Dela

Kontakt

 • Karin Söderlund Leifler

  Forskningsinformation inom medicin och naturvetenskap


  013-28 13 95
 • Monica Westman Svenselius

  Forskningsinformation inom teknik och ekonomi


  013-28 68 39
 • Therese Ekstrand Amaya

  Forskningsinformation samhällsvetenskap, humaniora och utbildningsvetenskap


  013-28 22 51
  0732-70 18 14
 • Lennart Falklöf

  Allmänna presskontakter


  013-28 16 93
 • Citat

  Här har vi en chans att påverka i och med att slutsatserna från konferensen kommer att skickas med till Nordiska ministerrådet.
  Forskaren Mattias Hjerpe om klimatanpassning
  Men vad man tidigare inte vetat är hur innerörat avkodar talsignalens hölje. Det är det vi tagit reda på och det är en ny upptäckt.
  Anders Fridberger, professor i neurovetenskap vid Linköpings universitet
  OM livmodertransplantationer ska ta steget från forskning till att bli verklighet inom svensk vård krävs att transplantationerna föregås av ett etiskt samtal.
  Lisa Guntram, Linköpings universitet
  Ansvaret hamnar på den enskilda medarbetaren istället för på arbetsplatsen. Det är förebyggande arbete på organisationsnivå som krävs, inte fler mindfulnesskurser.
  Anna-Carin Fagerlind Ståhl
  I dagens samhälle förväntas vi vara flexibla på den globala arbetsmarknaden. Men det uppstår en krock när vår välfärdsstat är organiserad utifrån principen om boende och arbete i Sverige.
  Catrin Lundström
  Nu när vi känner till att det här felet uppstår, är det väldigt enkelt att åtgärda.
  Colm Nestor, biträdande universitetslektor, Linköpings universitet
  Vår studie visar att den här spridningsvägen går att påverka.
  Martin Hallbeck, professor vid Linköpings universitet och överläkare i klinisk patologi vid Universitetssjukhuset i Linköping
  Överlag ger den manualen blandade budskap kring kultur och etnicitet. Manualens kapitel presenterar exempelvis olika syn på kultur och dess betydelse för att sätta en diagnos,
  Anna Bredström, etnicitets forskare vid LIU som studerat DSM, en diagnostisk och statistisk handbok om psykiska störningar.
  Bättre förutsägelser av arters ekologiska roller utifrån deras egenskaper kan hjälpa oss att förutse arters roller när de introduceras, avsiktligt eller oavsiktligt, i nya livsmiljöer.
  Alyssa Cirtwill, postdoktor, Linköpings universitet
  Om en kyckling har möjlighet att gömma sig under eller flyga upp på något har den lättare att hantera en stressig situation.
  Josefina Zidar, doktor i etologi från Linköpings universitet
  Min forskning visar att det finns stora kunskapsluckor vad gäller anpassning av jordbruket, exempelvis vid ökad sommartorka eller markberedning på våren. Att misslyckas med att ta itu med anpassning kan hindra oss från att dra nytta av de potentiella vinsterna av klimatförändringarna.
  Lotten Wiréhn
  Det är viktigt att nya bedömningsmetoder och behandlingar inte införs innan de har blivit ordentligt utvärderade.
  Birgitta Öberg, professor i fysioterapi vid Linköpings universitet
  De lärare som jag har forskat ihop med har utvecklat en större medvetenhet om hur de kan påverka det matematiska klassrumssamtalet och bidra till att stärka elevers självbild i matematik. Det är värdefull kunskap för skolor och resultaten från studierna har inverkat på matematikundervisningen i flera klasser.
  Margareta Engvall, forskare Linköpings universitet
  De intryck och det meningsskapande som de nyanlända gör av introduktionen hjälper till att forma bilden av det land de nu ska leva i. Uppfattar migranterna att de exempelvis måste omforma sin identitet för att bli ”svensk” finns det risk för att de istället tar avstånd från samhället
  Afrah Abdulla
  Om vi kan lyckas öka antalet kvalificerade etableringsinsatser där det finns ett genuint engagemang från arbetsgivarna att stödja deltagarna in på en adekvat arbetsmarknad finns mycket att vinna.
  Erik Eriksson, postdoktor vid Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) vid Linköpings universitet
  En förändrad syn på klor är intressant också ur ett samhälleligt perspektiv. Bland annat när riskmodeller görs för radioaktivt avfall där radioaktivt klor ingår.
