Arbetsdomstolen kunde inte pröva arbetsgivares kollektivavtalsbrott

Hotell och Restaurangfacket hade väckt talan vid Arbetsdomstolen mot Restaurang Storseglet AB. Storseglet är bundet av kollektivavtal med Hotell och Restaurangfacket. Bolaget är enligt kollektivavtalet skyldigt att till FORA anmäla in och betala premier för AFA-försäkringarna för samtliga anställda.

Hösten 2011 fick Hotell och Restaurangfacket kännedom om att Storseglet under en rad år hade anmält in för få anställda och därmed betalat in för lågt belopp i premie. Under åren 2005 –2011 skulle Storseglet ha anmält in och betalat premie för mellan 42 och 220 personer. Storseglet hade anmält in och betalat premie för 17 anställda. Efter att missförhållandena uppmärksammats av Hotell och Restaurangfacket började bolaget retroaktivt betala in premier till FORA. Bara för år 2011 betalade bolaget in 1,3 miljoner till FORA i efterskott.

Hotell och Restaurangfacket väckte talan mot bolaget i Arbetsdomstolen och yrkade 500 000 kr i allmänt skadestånd för brott mot en bestämmelse i Gröna Riksavtalet som säger att arbetsgivaren ska teckna och vidmakthålla AFA-försäkringarna, omställningsförsäkringen och Avtalspension SAF-LO. Bolaget, med stöd av sin arbetsgivarorganisation Visita, hävdade att bolagets agerande var utan påföljd. De hävdade också att Arbetsdomstolen inte kunde pröva förbundets talan eftersom det finns en bestämmelse om skiljenämnd i de Gemensamma villkoren för AFA-försäkringarna, omställningsförsäkringen och Avtalspension SAF-LO. Enligt bestämmelsen ska ”övriga tvister i kollektivavtal om försäkringarna” i sista hand avgöras av skiljenämnd.

Arbetsdomstolen har i ett beslut den 20 november 2013 gett arbetsgivarsidan rätt och har avvisat förbundets talan. Beslutet innebär att talan om allmänt skadestånd för brott mot regler om AFA-försäkringarna m.m. i ett förbundsavtal inte kan föras i Arbetsdomstolen. I sådana tvister ska istället skiljeförfarande påkallas.   

Arbetsdomstolens beslut 2013 nr 80. Ombud för förbundet var förbundsjuristen Annett Olofsson, tfn 08-676 63 29.

Om oss

LO-TCO Rättskydd är fackets juridiska byrå. Vi ägs av LO och TCO och är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt. Sedan starten 1971 har vi haft över 70 000 ärenden. Vi driver rättsfall som exempelvis rör arbetsskador, sjukförsäkring, löner och felaktiga uppsägningar. Vi är ombud i var tredje refererad dom i Arbetsdomstolen. Våra klienter är i huvudsak enskilda fackliga medlemmar som får rättshjälp av sina respektive fackförbund och därmed möjlighet att driva sitt mål med vår hjälp. Vi är cirka 45 anställda, varav drygt 35 jurister, och det enda fackligt ägda juridiska bolaget som är specialiserat på att driva den här typen av domstolsprocesser i Sverige. Varje år får medlemmar dela på cirka 200 miljoner kr efter vunna mål och många får tillbaka jobbet eller blir frikända från anklagelser för brott.

Prenumerera