Linné Group och Cell bildar Skandinaviens största internetföretag med 500 anställda

Linné Group och Cell bildar Skandinaviens största internetföretag med 500 anställda Linné Group AB har ingått principavtal om samgående med Cell Consulting Group AB; ledande konsultföretag för affärsutveckling inom Internet och digital-TV. Båda företagen är snabbväxande med god lönsamhet. Det nya företaget blir Skandinaviens största och ledande aktör inom affärsutveckling via nya digitala media. Jan Carlzon, för närvarande ordförande i Cell Consulting Groups moderbolag, Cell ICD AB, föreslås bli styrelseordförande. Linné Groups nuvarande koncernchef Gino Vettese kommer att ingå i styrelsen och aktivt medverka i den fortsatta internationaliseringen. Ny koncernchef blir Marcus Bäcklund, f.n VD i Cell ICD AB. Samgåendet genomförs tekniskt genom att Cells aktieägare byter sina aktier till nyemitterade aktier i Linné Group. Den nya grupperingen kommer att få ca 500 anställda, inkluderande det samgående Linné Group annonserade 11 maj 1999 med Norges största internetbolag, New Media Science AS. Gruppen kommer att visa positivt resultat under 1999. Ledande i Skandinavien med internationella ambitioner "Verksamheterna kompletterar varandra på ett föredömligt sätt och innebär att vi nu skapar Skandinaviens ledande aktör inom nya media", säger Gino Vettese. "Vi är också den aktör som fullt ut integrerar kompetenser inom management, teknik och design", fortsätter Gino Vettese, VD Linné Group AB. "Genom affären skapas en stark och konkurrenskraftig ny gruppering längst fram i värdekedjan för affärsutveckling via nya digitala media. Affären innebär också att bolaget genom Ledstiernan får nya engagerade huvudägare som tillsammans med Linnés nuvarande huvudägare Telenor Venture AS kan lägga grunden för en kraftfull internationell expansion." säger Jan Carlzon, styrelseordförande i Ledstiernan Partners som är huvudägare i Cell ICD AB. I affären ingår också konsultdelen inom Cells affärsområde digital-TV, som tillsammans med Linné Groups dotterbolag Propello, bildar ett av Skandinaviens kraftfullaste film och TV-bolag. Huvudkontoret förblir i Göteborg med cirka 150 anställda. Därutöver kommer koncernen att ha kontor i Stockholm, cirka 170 anställda, Oslo, cirka 110 anställda, samt Malmö, cirka 70 anställda. Koncernen planerar att under 1999 öppna kontor på ytterligare orter i Skandinavien och Europa. Ny ledning Cells nuvarande VD Marcus Bäcklund föreslås bli ny koncernchef. Linné Groups nuvarande koncernchef Gino Vettese fortsätter att arbeta med koncernens internationalisering i sin roll som arbetande styrelseledamot. "Jag ser unika möjligheter för denna nya konstellation. Vi blir den dominerande aktören inom affärsutveckling genom nya digitala media", säger Marcus Bäcklund. "Genom att erbjuda affärsutveckling tillsammans med kreativ design och solid teknik skapar vi de bästa lösningarna. I den nya organisationen erbjuder vi en bred kompetens som spänner över samtliga nya media, Internet, digital-TV och Wireless Internet och blir därmed en mycket attraktiv samarbetspartner för de företag och organisationer som vill utveckla den nya affärslogiken", fortsätter han. "Företaget kommer inom de närmaste åren ytterligare öka sin offensiva tillväxt, vi skall befästa vår ställning som en av de ledande aktörerna inom affärsutveckling via digitala media i Europa", avslutar Marcus Bäcklund. Huvudägare De största ägarna blir Telenor Venture, Ledstiernan Partners och norska A- pressen. I samband med affären har samtliga deklarerat sin avsikt att långsiktigt kvarstå som aktieägare i den nya koncernen. "Genom affären skapas en unik plattform för att bli en av de tongivande aktörerna i Europa. Det är en process som vi gärna medverkar i tillsammans med de nya större aktieägarna", säger Rune Rinnan, VD i Telenor Venture AS, som också föreslås ingå i styrelsen. Affärsvillkor Affären är villkorad av att erbjudandet accepteras till lägst 90 procent. De större aktieägarna i Cell Consulting Group AB har förbundit sig att acceptera erbjudandet. Affären är vidare för sitt genomförande villkorad av sedvanlig due diligence och av bolagsstämmobeslut i Linné Group. Styrelsen för Linné Group planerar en extra bolagsstämma för att besluta om affären i juli månad. Bakgrundsinformation Cell ICD AB Cell ICD AB bildades av Jan Carlzon och Christer Sturmark 1997 och har sedan starten haft en årlig tillväxttakt på över 200%. Bolagets kärnverksamhet är affärsutveckling inom Internet och andra digitala media och bedrivs i två bolag, Cell Consulting Group AB som nu går samman med Linné Group AB, samt Cell Ventures AB, som blir kvar i Cell ICD AB. VD Marcus Bäcklund har varit verksam i bolaget sedan det startades och antalet anställda uppgår till 110. Bland kunderna finns bland andra Nokia, Toshiba, Peugeot, Posten Torget, Astra, Bonnier, Skandia och DoubleClick. Bakgrundsinformation Linné Group AB Internetföretaget Linné Group AB (publ) är noterat på Stockholms Fondbörs O- lista. Koncernen har verksamhet i Stockholm, Oslo, Göteborg och Malmö. Linné Group är inriktat på digital marknadskommunikation inom nya media. Linné Group har under de senaste tre åren byggt en struktur för att hantera avsevärd tillväxt. Antalet anställda har ökat från 120 till nuvarande 330, exkluderat pågående förhandlingar om samgåenden med bolag. I koncernen ingår Propello och Caesar Affärssystem. Bland kunderna finns bland andra Volvo, Saab, Ericsson, Astra, Procordia, Svenskt Flyg, Micro Bildelar och Electrolux Home. Övrigt Ytterligare information om affären kommer att lämnas i samband med kallelse till extra bolagsstämma. Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB är finansiell rådgivare till parterna i samband med affären. För mer information vänligen kontakta: Cecilia Hellman Informationsansvarig, Linné Group AB (publ) Tel vx 031-722 10 00, ank 1009 Mobil 0739-733 009 E-mail: cecilia.hellman@linnegroup.com Gino Vettese VD, Linné Group AB (publ) Tel vx 031-722 10 00, ank 1002 Mobil 0739-733 002 E-mail: gino.vettese@linnegroup.com Marcus Bäcklund VD, Cell ICD AB Tel 08-566 151 08 Mobil 0709-565 108 E-mail: marcus.backlund@cellicd.se Jan Carlzon Styrelseordförande, Cell ICD AB Tel 08-545 035 00 Mobil 070- 731 06 20 E-mail: jan.carlzon@ledstiernan.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/26/19990526BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/26/19990526BIT00070/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar