Byggnads lagbasar har rätt till betald ledighet för utbildning om lönesystem och underentreprenörsfrågor

I november 2013 anordnade en av Byggnads regioner en konferens för lagbasar som också var utsedda till fackliga förtroendemän. På inrådan av Sveriges Byggindustrier (BI) gav arbetsgivarna besked att man beviljade ledighet för konferensen, men inte betald ledighet.

Byggnads lade tolkningsföreträden på betalningen. Därefter väckte BI talan i Arbetsdomstolen (AD) och yrkade skadestånd för felaktigt lagda tolkningsföreträden m.m. I målet i AD hävdade BI bland annat att Byggnads och BI genom Byggavtalet med bilagor skulle ha inskränkt lagbasarnas fackliga uppdrag.

Igår kom ADs dom. AD finner att lagbasarnas fackliga uppdrag är att biträda regionen i lönefrågor och frågor om underentreprenörer och bemanning samt bedriva upplysnings- och rådgivningsverksamhet. AD menar att Byggavtalet med bilagor inte inskränker lagbasarnas fackliga uppdrag. AD finner att ledigheten för lagbaskonferensen var erforderlig och av skälig omfattning samt att utbildningen avsåg den fackliga verksamheten på lagbasarnas egna arbetsplats. AD avslår därför BIs talan.

ADs dom AD 2016 nr 75. Ombud för Byggnads var förbundsjuristen Annett Olofsson, tfn 08-6766329.

Om oss

LO-TCO Rättskydd är fackets juridiska byrå. Vi ägs av LO och TCO och är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt. Sedan starten 1971 har vi haft över 70 000 ärenden. Vi driver rättsfall som exempelvis rör arbetsskador, sjukförsäkring, löner och felaktiga uppsägningar. Vi är ombud i var tredje refererad dom i Arbetsdomstolen. Våra klienter är i huvudsak enskilda fackliga medlemmar som får rättshjälp av sina respektive fackförbund och därmed möjlighet att driva sitt mål med vår hjälp. Vi är cirka 45 anställda, varav drygt 35 jurister, och det enda fackligt ägda juridiska bolaget som är specialiserat på att driva den här typen av domstolsprocesser i Sverige. Varje år får medlemmar dela på cirka 200 miljoner kr efter vunna mål och många får tillbaka jobbet eller blir frikända från anklagelser för brott.

Prenumerera