Ersätts för tandvård efter arbetsolycksfall

LO-TCO Rättsskydd har som ombud för en medlem i fackförbundet SEKO vunnit ett mål om ersättning för tandvård vid arbetsskada i Kammarrätten i Sundsvall. Den som har kostnader för tandvård har rätt att få dessa ersatta av arbetsskadeförsäkringen så länge kostnaderna är nödvändiga med anledning av en arbetsskada.

Medlemmen hade fått en liten del av sin skada, en lossnad bro i överkäken, godkänd av Försäkringskassan som arbetsskada. Frågan var nu om övervägande skäl talade för att även frakturer på två tänder hade orsakats av olyckan. På grund av frakturerna krävdes det en implantatbehandling för att ersätta tre tänder istället för att återcementera den lossnade bron. Försäkringskassan ansåg dock att ersättning endast för att återcementera bron kunde utges.

Försäkringskassan menade att mannen redan före olycksfallet hade ett behandlingsbehov som inte var relaterat till olycksfallet och att det var detta som orsakat behovet av implantatbehandling. Förvaltningsrätten gick på Försäkringskassans linje.

Den behandlande tandläkaren anförde att skadornas utseende stämde väl överens med det trauma medlemmen varit utsatt för samt förklarade varför det var mindre troligt att skadorna berodde på hans tandstatus före olyckan.

Kammarrätten refererar bl a till rättsfallet RÅ 2007 ref.42 där frågan var om den enskildes tandstatus medförde att det fanns skäl att frångå principen om att den enskilde är försäkrad i befintligt skick och Högsta förvaltningsdomstolen fann att det inte fanns sådana skäl.

Kammarrätten konstaterar att även om mannen tidigare haft ett visst behandlingsbehov så är det hänförligt till sådana individuella svagheter som kan godtas vid en prövning av om ersättning ska utgå.

Kammarrätten finner alltså att övervägande skäl talar för ett samband mellan olycksfallet och de två frakturerna vilket resulterar i att medlemmen nu får full ersättning för behandlingen.

Medlemmen hade beviljats rättshjälp av sitt fackförbund SEKO och företräddes av förbundsjuristen Anne Rajmic, 08- 676 63 21, anne.rajmic@fackjuridik.com

Om oss

LO-TCO Rättskydd är fackets juridiska byrå. Vi ägs av LO och TCO och är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt. Sedan starten 1971 har vi haft över 70 000 ärenden. Vi driver rättsfall som exempelvis rör arbetsskador, sjukförsäkring, löner och felaktiga uppsägningar. Vi är ombud i var tredje refererad dom i Arbetsdomstolen. Våra klienter är i huvudsak enskilda fackliga medlemmar som får rättshjälp av sina respektive fackförbund och därmed möjlighet att driva sitt mål med vår hjälp. Vi är cirka 45 anställda, varav drygt 35 jurister, och det enda fackligt ägda juridiska bolaget som är specialiserat på att driva den här typen av domstolsprocesser i Sverige. Varje år får medlemmar dela på cirka 200 miljoner kr efter vunna mål och många får tillbaka jobbet eller blir frikända från anklagelser för brott.

Prenumerera