Lösningsmedelsskadad får livränta

En man med kronisk toxisk encefalopati eller kronisk lösningsmedelsskada får efter dom i Kammarrätten i Göteborg rätt till livränta, trots att det funnits olika uppfattningar i den medicinska utredningen om bl.a. hur lång exponeringstiden måste vara för att samband ska anses bevisat mellan exponering och besvär. Mannen, som först 2012 fick diagnosen kronisk lösningsmedelsskada efter utredning på Arbets- och miljömedicinsk klinik, har utsatts för lösningsmedel under i vart fall fem års tid från 18-års ålder. Men besvären har först trettio år senare orsakat längre sjukfrånvaro och så småningom helt nedsatt arbetsförmåga och sjukersättning.

Trots detta anser kammarrätten att övervägande skäl talar för ett samband mellan besvär och den skadliga inverkan han varit utsatt för i arbetet. Domstolen konstaterar att diagnosen kronisk toxisk encefalopati måste anses säkerställd, och att inga konkurrerande eller samverkande faktorer kunnat påvisas som förklarar hans besvär bättre än att han varit utsatt för lösningsmedel i arbetet.

Kammarrätten i Göteborgs dom den 16 november 2016 med mål nr 4786-1. Ombud för medlemmen är förbundsjurist Angelin Olsson De Groat, 08-6766373, och rättshjälp har beviljats av GS facket.

 

Om oss

LO-TCO Rättskydd är fackets juridiska byrå. Vi ägs av LO och TCO och är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt. Sedan starten 1971 har vi haft över 70 000 ärenden. Vi driver rättsfall som exempelvis rör arbetsskador, sjukförsäkring, löner och felaktiga uppsägningar. Vi är ombud i var tredje refererad dom i Arbetsdomstolen. Våra klienter är i huvudsak enskilda fackliga medlemmar som får rättshjälp av sina respektive fackförbund och därmed möjlighet att driva sitt mål med vår hjälp. Vi är cirka 45 anställda, varav drygt 35 jurister, och det enda fackligt ägda juridiska bolaget som är specialiserat på att driva den här typen av domstolsprocesser i Sverige. Varje år får medlemmar dela på cirka 200 miljoner kr efter vunna mål och många får tillbaka jobbet eller blir frikända från anklagelser för brott.

Prenumerera