LOs rapport ”Makteliten – alltid mer, aldrig nog”

Idag presenterar LO sin rapport ”Makteliten – alltid mer, aldrig nog”. Rapporten undersöker maktelitens inkomstutveckling i relation till den genomsnittliga lönen för en industriarbetare under perioden 1950-2009.Makteliten delas in i en ekonomisk elit (verkställande direktörer i näringslivet), en demokratisk elit(förtroendevalda) och en byråkratisk elit (främst högre tjänstemän i offentlig förvaltning).

I rapporten ingår även två fördjupningskapitel. Ett kapitel behandlar toppinkomster, dvs. hur stor andel av inkomsterna som går till de allra rikaste. Toppinkomsterna har ökat kraftigt i Sverige sedan 1980-talet. De förändringar som har gjorts i det svenska skattesystemet under 2000-talet kommer sannolikt att leda till toppinkomsterna ökar än mer.

Det andra fördjupningskapitlet fokuserar på ersättningssystemen i den finansiella sektorn. Den finansiella sektorn har högre löner och högre andel rörlig ersättning än andra delar av ekonomin. Bristfälligt utformade ersättningssystem har troligen varit en bidragande orsak till finanskrisen.

– Vi ser en utveckling där en allt större del av den ekonomiska makten samlas hos några få procent av befolkningen. Det är bekymrande eftersom stora ekonomiska klyftor leder till ändrade maktförhållanden på bland annat arbetsmarknaden. I förlängningen är det ett hot mot den svenska modellen, säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin.

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera

Dokument & länkar