  Teresia Svensson, universitetslektor Linköpings universitet
  Vi ville studera det här eftersom det ofta ses som ett individuellt beslut att ta – eller avstå – en viss medicin. Men bakom människors beslut finns strukturer och samhällsnormer. Oavsett om man tar det där pillret eller inte, bör man fundera på vilken norm man stoppar i sig.
  Ericka Johnson, universitetsöektor vid Linköpings universitet
  Utmaningen som vi står inför är att icke-alkoholorsakad fettleversjukdom är väldigt vanligt, men i dag har vi dålig kunskap om vilka patienter som kommer att utveckla svår leversjukdom.
  Mattias Ekstedt, universitetslektor vid Linköpings universitet och läkare vid Universitetssjukhuset i Linköping
  Bidragen i den här boken är skrivna utifrån olika perspektiv och riktar fokus mot olika delar av den kommunala verksamheten. De har det gemensamt att de uppmärksammar frågeställningar som är av grundläggande betydelse för att kommunerna ska kunna fortsätta att ha den unika roll i samhällsutvecklingen som de har haft under mycket lång tid. Med denna skrift vill vi stimulera en fortsatt debatt om den kommunala själv­styrelsens villkor inför en framtid som rymmer många utmaningar.
  Josefina Syssner, Sören Häggroth och Ulf Ramberg
  Om USA har nya instruktioner vet vi inte och det kan ju antingen förenkla eller försvåra.
  Mathias Fridahl, universitetslektor, Linköpings universitet, om klimatmötet COP23
  Idag är hiv i Sverige rent medicinskt mindre dramatisk än den var på 80- och 90-talet, men på det sociala planet har inte tillräckligt ändrats.
  Desirée Ljungcrantz, doktor vid LiU
  Vi svenskar ser oss inte som migranter, utan som kosmopoliter. Varför ses inte en svensk som invandrare när den bor i ett annat land? Invandrarskapet tenderar att förknippas med mindre privilegierade grupper
  Anna Gavanas
  PTH-behandling påskyndar läkningen av frakturerna på ett sådant sätt att patienterna har nytta av det
  Per Aspenberg, Linköpings universitet
  Tidigare har miljö varit i fokus för naturvetenskap och ingenjörskonst. Men miljöutmaningarna är i högsta grad en fråga för humaniora och samhällsvetenskap. Med utlysningen av Seed Money vill vi få goda idéer att gro och miljöhumanistiska initiativ att växa världen över,
  Cecilia Åsberg
  Skillnaden kan tyda på att allergiska barn har en sämre barriärfunktion i sina slemhinnor.
  Maria Jenmalm, professor i experimentell allergologi vid Linköpings universitet
  Våra fynd avslöjar för första gången gener som kan ha orsakat den extrema förändring av socialt beteende som har skett hos hunden sedan den blev husdjur
  Per Jensen, professor i etologi
  Vi hoppas kunna sätta fingret på de möjligheter och svårigheter som finns i ett samhälle som åldras snabbt och – lika viktigt – hur man bäst ska bemöta utmaningarna.
  Andreas Motel-Klingebiel, professor i äldre och åldrande vid Linköpings universitet.
  Drabbas du av inbrott i sommarstugan ringer en organisation upp dig och frågar hur du mår. Men inte många frågar hur du mår när din förälder tar livet av sig. Inte heller vården, som borde göra det.
  Anneli Silvén Hagström, doktor i socialt arbete
  I framtiden kan det vara viktig kunskap för hur hörapparater tas fram. Eller ligga till grund för forskning kring hur en hörselskada påverkar hur man löser visuella uppgifter.
  Jerker Rönnberg
  Detta hjälper oss att förstå de mekanismer som gör det möjligt för oss människor att uppfatta tal och musik. Vi hoppas förstås att mer kunskap om örats funktioner ska kunna leda till bättre behandlingar för hörselskadade i framtiden.
  Anders Fridberger
  Mycket är standardiseringsbart, som lägenhetsbränder som sker ofta, men en olycka på is, som sker sällan, är det inte. Jag har sett att det behövs mer träning och operatörsstöd för de ovanliga och komplicerade olyckorna där många parter är inblandade. Sådan samverkan övas det inte på i tillräcklig utsträckning idag, vilket gör samhället sårbart.
  Rebecca Stenberg, forskare Linköpings universitet
  Man måste se över hur autofagi ska stimuleras för att det på sikt kunna ha önskad effekt i patienter med tuberkulos och i den extra känsliga patientgruppen med både tuberkulos och HIV. Om detta tas i åtanke när nya läkemedel testas fram kommer man kunna förhindra bakslag.
