Förslag på nya profilområden för Campus Norrköping

En satsning på fyra profilområden som tar sig an nya utmaningar i samhället och som har kärnan i verksamheten på Campus Norrköping. Det föreslår utredningen ”Linköpings universitets framtida utbildnings- och forskningsutbud”. 

Utredarna och Linköpings universitets rektor Helen Dannetun samt styrelseordförande Anna Ekström finns tillgängliga för kommentar på Villa Fridhem, Getå, idag torsdag 7 november, klockan 13.00. 

Linköpings universitet har bra förutsättningar för att ta sig an framtida utmaningar i samhället, att bygga upp verksamheter som inte är bundna till akademiskt traditionella ämnesstrukturer.

Sedan ett år tillbaka har en internutredning pågått om LiU:s framtida utbildnings- och forskningsutbud och dess förläggning.

Universitetsstyrelsen har nu beslutat att gå vidare med förslaget att satsa på fyra fakultetsövergripande profilområden med kärnan förlagd till Campus Norrköping.

- Det har varit mycket intressant och samtidigt utmanande att arbeta med utredningen, säger Agneta Westerdahl, ordförande i utredningsgruppen. Vi har haft ett 100-tal kontakter inom och utom universitetet och på olika sätt samlat in värdefull information. En tydlig bild har vuxit fram – med ökande konkurrens måste vi nu och i framtiden ha attraktiva campus med god forskning och utbildning på olika nivåer. Vi ser strategiska intressen i att ytterligare utveckla Campus Norrköping med tydliga och väl integrerade profilområden och kompletta miljöer med grundutbildning, påbyggnadsutbildningar och forskning. Redan idag finns flera mycket framgångsrika områden på Campus Norrköping och satsningen med nya profilområden kommer att ytterligare stärka bilden av ett campus som vill fortsätta att anta utmaningar, som var ett signum när det startade.

De fyra områdena är:

Välfärdens utmaningar

Den svenska välfärdsmodellen står inför stora utmaningar när allt fler blir allt äldre och ställer allt högre krav på kvalité i omsorg och välfärd, utmaningar som kräver nya perspektiv och idéer.  

Utredningen föreslår nu en satsning som innebär att universitet utvecklar, integrerar och drar nytta av befintliga utbildningar inom bland annat teknik, hälsa, medicin, samhällskunskap, IKT-lösningar och logistik. På Campus Norrköping finns redan verksamhet med koppling till välfärdssektorn såsom utbildningar till sjuksköterska, socionom och arbetsterapeut. Forskning om äldre och åldrande är också stark inom flera avdelningar på Campus Norrköping.

Yngre barns lärande

Barnomsorg och skolundervisning i yngre åldrar är en viktig del av den svenska välfärden. Här finns behov av fortbildning och forskning i relation till de yrkesgrupper som arbetar med yngre barns lärande. Det visar inte minst de allt striktare kompetenskraven för dessa yrkesgrupper.

Profilområdet Yngre barns lärande (F-3) har nära koppling till Välfärdens utmaningar och bör därför arbeta nära den verksamheten. Utifrån ett längre och bredare perspektiv har lärarutbildningen F-3 stor utvecklingspotential, också i den samlade helheten på Campus Norrköping. Utredningen föreslår  en permanent placering av lärarutbildningen 4-6 till Campus Valla och F-3 till Campus Norrköping.

Samhällsbyggnad

Kommuner, landsting och andra stora aktörer inom samhällsbyggnadsområdet står inför ett stort generationsskifte de närmaste 10-15 åren. Samtidigt finns behov av att utveckla nya samhällsbyggnadsidéer och nya modeller för samhällsplanering, inte minst i relation till framtida vård- och omsorgslösningar.

Utredningen föreslår att LiU utvecklar och integrerar sin verksamhet på samhällsbyggnadsområdet med kärnan på Campus Norrköping. Här finns redan flera verksamheter inom det här området, dessutom med väl etablerade samarbeten med det omgivande samhället. Det finns också stor efterfrågan på påbyggnadsutbildningar och forskning inom området och landstinget har tydligt uttryckt behov av utveckling av utbildning och forskning inom vårdlogistik.

Gestaltning

Det fjärde profilområdet skiljer sig från de andra eftersom det i första hand utgör mer av metodologiskt angreppssätt. I takt med att det blir allt enklare att sprida information, blir gestaltningen av informationen viktigare. Gestaltning innefattar användning av teknik, design och uttryck, alla centrala delar i de övriga tre profilområdena.

Också inom det här profilområdet finns redan en stark verksamhet och framgångsrik forskning knuten till Visualiseringscenter på Campus Norrköping. Civilingenjörsprogrammet i Medieteknik och kandidatprogrammen i Kultur, Samhälle och Mediegestaltning samt Grafisk Design och kommunikation är redan existerande unika utbildningar med höga söktryck. Även inom det här profilområdet finns stora möjligheter att på sikt utveckla nya intressanta utbildningsprogram och forskningsmiljöer i gränslanden mellan traditionella ämnesområden.

Sammanfattningsvis innebär förslaget en långsiktig satsning och utveckling av verksamheten på framför allt Campus Norrköping. Utredarna är tydliga med att de nya områdena inte bör konkurrera med andra verksamheter inom LiU.

Profilområdena kräver stor samverkan, både med varandra och med det omgivande samhället och ligger väl i fas med förväntningar på modern forskning och utbildning, menar utredarna.

- Det är angelägna förslag som kommit fram i utredningen, som pekar ut flera intressanta områden. Linköpings universitet har varit föregångare tidigare och kan vara det igen genom att återigen utveckla något nytt, säger rektor Helen Dannetun. Nu måste vi göra en närmare konsekvensbeskrivning kopplade till förslagen för att se vad som är möjligt att genomföra utifrån våra resurser och också väga det mot vad som är strategiskt hållbart på lång sikt för universitetet.

Utredningsgruppen har bestått av ordförande Agneta Westerdahl, sekreterare Johan Wänström. Dessutom har dekanerna för LiU:s fyra fakulteter, prefekter från tre institutioner och tre studentrepresentanter ingått i gruppen.
Gruppen har arbetat sedan i februari i år och under arbetets gång gjort en delrapportering till styrelsen i juni.
Gruppen har arbetat utifrån kriterierna att flyttade och nya verksamheter ska bidra till att stärka helheten för LiU, att endast flytta starka, livskraftiga verksamheter, att undvika tvåcampuslösningar och att undvika identiska eller snarlika utbildningar på olika campus.

Utredarna och Linköpings universitets rektor Helen Dannetun samt styrelseordförande Anna Ekström finns tillgängliga för kommentar på Villa Fridhem, Getå, idag torsdag 7 november, klockan 13.00.

För mer information kontakta:
Agneta Westerdahl, ordförande i utredningsgruppen, 0706-863915
Helen Dannetun, rektor Linköpings universitet, 013-281001
Mariethe Larsson, kommunikationsdirektör Linköpings universitet, 013-286966
Mattias Ragert, pressekreterare till Anna Ekström, Linköpings universitets styrelseordförande,
0733-773433 

Taggar:

Om oss

Linköpings universitet, LiU, bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning inom bland annat material, IT och hörsel. I samma anda erbjuder universitetet ett stort antal innovativa utbildningar, inte minst många professionsutbildningar för till exempel läkare, lärare, civilekonomer och civilingenjörer. LiU blev universitet 1975 och är idag 27 000 studenter och 4 000 medarbetare. Studenterna är bland de mest eftertraktade på arbetsmarknaden och enligt internationella rankningar är LiU bland de främsta i världen.

Prenumerera

Media

Media