Litium AB (publ) – Bokslutskommuniké januari-december 2017: ARR ökade med 37 % under 2017 efter rekordförsäljning i Q4

Litium i sammandrag

Perioden 1 oktober – 31 december 2017

  • Annual Recurring Revenue (ARR), uppgick per 2017-12-31 till 21,68 MSEK (13,58 MSEK per 2016-12-31) vilket motsvarar en tillväxt jämfört med fjärde kvartalet 2016 på 37,3 %.
  • De repetitiva avtalsintäkterna ökade med 39 % till 5,33 MSEK jämfört med samma period 2016. Dessa uppgick därmed till 74 % av de totala intäkterna för kvartalet (62 % motsvarande period föregående år).
  • Nettoomsättningen uppgick till 7,23 MSEK (6,22 MSEK motsvarande period 2016), en ökning med 16 %.
  • EBITDA uppgick till 0,98 MSEK (0,66 MSEK 2016) och periodens resultat var -0,46 MSEK (-0,69 MSEK).
  • EBITDA per aktie blev 0,15 SEK (0,10SEK) och periodens resultat per aktie uppgick till -0,07 SEK (-0,10 SEK).

Perioden 1 januari – 31 december 2017

  • De repetitiva avtalsintäkterna ökade med 35 % till 19,55 MSEK jämfört med samma period 2016. Dessa uppgick därmed till 83 % av de totala intäkterna för helåret 2017 (78 % motsvarande period föregående år).
  • Nettoomsättningen steg med 27 % och uppgick till 23,79 MSEK (18,68 MSEK motsvarande period 2016).
  • EBITDA uppgick till 1,65 MSEK (1,11 MSEK 2016) och periodens resultat var -4,14 MSEK (-4,92 MSEK 2016).
  • EBITDA per aktie blev 0,25 SEK (0,17 SEK) och periodens resultat per aktie uppgick till -0,63 SEK (-0,75 SEK).
  • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 25 942 532 SEK (26 402 709 SEK per 2017-09-30 och 30 082 503 SEK vid årsskiftet 2016) och till 3,93 SEK/aktie, att jämföra med 4,00 SEK/aktie per 2017-09-30 och 4,56 SEK/aktie vid årsskiftet.

Annual Recurring Revenue (ARR)

ARR-värdet motsvarar repetitiva avtalsintäkter från existerande kundbas för kommande 12 månader exklusive tillväxt från nya och befintliga kunder samt exklusive churn.

Annual Recurring Revenue (ARR) – utveckling

 

Prickad linje = trend

ARR låg per 2017-12-31 på 21,7 MSEK och tillväxten för helåret 2017 uppgick till 37,3 %. Tillväxten för fjärde kvartalet uppgick till 8,4 % motsvarande en årstakt på 33,6 %.

Annual Recurring Revenue (ARR) – definition

ARR = fasta avtalsintäkter som ligger i bolagets system kommande 12 månader + genomsnittliga rörliga avtalsintäkter de två senaste kvartalen omräknad till årstakt. Båda delarna är exklusive tillväxt från nya och befintliga kunder samt exklusive churn.

Genomsnittet över de två senaste kvartalen används för att jämna ut kvartalsvisa variationer i de rörliga avtalsintäkterna och ge bästa möjliga bild av årsvärdet.

Viktiga händelser efter periodens slut

Bolaget har i internationell konkurrens vunnit en strategiskt viktig affär med en av Finlands större e-handlare och samtidigt knutit den första finska partnern till Litium. Detta representerar ett tydligt genombrott på den finska marknaden.

I januari 2018 publicerade Litium för andra året i rad sin undersökning av den digitala handeln mellan företag (B2B) – ”Svensk B2B-handel 2017”. Undersökningen görs på uppdrag av Litium i samarbete med bland annat branschföreningen Svensk Digital Handel. 2017 har 157 personer i ledande ställning i olika svenska B2B-företag intervjuats. Ladda ner: https://www.svenskb2bhandel.se/ladda-ner-2017

I början av februari lanserades en ny huvudversion av Litiums e-handelsplattform, Litium 6. Med en snabbare och smidigare användarupplevelse, bättre prestanda och stöd för nya europeiska dataförordningen GDPR är det en viktig uppdatering för både våra kunder och partners.

