34 butiker i Tyskland. Koncernens produktområden är damkonfektion, damunderkläder1 och barnkläder. För ytterligare information kontakta: Jörgen Johansson, VD Mobil: 070- 594 21 22 Åsa Lindell Byström, Direktör Group Communications & Investor Relations Mobil: 070- 633 59 79 Peter Andersson, Ekonomi- & Finansdirektör Mobil: 070- 584 44 37 1) Lindex Kosmetik (fd Lindex Care) ingår numera som en del av affärsområde damunderkläder Marknad och efterfrågan Höstens milda väder och den försämrade konjunkturen präglade efterfrågan under verksamhetsåret. Det allmänt försämrade konjunkturläget påverkade även konsumenternas köpbenägenhet. Mätt som SCB Consumer Confidence Indicator 1) minskade köpbenägenheten från index 27 till index 0 under det första halvåret för att sedan stabiliseras på denna låga nivå. Konfektions- och beklädnadshandeln i Sverige, som tidigare uppvisat stora tillväxttal, har under det senaste året endast vuxit med 0,2 procent. Även på Lindex övriga marknader uppvisar branschen en liknande utveckling. I Tyskland har konfektions- och beklädnadshandeln minskat med 2 procent under verksamhetsåret. Försäljningen steg med 14 procent Under verksamhetsårets fjärde kvartal steg försäljningen med 14,4 procent till 1 204 (1 053) Mkr. Försäljningen i jämförbara butiker ökade med 8,0 procent jämfört med föregående år. Under verksamhetsåret 2000/2001 steg Lindex försäljning med 14,4 (13,8) procent till 4 707 (4 114) Mkr. Lindex försäljning i jämförbara butiker ökade med 6,7 (5,1) procent. Nyetablerade butiker gav en ökning med 7,7 (8,7) procent. Försäljningsökningen i jämförbara butiker översteg respektive marknads tillväxt under hela verksamhetsåret. Lindex fortsätter att ta marknadsandelar och är marknadsledare inom damkonfektion, damunderkläder och barnkläder i Sverige samt damunderkläder i Norge. I syfte att balansera varulagret var marknadsaktiviteterna högre än normalt under hela verksamhetsåret. De ovanligt stora prisreduktionerna medförde att försäljningsutvecklingen påverkades positivt men att bruttovinstmarginalen minskade. Rörelseresultatet i fjärde kvartalet, exklusive engångsposter, i nivå med föregående år Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till 30 (73) Mkr och belastades med 22 (0) Mkr i strukturkostnader. Föregående års resultat inkluderade återbetalning från Alecta (fd SPP) med 20,5 Mkr. Resultatutvecklingen, exklusive strukturkostnader och jämförelsestörande poster, bekräftar därmed effekterna av åtgärdsprogrammet och är i nivå med föregående år. Rörelseresultatet för verksamhetsåret som helhet uppgick till 86 (287) Mkr. Resultatet efter finansiella poster minskade till 100 (313) Mkr. Under det fjärde kvartalet uppgick bruttovinstmarginalen till 48,1 (49,0) procent. Bruttovinstmarginalen för verksamhetsåret uppgick till 49,7 (52,5) procent. Bruttovinstmarginalen påverkades negativt av ovanligt stora prisreduktioner till följd av den försvagade efterfrågetillväxten. Resultatet efter finansiella poster för verksamhetsåret 2000/2001 i Norden minskade till 270 (402) Mkr. Eftersom en betydande andel av koncernens varuinköp sker i US-dollar eller i US-dollar anknutna valutor, är Lindex exponerat för förändringar i dollarkursen. De höga dollarkurserna under året har påverkat bruttovinstmarginalen negativt. Lindex hedgingpolicy med valutasäkring under 6-8 månader från orderdatum minskar på kort sikt valutarisken och dämpar därmed effekten. Finansnettot uppgick till 14 (26) Mkr. Räntebärande skulder uppgick under verksamhetsåret i genomsnitt till 581 (385) Mkr och räntekostnaderna till 36 (17) Mkr. Finansnettot påverkades positivt av ökade ränteintäkter från Lindexkortet, numera kallat Lindex Club. Resultatet per aktie efter full skatt uppgick till 4,40 (16,00) kr. Åtgärdsprogram ger effekt Åtgärdsprogrammet som påbörjades under första kvartalet, syftar till att anpassa varuförsörjning, kostnader och investeringar till den försvagade efterfrågetillväxten. Åtgärder vidtagna för att anpassa varuförsörjningen medförde att överlagret av höst- och vinterkläder avvecklades under det andra kvartalet. Under tredje kvartalet gav anpassningen av inköpsvolymerna viss effekt och vid utgången av det fjärde kvartalet var varulagret i nivå med motsvarande period föregående år. Kostnadsanpassningar påbörjades under första kvartalet och ledde till att kostnadsutvecklingen kunde brytas