Blockad skadeståndsgrundande trots godkänd av Arbetsdomstolen

Stockholms tingsrätt har meddelat dom i ett mål mellan Henrik Gustavsson och Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Tingsrätten har kommit fram till att förbundet är skadeståndsskyldigt mot Gustavsson då den blockad som förbundet riktat mot Gustavssons bolag inte varit tillåten efter en viss tidpunkt. Av yrkade 765 000 kr ska förbundet dock bara betala 140 000 kr.

Blockaden vidtogs i syfte att träffa ett sedvanligt kollektivavtal med bolaget. Tingsrätten menar dock att avtalet innehöll en bestämmelse om granskningsarvode som tingsrätten menar stred mot Europakonventionen. Regler om granskningsarvode förekom tidigare i flera kollektivavtal, framförallt i byggbranschen. Sådana bestämmelser finns dock inte numera.

Tingsrättens bedömning är uppseendeväckande då blockaden redan 2006 prövades av och godkändes som fullt laglig av Arbetsdomstolen. Högsta domstolen har också slagit fast att enskilda, exempelvis fackförbund, normalt inte kan bli skadeståndsskyldiga för brott mot europakonventionen då det är staten som ska garantera att den svenska lagstiftningen är förenlig med konventionen.

Tingsrätten menar dock att förbundets åtgärd att kräva det i branschen sedvanliga kollektivavtalet varit kvalificerat otillbörlig. Tingsrätten synes mena att förbundet skulle ha vidtagit åtgärder redan innan en dom från Europadomstolen som behandlade en likartad fråga slutligt fastställdes. Att det skulle vara kvalificerat otillbörligt av ett fackförbund att följa en dom från Arbetsdomstolen är en mycket märklig slutsats.

Ombud för Svenska Byggnadsarbetareförbundet hos LO-TCO Rättsskydd var chefsjuristen Dan Holke, 08-6766311.

Om oss

LO-TCO Rättskydd är fackets juridiska byrå. Vi ägs av LO och TCO och är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt. Sedan starten 1971 har vi haft över 70 000 ärenden. Vi driver rättsfall som exempelvis rör arbetsskador, sjukförsäkring, löner och felaktiga uppsägningar. Vi är ombud i var tredje refererad dom i Arbetsdomstolen. Våra klienter är i huvudsak enskilda fackliga medlemmar som får rättshjälp av sina respektive fackförbund och därmed möjlighet att driva sitt mål med vår hjälp. Vi är cirka 45 anställda, varav drygt 35 jurister, och det enda fackligt ägda juridiska bolaget som är specialiserat på att driva den här typen av domstolsprocesser i Sverige. Varje år får medlemmar dela på cirka 200 miljoner kr efter vunna mål och många får tillbaka jobbet eller blir frikända från anklagelser för brott.

Prenumerera