Atlas Copco döms till företagsbot för arbetsmiljöbrott

I en dom från Hovrätten för Nedre Norrland fastställsTingsrättens dom: Arbetsgivaren gjorde sig skyldigt till arbetsmiljöbrott när man inte vidtog nödvändiga försiktighetsåtgärder vid installationsarbete som innebar risk för personskada.

Flera entreprenörer var inblandade i en omfattande ombyggnation vid ett sågverk utanför Örnsköldsvik. Atlas Copco Kompressor AB utförde installation av en kompressor och provtryckte denna, när plötsligt tryckslangen släppte och träffade en förbipasserande man i huvudet med våldsam kraft. Mannen överlevde men drabbades av en allvarlig skada med bl.a. nedsatt syn och kronisk huvudvärk. Atlas Copco hävdade i domstolen att bolaget inte kunde anses ansvarigt för det inträffade, eftersom installationen utfördes av en underentreprenör. Domstolarna däremot är eniga om att Atlas Copco hade huvudansvaret vid arbetet och att man hade kunnat förhindra skadan om man hade utfört nödvändiga skyddsåtgärder, bl.a. genom att spärra av området runt kompressorn.

Fällande domar för arbetsmiljöbrott är ovanliga. Få ärenden går så långt som till åtal, bevisnivån som krävs är hög och domstolarna tycks länge ha varit obenägna att döma ut straff för dessa brott. Ofta kommer arbetsgivaren undan med att åklagaren inte kan bevisa att rätt skyddsåtgärder verkligen skulle ha förhindrat skadan. Varje dom som klarlägger arbetsgivarnas ansvar för arbetsmiljön är därför av stort värde, såväl för arbetstagarna och facket som för arbetsgivarna själva.

Den skadade mannen är medlem i Svenska Elektrikerförbundet. Genom facket fick han ett målsägandebiträde från LO-TCO Rättsskydd utsett vid rättegången. I domen ingår att Atlas Copco får betala rättegångskostnaderna, inklusive dem för målsägandebiträdet vilket bolaget hade motsatt sig. Rättsskyddet har även bevakat regleringen av mannens skada hos AFA Försäkring.

Mattias af Malmborg

Om oss

LO-TCO Rättskydd är fackets juridiska byrå. Vi ägs av LO och TCO och är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt. Sedan starten 1971 har vi haft över 70 000 ärenden. Vi driver rättsfall som exempelvis rör arbetsskador, sjukförsäkring, löner och felaktiga uppsägningar. Vi är ombud i var tredje refererad dom i Arbetsdomstolen. Våra klienter är i huvudsak enskilda fackliga medlemmar som får rättshjälp av sina respektive fackförbund och därmed möjlighet att driva sitt mål med vår hjälp. Vi är cirka 45 anställda, varav drygt 35 jurister, och det enda fackligt ägda juridiska bolaget som är specialiserat på att driva den här typen av domstolsprocesser i Sverige. Varje år får medlemmar dela på cirka 200 miljoner kr efter vunna mål och många får tillbaka jobbet eller blir frikända från anklagelser för brott.

Prenumerera