under andra kvartalet. Åtgärder av mer strukturell karaktär, i form av minskning av antal tjänster och nedläggning av ett antal butiker, påbörjades under det tredje kvartalet. Totalt läggs nio butiker ned. Strukturkostnaden för dessa nedläggningar belastar verksamhetsåret 2000/2001. Totalt uppgår strukturkostnaderna för samtliga åtgärder till 39 Mkr, varav 17 Mkr belastar tredje kvartalet och 22 Mkr fjärde kvartalet. Påbörjade kostnadsbesparingar beräknas ge ett årligt resultattillskott om 100 Mkr och ska vara fullt genomförda innan utgången av första halvåret 2001/2002. Som ett led i åtgärdsprogrammet har samtliga investeringsplaner granskats, vilket lett till en lägre expansionstakt för verksamhetsåret. Totalt öppnades 19 nya butiker (34). Även investeringar i befintliga butiker, i form av etablering av kosmetikavdelningar och uppgraderingar, gjordes i en lugnare takt. Utvecklingen i Tyskland Under Lindex första år koncentrerades etableringen av butiker till Nordrhein-Westfalen i västra Tyskland. Under det första kvartalet 2000/2001 utvidgades verksamheten genom att en ny storbutik öppnades i Berlin. Försäljningen i konfektions- och beklädnadsbranschen i Tyskland var avsevärt lägre än föregående år på grund av minskad konsumtionsbenägenhet. Branschen uppvisade en nedgång med 2 procent under året. Lindex försäljningsutveckling i jämförbara butiker 2000/2001 uppgick till -1,2 procent. Motsvarande siffra 1999/2000 var 18,2 procent. Den mycket svaga försäljningsutvecklingen medförde därmed ett betydande överlager i den tyska verksamheten. Detta överlager har under året minskats genom väsentligt ökade prisreduktioner, vilket påverkat resultatet. Dessutom belastas resultatet och försäljning i jämförbara butiker av den höga expansionstakten föregående verksamhetsår då 16 nya butiker öppnades. Sammantaget gav detta en nettobelastning för året med 170 (110) Mkr. Underskotten per jämförbar butik har dock minskat jämfört med föregående år. För att säkerställa en ökad försäljning och förbättrad lönsamhet genomförs ett antal åtgärder i den tyska verksamheten. Åtgärderna omfattar anpassningar av sortiment, butik och marknadskommunikation. De testas i ett antal butiker innan framgångsrika lösningar successivt implementeras i övriga delar av butiksnätet. En stor del av åtgärderna syftar till att öka antalet kunder. Skatter Betalda och latenta skatter uppgick under verksamhetsåret till 39 (92) Mkr. Skattesatsen i Sverige, Norge och Finland är 28 procent och i Hongkong 16 procent. Skattesatsen i Tyskland var under december 44 procent och har från och med januari 2001 minskat till 38 procent. En latent skattefordran på ackumulerade förlustavdrag i det tyska bolaget redovisas med 91 Mkr, vilket reducerat "skatt på årets resultat" med 42 (27) Mkr. 19 nya butiker öppnades under verksamhetsåret Under verksamhetsåret öppnade Lindex sammanlagt 19 (34) nya butiker. Samtidigt har två butiker lagts ned. Den 31 augusti 2001 omfattade butiksnätet 346 butiker. Av de nya butikerna är flera så kallade storbutiker, med en yta kring 1 000 kvm. Dessa butiker uppvisar en högre försäljnings- och lönsamhetsutveckling per kvadratmeter. Beslut om nedläggning av ytterligare sju butiker har tagits inom ramen för åtgärdsprogrammet. Dessa butiker kommer huvudsakligen att läggas ned under verksamhetsåret 2001/2002. Under verksamhetsåret 2001/2002 beräknas totalt 10-15 nya butiker att etableras. Flera av dessa butiker är av det nya, större formatet. Varulager Varulagret uppgick den 31 augusti 2001 till 954 Mkr jämfört med 945 Mkr den 31 augusti 2000. Nya butiker och kosmetikavdelningar svarade för 93 (117) Mkr. Varulagret för jämförbara butiker minskade med -84 (44) Mkr. Exklusive valutaeffekter var minskningen för jämförbara butiker -127 (51) Mkr. Omsättningshastigheten uppgick till 2,2 (2,6) ggr/år. Globalt inköpsnätverk Lindex inköpsnät består av inköpskontor i Hongkong, Shanghai, New Delhi, Dhaka, Istanbul och Bukarest. Den senaste etableringen skedde i Shanghai i januari 2001. I augusti 2001 lades kontoret i Seoul ned. Nedläggningen var en följd av ökad konkurrens från leverantörer i norra Kina och Bangladesh. Samtidigt fattades beslut om att förstärka kontoret i Shanghai genom att flytta dit vissa funktioner från kontoret i Hongkong. Bakgrunden till detta är den starka utvecklingen inom textilbranschen i norra Kina. Lindex