Allt större andel fattiga bland sjuka, arbetslösa och pensionärer

De rikaste och de fattigaste påverkades mest av krisen. Det visar en ny rapport från LO om svenskarnas inkomster 2008. Krisen som slog till 2008 gjorde att inkomstspridningen minskade i Sverige. Samtidigt fortsatte andelen med låga inkomster att öka och 2008 levde var tionde arbetarkvinna i åldern 20 – 39 år i ett hushåll med låg inkomst. Nästan var femte sjuk, arbetslös eller pensionär gör detsamma.– En viktig förklaring till de stora inkomstskillnaderna är de orättvisa villkoren i arbetslivet. Otrygga anställningar och deltidsarbete är betydligt vanligare bland kvinnor i arbetaryrken än bland andra grupper. Endast hälften av arbetarkvinnorna har heltidsarbete under hela året, säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin.

LOs rapport visar att andelen av befolkningen med höga inkomster minskade till följd av krisen 2008. Åtta procent av befolkningen hade en disponibel inkomst som översteg den dubbla medianinkomsten för samtliga 2008. Året innan var andelen med höga inkomster 8,5 procent av befolkningen.

Med det mått LO använder sig av, samlade disponibelinkomster (inklusive kapitalvinster), så minskade inkomstklyftorna 2008. Orsaken är minskande kapitalvinster. Bortser man från kapitalvinsterna ökar inkomstklyftorna något 2008.

Samtidigt ökar andelen av befolkningen som har låga inkomster, det vill säga en disponibel inkomst som ligger under 60 procent av medianinkomsten för samtliga. År 2008 var en disponibel årsinkomst på 126 400 kronor en låg inkomst. 10,2 procent av befolkningen hade en låg inkomst 2008 jämfört med 9,4 procent 2007. Andelen arbetarkvinnor i åldern 20-39 år med låg inkomst ökade till över 11 procent 2008 från 6 procent 2007.

Utvecklingen mot att allt fler sjuka, arbetslösa och pensionärer lever i hushåll med risk för fattigdom fortsatte även under 2008. Nästan var femte sjuk, arbetslös eller pensionerad lever i ett hushåll med låg inkomst. I gruppen ingår enligt SCBs definition personer mellan 20 – 64 år som har sin huvudsakliga inkomst från pension, sjukpenning eller arbetsmarknadsstöd.

– Inkomststatistiken från SCB visar svart på vitt hur regeringens politik för att öka otryggheten i samhället har slagit. 2008 genomförde regeringen det andra steget i jobbskatteavdraget. Priset för skattesänkningarna betalas av dem som drabbats av sjukdom eller arbetslöshet, säger Wanja Lundby-Wedin.

– Att fattigdomen bland arbetarkvinnor ökar är mycket upprörande. Den här utvecklingen måste vändas, säger Wanja Lundby-Wedin.

För mer information kontakta LOs pressinformation.

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera

Dokument & länkar