Uppdaterad information om redovisning av samgåendet med Cell Consulting Group AB och New Media Science ASA

Uppdaterad information om redovisning av samgåendet med Cell Consulting Group AB och New Media Science ASA Linné Group (under namnändring till Cell Network AB) har till Redovisningsrådets akutgrupp lämnat kompletterande information om bolagets samgående med Cell Consulting Group och New Media Science i syfte att få en förnyad prövning av redovisningsfrågan. Akutgruppen har meddelat till OM Stockholmsbörsen att materialet ej föranleder akutgruppen att göra en annan bedömning än vad som tidigare meddelats. Akutgruppen ställer sig dock positiv till ett möte med bolaget. Bolaget vidhåller sin uppfattning, vilken delas av bolagets revisorer, att det ej går att identifiera en förvärvande part vid samgåendet mellan Linné Group, Cell Consulting Group och New Media Science varför poolningsmetoden är tillämplig. I enlighet med vad som tidigare meddelats kommer bolaget emellertid att ändra redovisningsmetod till förvärvsmetoden i det fall OM Stockholmsbörsens disciplinkommitté anser att bolagets förfarande är i strid med noteringsavtalet. De effekter på koncernens resultat och ställning en redovisning enligt förvärvsmetoden skulle medföra, framgår av bolagets delårsrapport för perioden januari-september 1999. Koncernens omsättningsprognos Koncernens omsättningsprognos för 1999 justeras till ca 380-410 MSEK vilket är en nedskrivning från de ca 430 MSEK som presenterades i samband med halvårsrapporten. Som en följd av detta beräknas koncernen uppvisa ett nollresultat före samgåendekostnader. Denna justering är bl.a. en följd av en lägre omsättning för affärsområde Caesar samt senare tillträdesdag och konsolidering av internationella förvärv. Resultatprognosen att uppvisa ett positivt resultat för konsultverksamheten före integrationskostnader kvarstår. Linné/Cell Networks expansion i Europa följer plan, företaget är nu etablerat med kontor i fem länder. Den snabba expansionen förväntas fortsätta. Spanien - Linné/Cell Networks femte marknad Linné/Cell Network startar kontor i Madrid i Spanien, vilket innebär etablering på den femte europeiska marknaden. Cell Network har till kontoret i Madrid knutit ett antal nyckelpersoner bland annat från en av de ledande europeiska konkurrenterna. Kontoret sysselsätter redan fem personer och förväntas sysselsätta cirka 15 personer vid årsskiftet samt uppvisa en kraftig tillväxt. Ett av de inledande uppdragen är ett omfattande arbete för General Electric Corporation i Spanien. Genom samarbetet med GE förväntas verksamheten i Spanien växa med lönsamhet. För ytterligare information: Anna Hammarskiöld, informationschef, 08-522 041 32, 0709-56 51 32 Håkan Juserius, ekonomi- och finanschef, 031-722 10 07, 0739-733 007 Jessica Staël von Holstein, ansvarig för utländska förvärv, 0709-56 51 35 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/09/19991109BIT00470/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/09/19991109BIT00470/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar