Justitieutskottet säger nej till förslaget om tre veckors överklagningstid i mål om socialförsäkring och a-kassa

Ett enigt justitieutskott föreslår att riksdagen säger nej till regeringens förslag (prop. 2012/13:45) att korta ned tiden för överklagande av domstolsbeslut från två månader till tre veckor. Utskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande att regeringen bör återkomma med en konsekvensbeskrivning av hur enskilda påverkas av kortare överklagandetid i mål om socialförsäkring och a-kassa.

För oss hos LO-TCO Rättsskydd som dagligen arbetar med dessa frågor är justitieutskottets besked mycket välkommet. Det innebär att vi har fått gehör för de synpunkter som vi framförde i ett spontant remissvar 2010 på en departementsskrivelse (Ds 2010:17). Där motsatte vi oss förslaget att korta överklagandetiderna. Vi framhöll bl.a. att myndigheternas beslutsunderlag och motiveringar till beslut ofta har stora brister. Ofta är det först genom ett avgörande i förvaltningsdomstol som det blir tydligt för en enskild person vad det är som hen borde ha visat, t.ex. att det medicinska underlaget borde ha kompletterats. I den nyligen utgivna rapporten ”När sjukpenning nekas” (2013:1) från Inspektionen för socialförsäkring  konstateras ”…att den skriftliga informationen som de försäkrade får i samband med avslagsbeslut och indragningsbeslut gällande rätten till sjukpenning inte i tillräcklig omfattning ger dem möjlighet att ta tillvara sin rätt.” 

Vi angav också i remissvaret att den enskilde måste ha tid att hinna söka juridiskt biträde och att målens komplexitet och tvåpartsprocessens införande inneburit att fler behöver ett ombud. Risken kan bli att enskilda missar överklagandefristen eller överklagar ”i onödan”.

Mer upplysningar kan ges av förbundsjurist och enhetschef Claes Jansson, tel. 08-676 63 16,claes.jansson@fackjuridik.com

Taggar:

Om oss

LO-TCO Rättskydd är fackets juridiska byrå. Vi ägs av LO och TCO och är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt. Sedan starten 1971 har vi haft över 70 000 ärenden. Vi driver rättsfall som exempelvis rör arbetsskador, sjukförsäkring, löner och felaktiga uppsägningar. Vi är ombud i var tredje refererad dom i Arbetsdomstolen. Våra klienter är i huvudsak enskilda fackliga medlemmar som får rättshjälp av sina respektive fackförbund och därmed möjlighet att driva sitt mål med vår hjälp. Vi är cirka 45 anställda, varav drygt 35 jurister, och det enda fackligt ägda juridiska bolaget som är specialiserat på att driva den här typen av domstolsprocesser i Sverige. Varje år får medlemmar dela på cirka 200 miljoner kr efter vunna mål och många får tillbaka jobbet eller blir frikända från anklagelser för brott.

Prenumerera