VD har ordet

Jag är glad och stolt att kunna säga att sista kvartalet 2017 blev Litiums omsättningsmässigt bästa kvartal hittills. Trots starka jämförelsesiffror från förra året, då några större licensaffärer påverkade, visar bolaget rekordomsättning i kvartalet och fortsatt stabil tillväxt. De totala intäkterna uppgick till drygt 7 miljoner kronor och de repetitiva avtalsintäkterna växte med 39 % jämfört med samma period 2016.

Också när vi summerar helåret kan vi se att den totala utvecklingen har varit mycket positiv. Vårt viktigaste nyckeltal, Annual Recurring Revenue (ARR), växte under året med över 37 % till 21,7 miljoner kronor och de redovisade repetitiva avtalsintäkterna med 35 % till 19,6 miljoner. Drivande i vår tillväxt är molntjänsterbjudandet vars intäkter växte med 183 % under 2017. Detta gör att vi går in i det nya året med en stabil intäktsbas och god tillväxttakt.

Under fjärde kvartalet hade vi glädjen att välkomna ett flertal nya kunder och partners. Bland nya partners vill jag nämna Star Republic som är en av Sveriges ledande e-handelsbyråer och ägs av en av de största aktörerna i Europa, franska SQLI. Vi har också knutit till oss de digitala byråerna Motillo och Toxic samt en ny partner på den finska marknaden.

2017 har överlag varit ett viktigt år i Litiums utveckling. Vi har passerat många milstolpar; fått fler nya kunder och partners än något tidigare år samtidigt som vi har lanserat flera förbättringar i vår e-handelsplattform. Därtill har vi under året mer än fördubblat antalet personer som är certifierade på Litiums plattform.

Den viktigaste framgången under året är ändå våra steg in på nya marknader. I våras genom ett par prestigeorder på den norska marknaden och under vintern då vi fick ett genombrott i Finland, när en av landets större e-handlare valde Litium som e-handelsplattform. Vi har även fördjupat och utvecklat samarbetet med våra större partners till att omfatta även Norge, Danmark och Finland.

Detta är förstås oerhört intressant för framtiden då det öppnar för vidare tillväxt och expansion. Norge och Finland är tillsammans en nästan lika stor marknad som Sverige och dubblar i ett slag Litiums omedelbara målmarknad, samtidigt som det ger en bekräftelse på att vår modell och vårt erbjudande fungerar och vinner kunder även på nya marknader.

Vi går nu in i 2018 med en tydlig position på den nordiska e-handelsmarknaden, ett starkt varumärke, stort intresse kring vårt erbjudande och flera viktiga kommande plattformslanseringar. Det ger oss möjlighet att öka takten i vår försäljning, rekrytera rätt kompetens, knyta till oss nya partners och fortsätta vår etablering i de nordiska länderna.

Jag vill passa på att tacka alla medarbetare, partners och kunder för året som gått och ser fram emot ett fantastiskt 2018.

Med vänlig hälsning,

Henrik Lundin

Hela bokslutskommunikén finns att ladda ned som pdf på https://www.litium.se/investor-relations under Rapporter.

Delårsrapport perioden januari-mars 2018 lämnas den 3 maj 2018.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lundin, VD Litium AB (publ)
Mobil: +46 709 73 42 31
E-post:
henrik.lundin@litium.se 

Denna information är sådan information som Litium AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2018.

Om Litium

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Jollyroom och Tingstad är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

www.litium.se 

Henrik Lundin, VD Litium AB
Mobil: +46 709 73 42 31
E-post: henrik.lundin@litium.com

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, NordicFeel och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

Taggar:

Om oss

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Teknikmagasinet och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.