har under året vidareutvecklat sitt koncept för anskaffning av tyg. Detta innebär att Lindex väljer tyg, som sedan köps in av tillverkaren eller av Lindex. Denna integration bakåt sker idag på de flesta marknader och ger sänkta inköpspriser, bättre kvalitetskontroll samt möjlighet till förkortade ledtider. Investeringar Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick under verksamhetsåret till 261 (236) Mkr. Huvuddelen avsåg investeringar i nyetablering och ombyggnad av butiker. Strategin att öka storleken på butikerna påverkade investeringsbeloppet per butik. Investeringsnivån påverkades också av introduktionen av kosmetikkonceptet i Norge, ökade IT-investeringar samt en utbyggnad av huvudkontorsfastigheten. Åtgärdsprogrammet ger effekt på kassaflödet i fjärde kvartalet Den minskade expansionstakten i kombination med ett mer balanserat varulager medförde att kassaflödet ökade kraftigt under fjärde kvartalet. Därmed har åtgärdsprogrammet börjat ge effekt även på kassaflödet. Kassaflödet efter investeringar uppgick under hela verksamhetsåret till -143 (-67) Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten påverkades av den negativa resultatutvecklingen jämfört med föregående år. Kassaflödet påverkades även av ökade kundfordringar, jämfört med den 31 augusti 2000, med 106 (- 68) Mkr. Av de totala kundfordringarna på 308 Mkr uppgick kundfordringar för Lindex Club (tidigare Lindexkortet) till 300 Mkr. Finansiering och likviditet Likvida medel uppgick den 31 augusti 2001 till 186 Mkr jämfört med 104 Mkr den 31 augusti 2000. Nettoupplåningen uppgick den 31 augusti 2001 till 551 Mkr jämfört med 321 Mkr den 31 augusti 2000, en ökning med 230 Mkr. Nettoskuldsättningsgraden ökade under verksamhetsåret från 33,6 procent till 56,7 procent och soliditeten uppgick till 40,1 (44,2). Personal Antalet årsanställda under verksamhetsåret uppgick till 2 950 personer, att jämföras med 2 678 personer under verksamhetsåret 1999/2000. Ökningen beror främst på nyanställningar i de nyöppnade butikerna. Incitamentsprogram Det syntetiska optionsprogrammet, som infördes för ledande befattningshavare inom Lindexkoncernen under 1995, avslutades enligt optionsvillkoren i augusti 2000. Vid bolagsstämman den 18 januari 2001 fattades beslut om ett nytt incitamentsprogram för ledande befattningshavare. Programmet bygger på utgivande av köpoptioner på Lindexaktier och avser tiden 1 september 2000 - 31 augusti 2001. Moderbolaget Försäljningen ökade med 142 Mkr, motsvarande 5,6 procent, till 2 682 (2 539) Mkr. Resultatet efter finansiella poster sjönk till 208 (311) Mkr. Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar gjordes med 327 (208) Mkr. Utdelning Styrelsen har beslutat föreslå bolagsstämman en utdelningen om 3 kronor per aktie för verksamhetsåret 2000/2001 motsvarande totalt 41 (69) Mkr. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum torsdagen den 17 januari 2002 kl 16.00 i Alströmer-gymnasiets aula, Teatergatan, Alingsås. Kommande informationstillfällen Den fullständiga årsredovisningen kommer att hållas tillgänglig från den 10 december i Lindex lokaler på Kristineholmsvägen 14 - 16 i Alingsås. Den kommer samtidigt att distribueras till aktieägarna. Delårsrapport för första kvartalet 2001/2002 offentliggörs den 17 januari 2002. Alingsås den 11 oktober 2001 AB Lindex (publ) Styrelsen 1) Andelen av hushållen som tror att Sveriges ekonomi och huhållets ekonomi kommer att förbättras under de kommande 12 månaderna jämfört med samma period föregående år . _______________________________ 1 Lindex Kosmetik (fd Lindex Care) ingår numera som en del av affärsområde damunderkläder ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/11/20011011BIT00780/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/11/20011011BIT00780/bit0001.pdf Hela bokslutskommuniken

Om oss

Lindex är en av Europas ledande modevarumärken med cirka 480 butiker på 18 marknader. Lindex erbjuder ett inspirerande och prisvärt mode för den modeintresserade och medvetna kvinnan. Sortimentet omfattar flera olika koncept inom dam-, barn-, underkläder och kosmetik. Mer än hälften av Lindex plagg kommer från mer hållbara källor och Lindex arbetar dedikerat för att nå 80% till år 2020. Lindex är en del av den finländska börsnoterade koncernen Stockmann. Ytterligare information finns på www.lindex.com

Prenumerera

Dokument & länkar