  Robert Blomgran
  Det finns en potentiell risk i att sätta medicinska åldersbedömningar i system. Att rikta misstänksamhet mot asylsökande kan färga av sig på samhället, en grupp pekas ut som redan är utsatt för negativa attityder.
  Erik Malmqvist
  Det här systemet finns för att man vill minska infektionerna och öka säkerheten för patienter. Men när verksamheterna inte litar på resultaten uteblir det man kunde ha lärt sig av mätningarna
  Mikaela Ridelberg, doktorand och sjuksköterska
  När jag har frågat skolklasser vad nano är blir svaret ofta ”något väldigt litet”. Vi vill fördjupa den kunskapen. Den här generationen kommer att ha nanotekniken i sin vardag och det är de som ska arbeta med den här tekniken
  Konrad Schönborn
  Att få en bra vård sin sista tid i livet är viktigt för alla människor, även för de som inte avlider i cancer. Man ska kunna få en så fridfull död som möjligt och slippa en akutvårdsmiljö där vårdpersonal och anhöriga springer in och ut för att vårda andra patienter i samma rum.
  Heléne Eriksson, sjuksköterska och doktorand
  De icke-statliga aktörerna kan påverka beslut indirekt. Det är viktigt att vi vet vilken roll de har eftersom de påverkar demokratiprocessen.
  Naghmeh Nasiritousi
  Detta ger oss möjligheter att kartlägga och följa metankällor på helt nya sätt, vilket i framtiden kommer hjälpa oss att förstå hur vi kan minska utsläppen.
  Professor David Bastviken
  Resultaten om att naturliga växhusgasutsläpp påverkas är överraskande tydliga. Det finns flera oberoende studier baserade på både vår och andras forskning som stöder detta. Frågan är inte längre om de naturliga utsläppen kommer att öka utan snarare hur mycket.
  David Bastviken
  I förlängningen kommer detta att öka intresset för regelbundna hälsokontroller med syftet att tidigt upptäcka och behandla eller förhindra sjukdom, på samma självklara sätt som vi ser på bilprovning och bilservice
  Mikael Benson
  Medicinska verksamheter sätter också normer för utseendet, vilket vi inte är lika medvetna om.
  Anette Wickström
  Med tanke på vilket lass folkhögskolorna drar på detta område tycker jag att de får oförtjänt lite uppmärksamhet och institutionell uppbackning.
  Erik Nylander, postdoktor vid LiU
  Jag tolkar det som en maktfråga och ett sätt att vilja styra förorten. Akademiker och politiker måste ta till sig den här kunskapen, för förorten är i kris. Både den franska och den svenska.
  Christophe Foultier, doktorand
  Om Verner von Heidenstam: Med det här materialet kommer man honom riktigt nära honom som människa där han skriver om sin kärlek, längtan, rädsla, döden.
  Martin Kylhammar, professor vid Tema Kultur och samhälle vid Linköpings universitet
  Det här är data som kan hjälpa oss att förstå vad som kan hända i framtiden vad gäller både radioaktivt avfall och andra klorerade miljögifter.
  Malin Montelius, doktorand
  Johan Wänström, forskare vid Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) vid Linköpings universitet
  Sverigedemokraternas framgångar har haft stor påverkan på maktfördelningen i Sveriges kommuner.
  Nu har vi lyckats binda de skadliga prionerna och hindra dem från att attackera hjärnceller. Det kan vara första steget mot en effektiv behandling mot prionsjukdomar
  Professor Peter Nilsson
  – Det här resultatet visar att Socialstyrelsens rekommendation om max sex donatorbarn bör följas av oss inom vården.
  Gunilla Sydsjö, professor och beteendevetare.
  Att vi förstår hur lyssnandet fungerar är väldigt viktigt. Inte bara för att vi forskare lär oss mer om hjärnan utan också för att det ska komma vården till gagn. När man provar ut hörapparater exempelvis är detta betydelsefull kunskap
  Jerker Rönnberg, professor
  Detta är viktig kunskap för de som arbetar professionellt med unga. Inte minst är det viktigt kunskap för exempelvis polisen som arbetar uppsökande. Även andra yrkesgrupper måste fråga unga vad de gör online, både generellt och vad gäller sexuellt beteende
  Linda Jonsson
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp