Bra hjärtvård kräver läkarkontinuitet på vårdcentralerna

Skillnaderna mellan vårdcentraler i Linköping och Norrköping är stora. Arbetsvillkoren på vårdcentralerna och andelen hyrläkare spelar stor roll för om tidiga hjärtsjukdomar upptäcks på patienterna. Det visar en ny lokal studie som gjorts av Björn Grip vid Linköpings universitet inom ramen för Twincities-projektet.

Tvillingstäderna Linköping och Norrköping följs av forskargruppen Twincities Research Group vid Linköpings universitet. Den övergripande forskningsfrågan för forskargruppen, som samlar skilda discipliner, institutioner och fakulteter vid universitet, är att förstå skillnader i ohälsa mellan städerna.  I tidigare forskning har det fastslagits att skillnaderna är stora till Norrköpings nackdel. Överdödligheten i Norrköping är påtaglig, inte minst när det gäller hjärt-kärlsjukdomar, den diagnosgrupp som fortfarande orsakar flest dödsfall i Sverige.

Hjärt-kärlsjukdomarna har stått i centrum för en ny studie som presenteras i den aktuella rapporten ”Vårdcentralen och det omtåliga hjärtat” av Björn Grip, forskare vid Tema Kultur och samhälle vid Linköpings universitet. Studien bygger på kvalitativa intervjuer, huvudsakligen med distriktsläkare på ett antal utvalda vårdcentraler.

Studien visar att kontinuiteten i arbetet på vårdcentralen är avgörande för att tidiga stadier av hjärt- och kärlsjukdomar ska upptäckas.

- Vårdcentraler med ett stabilt gäng som jobbat ihop länge och som också gradvis slussar in ny personal i verksamheten har bättre möjligheter att följa upp och dokumentera patienterna. Det är stor skillnad mot de vårdcentraler som har ingen eller bara enstaka fasta läkare, säger Björn Grip.

Studien omfattar åtta vårdcentraler i Linköping och Norrköping och täcker olika socioekonomiska områden. Undersökningens fokus har knutits till vad som händer på vårdcentralerna och i mötet mellan läkare och patient. Skillnaderna mellan vårdcentralsområdena visade sig vara uppseendeväckande stora.

Av intervjuerna framgår att läkarförsörjningen och kontinuiteten när det gäller läkare på vårdcentralerna är centralt för vårdkvalitén. Förekomsten av hyrläkare leder till ökad belastning för den ordinarie personalen och med sämre kvalitét på vården som följd. Ledningsfunktionens betydelse, liksom graden av inflytande för den egna vårdcentralen är andra företeelser som lyfts fram i intervjuerna.

Av de åtta vårdcentralerna som ingår i studien är hjärt-kärldiagnoserna allra flest i Skäggetorp i Linköping som också är den vårdcentral som har en befolkning med svårast socio-ekonomiska omständigheter. Näst flest diagnoser har Åby vårdcentral i Norrköping, där befolkningen generellt har det betydligt bättre, men det kan förklaras av att de också har kontinuitet och stabilitet i arbetet, vilket gör att fler patienter fångas upp.

Välkommen till pressträff

Björn Grip presenterar studien och finns tillgänglig för intervjuer.

När? Måndag den 9 november klockan 10.

Var? Tvärsnittet, CKS lokaler, Linköpings universitet, Campus Norrköping.

Adress: Kopparhammaren 7, Kungsgatan 56, plan 3, Norrköping.


Kontaktuppgifter:

Björn Grip, e-post bjorn.grip@liu.se, mobil 070-540 95 79

Björn Grip forskar i ett jämförande perspektiv om samhällsutvecklingen i lokala samhällen och hjärtdödlighet och ingår i forskargruppen Twin Cities. 2012 skrev han licentiatuppsatsen ”Samhällsförändringar och det ömtåliga hjärtat – en analys av samhälle, ohälsa och hjärtdödlighet i Linköping och Norrköping från 1950-tal till 2000-tal”.

Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) arbetar med att stödja och bedriva forskning av hög kommunstrategisk relevans. Vi arbetar med att återföra nyvunnen kunskap till kommunerna och med att skapa möten mellan kommunföreträdare och forskare. Vår målsättning är att utgöra ett nationellt kraftcentrum för strategisk kommunforskning, och att samtidigt fungera som en vetenskaplig resurs i kommunernas övergripande utvecklingsarbete. www.liu.se/cks

Pressmeddelandet skickat av:
Anna Valentinsson
Kommunikatör, Linköpings universitet
www.liu.se
013-28 46 86, anna.valentinsson@liu.se

Prenumerera

Media

Media