Arbetsgivarens vållande av cancer visat trots arbetsgivarens konkurs

Efter att ha fått sin arbetssjukdom godkänd hos AFA Försäkring har en medlem drivit ärendet vidare till Vållandenämnden. Frågan som nämnden hade att ta ställning till var om arbetsgivaren genom oaktsamhet orsakat medlemmens arbetssjukdom.

Den exponering som visats i arbetsskadeärendet var exponering för cancerogena ämnen. Ämnena hade gett upphov till en cancersjukdom hos medlemmen. Medlemmen hade framfört uppgifter om att arbetsgivaren underlåtit att göra riskbedömningar angående uppkomst av hälsorisker och brustit i sin skyldighet att informera om riskerna i arbetet. Dessutom saknades föreskrivna rutiner för skyddsutrustning. Tidigare skyddsombud på arbetsplatsen intygade att arbetsgivaren inte hade gjort någon riskanalys för de aktuella arbetena och att det saknades dokumentation över riskerna.

Eftersom arbetsgivaren gått i konkurs kunde denne inte höras i ärendet. De uppgifter som lämnats av skyddsombudet tillsammans med de uppgifter som lämnats av medlemmen själv var dock tillräckliga för att nämnden skulle anse det utrett att arbetsgivaren inte levt upp till de skyldigheter denne haft enligt arbetsmiljölagen och dit knutna föreskrifter. Därigenom ansågs arbetsgivaren genom oaktsamhet ha vållat medlemmens arbetssjukdom.

Ombud för medlemmen är förbundsjurist Styrmir Olafsson, 08-6766313, och rättshjälp har beviljats av IF Metall.

Om oss

LO-TCO Rättskydd är fackets juridiska byrå. Vi ägs av LO och TCO och är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt. Sedan starten 1971 har vi haft över 70 000 ärenden. Vi driver rättsfall som exempelvis rör arbetsskador, sjukförsäkring, löner och felaktiga uppsägningar. Vi är ombud i var tredje refererad dom i Arbetsdomstolen. Våra klienter är i huvudsak enskilda fackliga medlemmar som får rättshjälp av sina respektive fackförbund och därmed möjlighet att driva sitt mål med vår hjälp. Vi är cirka 45 anställda, varav drygt 35 jurister, och det enda fackligt ägda juridiska bolaget som är specialiserat på att driva den här typen av domstolsprocesser i Sverige. Varje år får medlemmar dela på cirka 200 miljoner kr efter vunna mål och många får tillbaka jobbet eller blir frikända från anklagelser för brott.

Prenumerera